Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 02-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Wilt u deze vergadering terugluisteren klik dan hier (opent in nieuw venster)

2 Vaststellen agenda (2012-001)

Aantekening: D66 dient een motie (extra-M-2) in over een niet geagendeerd onderwerp, met het verzoek dit na het spreekrecht te behandelen. MPN dient een motie (extra-M-1) in over een niet geagendeerd onderwerp, dit wordt na agendapunt 15 behandeld. CDA dient samen met SBN, VVD en SGP CU een motie (extra-M-4) in over een niet geagendeerd onderwerp, dit wordt na agendapunt 15 behandeld. SBN kondigt een motie (extra-M-3) in over een niet geagendeerd onderwerp, dit wordt na agendapunt 15 behandeld.

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur) Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)
Aantekening: Kos van Rijn spreekt in over agendapunt 10. Hij is bang voor veeziekten als veehandel wordt toegestaan.

4 Vaststellen verslagen (2012-002)

Notulen besluitvormende raadsvergadering van 15 december 2011.
Aantekening: Nicolette Oosterhof laat weten dat zij de eed heeft afgelegd in plaats van de belofte. Dit wordt samen met twee andere kleine correcties aangepast.

Bijgevoegde documenten

5 Ingekomen stukken (2012-003)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.
Aantekening: Naar aanleiding van nr 3 (begroting 2012 Milieudienst West-Holland) wordt het verslag van de algemeen bestuursvergadering ter inzage gelegd. Nr 20 (Situatie fietspad Ringdijk) wordt aangevuld met ‘informeer de raad’. Nrs 22 en 58 (beiden zienswijzen Zuidhoek) worden gewijzigd in ‘C, aan B&W om de raad te informeren’. Nrs. 47 (planning actualiseren bestemmingsplann) en 49 (start bestemmingsplanprocedure Bosweg) worden gewijzigd in ‘E, bespreken in meningsvormende raad’.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2012-004)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen
Aantekening: Conform besloten

7 Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2011 (2012-005)

Aantekening: Conform besloten

8 Raadsvoorstel Normenkader 2011 (2012-006)

B&W stelt de raad voor dit normenkader vast te stellen. Dit normenkader is van belang voor het oordeel van de accountant over de rechtmatigheid van de jaarrekening
Aantekening: Conform besloten

9 Raadsvoorstel Implementatie diverse decentralisaties (2012-007)

Om bij de invoering van de Wet werken naar vermogen en de decentralisaties bij begeleiding/dagbesteding AWBZ en de Jeugdzorg nieuwe taken uit te voeren stelt B&W de raad voor om voor de dekking van de tijdelijke kosten voor drie jaar € 90.000 toe te voegen aan programma 4 Sociale Participatie vanuit de Risicobuffer (Onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen).
Aantekening: Stemverklaring Leen Mur: Kijk in het personeelsbestand van de ISDR naar een goede projectleider. Hij stemt voor. Conform besloten

10 Raadsvoorstel Projectbesluit Blokland 29a Nieuwveen (2012-008)

B&W stelt de raad voor een projectbesluit te nemen voor het toestaan van de veehandel en de handel in wol, hooi en stro op het perceel Blokland 29a in Nieuwveen.
Aantekening: De raadsleden Pien Schrama en Jan de Jong verlaten de raadszaal om niet mee te debatteren en te stemmen. SGP-CU dient een amendement in om de veehandel van de aanvraag niet te honoreren. Wethouder Veninga laat weten dat een projectbesluit in zijn geheel wordt getoetst aan ruimtelijk beleid. Alleen als de aanvrager meewerkt kan een deel van de aanvraag negatief worden besloten. De raad kan de aanvrager of die instemt om een deel positief te beoordelen en een deel negatief te beoordelen. Stef Leliveld doet een orde voorstel om het voorstel aan te houden. Een meerderheid stemt hiermee in, mits eerst alle fracties in een termijn richting kunnen meegeven. De voorzitter concludeert dat het onderwerp onvoldoende bediscussieerd is. Het voorstel wordt nu aangehouden en zal terugkomen in een meningsvormende raad. Het amendement wordt ook niet in stemming gebracht. De gemaakte opmerkingen (geluidsopnamen en notulen) kunnen in de meningsvormende raad als achtergrond informatie dienen.

