Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 12-04-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Neuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u de vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster)

2 Vaststellen agenda (2012-039)

Ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Beschikbaar stellen budget voor de aanvraag van de herstructureringsfaciliteit (2012-040)

B&W stelt de raad voor: (1) 77.574 euro beschikbaar te stellen als gemeentelijke cofinanciering van de aanvraag uit de herstructureringsfaciliteit ten behoeve van de herstructurering van SWA, (2) deze kosten te dekken uit de in de begroting 2012 opgenomen risicobuffer, (3) dit bedrag geoormerkt voor de herstructureringsfaciliteit toe te voegen aan de reserve verbonden partijen, (4) de begrotingswijziging op te nemen in Voorjaarnota 2012.

4 Sluiting

Aantekening: Om 20.25 uur.
Top