Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 29-03-2012

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2012-027)

Aantekening: SBN dient een motie in over een niet geagendeerd onderwerp: ‘geen hoorzitting Zuidhoek’. Dit wordt als agendapunt 12A geagendeerd. De voorzitter verzoekt zelf om agendapunt 17A toe te voegen over de verordening commissie sleutelprojecten. Verder ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Aantekening: Hans Alders geeft aan dat de bouwhoogten in het bestemmingsplan Zuidhoek niet overeenkomen met het beeldkwaliteitsplan Zuidhoek.

4 Vaststellen verslagen (2012-028)

a. Notulen Besluitvormende Raadsvergadering van 1 maart 2012 b. Besluitenlijst Extra Besluitvormende raadsvergadering van 15 maart 2012
Aantekening: Bij de notulen van 1 maart wordt bij de aanwezigen de heer Van den Bos genoemd, hier moet staan mevrouw Oosterhof. Beiden verder ongewijzigd vastgesteld De ingekomen stukken 135 (van Rekelhof orchideeen culturen) en 145 (van Kranenburg Group) worden beiden gewijzigd in C (aan B&W om de raad te adviseren) Verder ongewijzigd vastgesteld

5 Ingekomen stukken (2012-029)

Aantekening: De ingekomen stukken 135 (van Rekelhof orchideeen culturen) en 145 (van Kranenburg Group) worden beiden gewijzigd in C (aan B&W om de raad te adviseren) Verder ongewijzigd vastgesteld

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2012-030)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen
Aantekening: Ten aanzien van de brieven met nrs 126 en 150 wordt verzocht om de informatie die openbaar kan zijn, later in apart document, openbaar aan te bieden. Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Ongewijzigd vastgesteld met alleen de stemmen van PN, D66 en OLN tegen.

7 Raadsvoorstel Vaststelling van de 6e verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009 (Apv), over hondenbeleid (2012-031)

De raad heeft in zijn vergadering van 15 december 2011 de notitie “Hondenbeleid” vastgesteld. Eén van de maatregelen van het nieuwe hondenbeleid is een opruimplicht van uitwerpselen voor de hondenbezitter binnen de bebouwde kom Deze plicht is in de gewijzigde Apv verwerkt. B&W stelt de raad voor deze wijziging vast te stellen.
Aantekening: Stemverklaring OLN: Eerder tegen hondenbeleid gestemd vanwege betutteling, daarom nu ook tegen deze APV wijziging. Ongewijzigd vastgesteld met alleen de stemmen van OLN tegen

8 Raadsvoorstel Toetreding gemeente Lisse tot Omgevingsdienst West-Holland (2012-032)

B&W stelt de raad voor om akkoord te gaan met toetreding van de gemeente Lisse tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 juni 2012.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

9 Raadsvoorstel Geurgebiedsvisie Langeraar (2012-019)

B&W stelt de raad voor een gebiedsvisie vast te stellen voor het gebied van Langeraar en deze om te zetten naar een gemeentelijke geurverordening. Hierin een aantal geurnormen vast te stellen en de afwijkende geurnorm voor de intensieve veehouderij uit de geurgebiedsvisie Langeraar niet over te nemen.
Aantekening: PN doet een mondeling voorstel om een nul meting te laten uitvoeren. D66 dient een motie in om de gezondheidsrisico’s in de buurt van grootschalige veehouderijen langjarig te monitoren. Wethouder Veninga zal schriftelijk reageren op een vraag van de heer Leliveld over het effect van de intensieve kippenhouderij en het stikstof probleem in kader van Natura 2000. Wethouder Veninga beveelt de raad aan om in te gaan op de uitnodiging van de heer Hoogeveen om zijn kippenhouderij te bezoeken en daar vragen te stellen. Na debat wordt de motie van D66 aangepast om niet direct de GGD opdracht te geven, maar om hen te benaderen om de zin en mogelijkheid op de schaal van de grootschalige veehouderijen in Langeraar. Ongewijzigd vastgesteld De gewijzigde motie van D66 wordt aangenomen.

10 Raadsvoorstel Aanvullende criteria lokale publieke media-instelling (2012-020)

B&W stelt de raad voor ter beoordeling van aanvragen van lokale instellingen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling, in aanvulling op de wettelijke eisen aanvullende beoordelingscriteria vast te stellen.
Aantekening: MPN dient amendement in om positief te adviseren op de aanvraag van de stichting RTV Hollands Midden om ook de volgende periode de publieke media instelling te zijn. Wethouder Melzer legt uit dat het commissariaat van de media de gemeenteraad om een advies vraagt. Doordat een tweede aanbieder zich heeft aangeboden zal het commissariaat later om advies bij de raad aankloppen. Het amendement gaat volgens wethouder Melzer in tegenstelling tot het raadsvoorstel over een advies en dat is in ogen van wethouder nog niet aan de orde. Het commissariaat wil een beargumenteerd advies, het raadsvoorstel biedt in zijn ogen een middel om goed te argumenteren. De voorzitter laat weten dat het amendement geformuleerd is als een motie. Ongewijzigd vastgesteld met alleen de stemmen van MPN, PN, D66 en OLN tegen. De motie (voorheen amendement) wordt verworpen met alleen de stemmen van MPN, PN, D66 en OLN voor.

