Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 24-05-2012

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster)

2 Vaststellen agenda (2012-053)

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt

4 Vaststellen verslagen (2012-054)

Notulen van 26 april 2012
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

Bijgevoegde documenten

5 Ingekomen stukken (2012-055)

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2012-056)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

7 Raadsvoorstel Capaciteitsvraagstuk algemene begraafplaatsen (2012-057)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de in de startnotitie beschreven aanpak. De gemeente heeft vier algemene begraafplaatsen in gebruik en beheer. Uit onderzoek is gebleken dat vanaf 2015 een tekort aan begraafcapaciteit ontstaat. In de startnotitie wordt ingegaan op de achtergronden en de aanpak om tot oplossingen te komen.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

8 Raadsvoorstel Beleidsplan Bestuurlijke Handhaving (2012-058)

B&W stelt de raad voor het Beleidsplan bestuurlijk handhaven 2011/12 – 2014 vast te stellen en B&W jaarlijks een Uitvoeringsplan bestuurlijke handhaving op te laten stellen en de raad jaarlijks te rapporteren over de voortgang in de uitvoering van het integrale handhavingsbeleid.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

9 Raadsvoorstel Nota Mantelzorgwoningen (kangoeroewoningen (2012-059)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de notitie mantelzorgwoningen en de daarin opgenomen criteria en voorwaarden
Aantekening: Wethouder Veninga geeft aan dat in de reactie op het advies van de Wmo-adviesraad staat dat B&W hun advies ter harte neemt. De reactie van B&W is ter vergadering verspreid. Ongewijzigd vastgesteld.

10 Raadsvoorstel Duurzaamheidsagenda 2012-2014 (2012-060)

B&W stelt de raad voor te kiezen voor het op realistische wijze verder werken aan de duurzaamheid binnen de gemeente en de Duurzaamheidagenda vast te stellen.
Aantekening: D66 dient een amendement in om het toestaan van uitbouwen met dakhelling van 25 graden uit de duurzaamheidsagenda te schrappen. D66 dient een motie in Zuidhoek niet de realisatie van een full-electric-wijk op te nemen, maar daarvoor in de plaats te werken aan energiezuinige bouw en energie-nul woningen. D66 dient een motie in om draagvlak te peilen voor project Duurzame gemeente Nieuwkoop. Wethouder Elkhuizen herhaalt de toezegging over elektrische oplaadpunten die hij in de meningsvormende raad I van 10 mei 2012 heeft gedaan. Wethouder Elkhuizen vraagt tijd voor B&W om ook met een voorstel te komen hoe ‘duurzaamheid’ een aparte plek in de begroting en jaarverslag kan krijgen. Zodat het voor iedereen zichtbaar en controleerbaar wordt. Wethouder Melzer geeft aan dat in Zuidhoek door koude-warmte opslag in combinatie met zonnecollectoren duurzame huizen oplevert met een lage EPC. Martin Hoekstra geeft aan dat een lage EPC geen garantie is voor laag energieverbruik. Het amendement wordt door D66 ingetrokken. De motie over ‘geen full-electric-wijk’ wordt door D66 ingetrokken. De motie over ‘Duurzame Gemeente Nieuwkoop’ wordt door D66 ingetrokken. Stemverklaring Martin Hoekstra namens D66: Zij nemen afstand van de realisering van een CO2 leiding naar Noordse Buurt en Nieuw Amstel oost en stemmen daarom tegen. Stemverklaring Leen Mur namens OLN: Deze duurzaamheidsagenda voegt niets toe aan bestaand beleid. Daarom stemt OLN tegen. Stemverklaring Jan Tersteeg namens MPN: Zij zijn ook van mening dat duurzaamheidsagenda niets toevoegd, maar zij kijken uit naar de nakoming van de toezeggingen van B&W, zoals de paragraaf duurzaamheid bij de begroting en de rekening. Ongewijzigd vastgesteld met alleen de stemmen van D66 en OLN tegen.

