Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 26-04-2012

Locatiegegevens vergadering
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u de geluidsopname van deze vergadering beluisteren klik dan hier (link opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2012-042)

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt

4 Vaststellen verslagen (2012-046)

Notulen 29 maart 2012 Besluitenlijst Extra besluitvormende raadsvergadering 12 april 2012
Aantekening: Beiden ongewijzigd vastgesteld

Bijgevoegde documenten

5 Ingekomen stukken (2012-044)

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2012-045)

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

7 Raadsvoorstel Beheerplan wegen 2012-2015

B&W stelt de raad voor het beheerplan wegen vast te stellen en de financiële consequenties voor 2013 en verder in de begroting mee te nemen.
Aantekening: PN dient een motie in om een eenvoudige vorm van burgerparticipatie toe te passen. Wethouder Elkhuizen geeft aan dat B&W positief op de motie adviseert; voorwaarde is wat B&W betreft dat het via de Dorpsraad gaat en dat het haalbaar en betaalbaar is. Ongewijzigd vastgesteld. De motie wordt aangenomen.

8 Raadsvoorstel Bouwverordening 2012

B&W stelt de raad voor de Bouwverordening 2012 vast te stellen en de Bouwverordening 2010 in te trekken.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

9 Mondeling amendement herstructureringsfaciliteit (bij 2012-040)

Over dit amendement is in de extra besluitvormende raadsvergadering van 12 april 2012 gestemd maar de stemmen staakten. Volgens artikel 32 van de Gemeentewet wordt (omdat niet alle raadsleden aanwezig waren) dan in de volgende vergadering daarover nog een keer gestemd. Als de stemmen ook nu weer staken dan is het amendement verworpen. Als dit mondelinge amendement t.a.v. de dekking wordt verworpen, wordt automatisch teruggevallen op een nieuw mondeling amendement om de oorspronkelijk door B&W aangevoerde dekking te hanteren.
Aantekening: Het mondelinge amendement wordt verworpen met alleen de stemmen van MPN, PN en D66 voor.

10 Raadsvoorstel Parkeeronderzoek kernen Nieuwkoop (2012-048)

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van het onderzoeksrapport Parkeerdruk bestaande wijken. De budgetneutrale maatregelen uit te voeren, de maatregelen te bezien in samenhang met groot onderhoud wegen en de financiering te bezien bij de begroting 2013 en later.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

11 Raadsvoorstel Nota Activa en Afschrijvingen 2012 (2012-049)

B&W stelt de raad voor de nota activa en afschrijvingen 2012 vast te stellen, de ingangsdatum te bepalen op 1 januari 2012 en de financiële gevolgen mee te nemen in de 1ste begrotingswijziging 2012
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

12 Raadsvoorstel 1e wijziging verordening commissie bezwaarschriften (2012-050)

B&W stelt de raad voor om de huidige verordening te wijzigen zodat de commissie bezwaarschriften ook de bevoegdheid krijgt om te adviseren over bezwaarschriften gericht tegen besluiten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

13 Raadsvoorstel Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Veninga (2012-051)

B&W stelt de raad voor wethouder Veninga ontheffing te verlenen van het vereiste van het ingezetenschap en deze ontheffing te verlenen voor de periode van één jaar ingaande 28 april 2012.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

14 Raadsvoorstel Herziening grondexploitaties per 1-1-2012 (2012-052)

B&W stelt de raad o.a. voor de herziene grondexploitaties sleutelprojecten en overige projecten vast te stellen, de grondexploitatie Land van Koppen toe te voegen, de nulexploitatie voor Ter Aar Zuidoost vast te stellen, de voorziening negatieve complexen te verhogen met ruim € 4 miljoen en dit ten laste te brengen van het jaarresultaat 2011 en de grondexploitaties Woerdense Verlaat (positief resultaat € 67.000) en Molenstraat (negatief resultaat € 2,2 miljoen) af te sluiten.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

15 Vragen-half-uur

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt

16 Mededelingen van het college

Wethouder Elkhuizen meldt dat de in 2010 geplaatste voetbalkooi in Zevenhoven de laatste tijd geluid- en taalgebruik overlast oplevert. B&W zet een enquête uit om te horen hoe anderen en de school het ervaren. Daarna worden de voor en tegenstanders bij elkaar gebracht om tot een oplossing te komen. Wethouder Muilwijk meldt dat ondanks de landelijke politieke ontwikkelingen de ABR gemeenten, Kaag en Braassem en Nieuwkoop verder gaan met de ontwikkelingen op gebied van Wet werken naar vermogen. De bijeenkomst van de gezamenlijke raden op 30 mei in Boskoop gaat gewoon door. Van Holland Rijnland is er een brief naar de raad onderweg.

17 Sluiting

Aantekening: Om 21.25 uur
Top