11 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Ouickscan Treasury (2012-023)

De rekenkamerdirecteur stelt de raad voor kennis te nemen van het rapport en onder andere het college opdracht te geven om een procedure beschrijving voor het beoordelen en controleren van de gegarandeerde instellingen.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

12 Raadsvoorstel Vrijstellingsprocedure 20 woningen Noordenseweg (Zevensprong) (2012-033)

B&W stelt de raad voor om het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te vragen om een verklaring van geen bezwaar en om de bevoegdheid tot het nemen van het besluit omtrent het verlenen van vrijstelling voor de bouw van 20 woningen te delegeren aan B&W.
Aantekening: Na hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld met alleen de stemmen van SBN en PN en D66 tegen.

12a Motie ‘geen hoorzitting Zuidhoek’

SBN stelt de raad voor om uit te spreken dat bij de Zuidhoek geen hoorzitting nodig is.
Aantekening: De motie wordt aangenomen met alleen de stemmen van D66 tegen.

Bijgevoegde documenten

13 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Zuidhoek (2012-033)

B&W stelt de raad voor om het bestemmingsplan Zuidhoek vast te stellen met daarbij de verwerking van wijzigingen en om de reactie op ingediende zienswijzen vast te stellen.
Aantekening: PN dient een amendement in om de maximale bouwhoogte 9 meter te maken. Na hoofdelijke stemming wordt het amendement verworpen met alleen de stemmen van PN, D66, OLN, Schrama en Tersteeg voor. Ongewijzigd vastgesteld met alleen de stemmen van PN, D66, OLN, Schrama en Tersteeg tegen.

14 Raadsvoorstel Algemene Subsidieverordening 2012 (2012-035)

B&W stelt de raad voor om een nieuwe Algemene Subsidieverordening vast te stellen. Een belangrijke wijziging daarbij is het vereenvoudigen van de regels voor de verantwoording van de subsidie en vermindering van de administratieve en bestuurlijke lasten
Aantekening: VVD dient motie in om subsidies onder € 1.000 voor de duur van twee jaar te verlenen. Na debat past de VVD haar motie aan, zodanig dat het gaat om jaarlijks terugkerende waarderingssubsidies en de voorbeelden van verantwoording worden verwijderd. Ongewijzigd vastgesteld De aangepaste motie van de VVD wordt aangenomen.

15 Raadsvoorstel Wijziging benoeming Algemeen Bestuurslid Holland Rijnland (2012-036)

Het Presidium stelt de raad voor Jaap Aartman als lid van het algemeen bestuur te benoemen en Jan de Jong als plaatsvervangend lid.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

16 Raadsvoorstel Raadswerkgroep Decentralisaties (2012-037)

Het Presidium stelt de raad voor een Raadswerkgroep Decentralisatie in te stellen tot 1 maart 2014 ter vervanging van de huidige ISDR-commissie en de vaste leden van deze raadswerkgroep te benoemen.
Aantekening: MPN ziet af van een amendement omdat in de agendacommissie is afgesproken dat de griffie een notitie voorbereid voor het presidium waarin de taken en bevoegdheden van verschillende commissies van de raad staan. Ongewijzigd vastgesteld

17 Raadsvoorstel Vaststellen wijzigingen arbeidsvoorwaardenregeling griffie (2012-038)

De werkgeverscommissie stelt de raad voor een aantal besluiten te nemen. Het doel is een arbeidsvoorwaardenregeling die rechtskracht heeft en actueel is voor de medewerkers van de griffie.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

17a Raadsvoorstel verordening commissie sleutelprojecten (2012-041)

De raad wordt voorgesteld om de verordening commissie sleutelprojecten vast te stellen. Een commissie met deze naam kan de raad en het college van B&W adviseren over ontwikkelingen ten aanzien van sleutelprojecten
Aantekening: Met de niet weersproken opmerking van MPN en D66 dat werkende wijs de mores bepaald kunnen worden is het ongewijzigd vastgesteld

18 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.
Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening: De burgemeester geeft aan dat de organisatie rondom de schaatstourtochten in Langeraar en De Meije van o.a. verkeersregelaars een kleine € 10.000 heeft gekost. Dit was niet begroot, maar zal verantwoord worden in de voorjaarsnota. Wethouder Muilwijk geeft aan dat de laatste DB en AB vergaderingen van de ISDR zijn gehouden. De verhuiswagens rijden 30 maart voor. Bij het afscheid van het personeel heeft de wethouder de lovende woorden van de raad van Nieuwkoop doorgegeven aan het personeel.

20 Sluiting

Aantekening: Om 24.02 uur.
Top