11 Raadsvoorstel Beheerplan Nautisch- en vaarwegenbeheer 2012-2015 (2012-061)

B&W stelt de raad voor het beheerplan nautisch- en vaarwegbeheer 2012-2015 gemeente Nieuwkoop vast te stellen en de financiële consequenties voor 2012 mee te nemen in de najaarsnota en voor 2013 en verder in de begroting op te nemen.
Aantekening: Tot er een andere uitspraak van de raad komt, houdt B&W vast aan het doorvoeren van de kostendekkendheid. Wethouder Melzer meldt dat zonder tegenbericht een tariefsverhoging zal worden voorgelegd aan de raad. Ongewijzigd vastgesteld.

12 Raadsvoorstellen Financiële stukken diverse gemeenschappelijke regelingen (2012-062)

De gemeente neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen en kan zienswijzen indienen bij diverse financiële stukken van deze gemeenschappelijke regelingen. a. Ontwerpbegroting Streekarchief 2013 en meerjarenbegroting 2013-2016 b. Ontwerpprogrammabegroting 2013 Veiligheidsregio Hollands Midden c. Begroting 2013 en meerjarenraming 2014 – 2017 SVHW d. Ontwerpbegroting 2102 van RDOG Hollands Midden e. Ontwerpbegroting 2013 Holland Rijnland
Aantekening: Alle voorstellen zijn ongewijzigd vastgesteld.

13 Raadsvoorstel Benoeming Algemeen Bestuur Holland Rijnland en Regiocommissie (2012-063)

De raad wordt voorgesteld om voor het Algemeen Bestuur Holland Rijnland Berry Dors (Progressief Nieuwkoop) als plaatsvervangend AB-lid te benoemen en voor de Regiocommissie Patricia van der Vlugt als lid (namens D66) te benoemen.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

14 Raadsvoorstel Benoeming commissie hoorzitting bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b (2012-064)

Het Presidium stelt de raad voor een commissie is te stellen, een technisch voorzitter aan te wijzen en de leden voor deze commissie te benoemen.
Aantekening: Jan Hardenberg dient een mondeling amendement in om er een permanente commissie van te maken voor alle bestemmingsplannen. SBN wijzigt hierop hun samenstelling van de commissie: Stef Leliveld lid, Aat van Putten plaatsvervangend lid en Janine Wahl en Leo Visser beiden plaatsvervangend plaatsvervangend lid. Gewijzigd door het mondelinge amendement vastgesteld

15 Raadsvoorstel Benoeming babs voor 1 dag (1e wijziging legesverordening) (2012-065)

B&W stelt de raad voor om het mogelijk te maken voor een bruidspaar zelf iemand wil aanwijzen voor de voltrekking van hun huwelijk en de legesverordening daarop aan te passen.
Aantekening: Wethouder Melzer meldt dat een BABS voor een dag altijd onder begeleiding een huwelijk voltrekt. Van tariefskorting kan daardoor geen sprake zijn. Ongewijzigd vastgesteld met alleen de stemmen van OLN tegen

16 Raadsvoorstel Opheffen Commissie Deskundigen Sleutelprojecten (2012-066)

Het Presidium stelt de raad voor deze commissie op te heffen, de betreffende verordening in te trekken en het budget af te sluiten.
Aantekening: D66 dient een motie in om de rekenkamer te verzoeken de ‘heroverwegingen sleutelprojecten’ pro-actief te toetsen op financiële en maatschappelijke doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Ongewijzigd vastgesteld Stemverklaring Elias van Belzen namens SGP CU: de motie van D66 om de rekenkamer in te schakelen krijgt het voordeel van de twijfel. SGP CU stemt voor. Stemverklaring Jan Hardenberg namens VVD: Zij stemmen tegen de motie omdat zij de Rekenkamer niet de juiste instantie vinden om dit onderzoek te doen. De motie met ‘het verzoek aan de rekenkamer’ wordt aangenomen met alleen de stemmen van de VVD tegen.

17 Vragen-half-uur

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt

18 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening: Wethouder Melzer meldt een structureel voordeel van een ton dat met Europese aanbesteding voor leerlingenvervoer is behaald. De aanbesteding is samen met Alphen aan den Rijn uitgevoerd.
Top