11 Raadsvoorstel Implementatie Wmo in het Klant Contact Centrum (2012-009)

Omdat de Wmo vanaf 1 april 2012 in eigen huis wordt uitgevoerd stelt B&W de raad voor om voor € 45.000,- beschikbaar te stellen voor implementatie van de Wmo (prestatieveld 6) in het Klant Contact Centrum en dit te onttrekken aan de Reserve verbonden partijen. En om voor de aanschaf en implementatie van een applicatie Wmo een krediet beschikbaar te stellen van € 59.500,-.
Aantekening: Wethouder Muilwijk neemt het uitgesproken vertrouwen met dank aan. De gevraagde evaluaties wil wethouder Muilwijk laten terug komen in de ‘nieuw op te richten commissie’. Conform besloten

12 Raadsvoorstel Beleidsnotitie planning en control en Verordening 212 (2012-010)

B&W stelt de raad voor om deze beleidsnotitie en verordening vast te stellen om hiermee de sturing te versterken, de informatiewaarde te verhogen en de financiële processen te vereenvoudigen.
Aantekening: Wethouder Melzer wil ten aanzien van de bedragen bij de informatieplicht in de financiële verordening. Wethouder Melzer omarmt de suggestie om de vorm van bespreken van de voor- en najaarsnota met de raad te evalueren. Wethouder Melzer zal graag met de auditcommissie spreken over de ‘grote subsidies’. Ambtshalve wordt het raadsbesluit gecorrigeerd. ‘De financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2012’ wordt vastgesteld

13 Raadsvoorstel aanpassing uren wethouder Melzer (2012-011)

B&W stelt de raad voor om de aanstelling tot wethouder van de heer Piet Melzer voor de periode vanaf 1 februari 2012 tot 1 mei 2012 vast te stellen op 0,8 fte en vanaf 1 mei 2012 vast te stellen op 1,0 fte.
Aantekening: Conform besloten

13b Benoeming Lid Auditcommissie

De raad wordt voorgesteld om Kees Egberts (CDA) te benoemen als lid van de auditcommissie.
Aantekening: Conform besloten

14 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.
Aantekening:
  • Aat van Putten stelt mondelinge vragen over "bloedonderzoek wens van inwoners bij UMTS mast". B&W heeft laten weten hier niet aan mee te werken. De universiteit Utrecht wil onderzoek doen. Er schijnt geld beschikbaar te zijn. Burgemeester laat weten dat de gemeente niet aan de bloedtesten mee wil werken, omdat het geen taak is van de gemeente. De gemeente is op de hoogte van het initiatief van de universiteit. Vorige maand heeft B&W KPN benaderd om de inschakeling van de UMTS mast uit te stellen. Daar is nog contact over. Er zijn ongeveer 20 schadeclaims ingediend. Die zijn aan de verzekeringsmaatschappij voorgelegd.
  • Jan Tersteeg stelt mondelinge vragen over verlaging van afvalstoffenheffing. In zijn ogen kunnen de kosten structureel nog veel lager (EUR 33,00 bij meerpersoonshuishoudens en EUR 21,60 bij eenpersoonshuishoudens). Wethouder Melzer laat weten dat tarieven niet bij motie kunnen worden gewijzigd. Daarnaast zijn de kosten van Cyclus niet duidelijk. Wethouder Melzer zegt toe dat B&W met een voorstel zal komen voor de tarieven voor 2013 om de inwoners dan zodanig te minderen dat wat nu extra in de reserve vloeit, terugkomt bij de inwoners.
  • Pien Schrama stelt mondelinge vragen over de Kollenbrug. Het heien is gestopt omdat woningen scheuren kregen. Wethouder Elkhuizen heeft actief contact met de projectleider. Op 16 februari wordt de brug 's nachts afgesloten voor een nieuw wegdek.
  • Leen Mur stelt mondelinge vragen over de vertrouwenskwestie van LTO ten opzichte van wethouder Veninga. LTO heeft 30 januari aangegeven dat zij het reguliere overleg dat al anderhalf jaar op initiatief van de gemeente werd gevoerd, niet meer wil voortzetten. Wethouder Veninga geeft aan dat B&W zich beraad op de ontstane situatie. De raad wordt hierover geïnformeerd

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering
Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

15b Moties niet geagendeerde onderwerpen

  • Motie Koekje van eigen deeg (extra M 2) Motie om in vervolg koekjes bij raadsvergaderingen van IPSE de Bruggen te betrekken. De motie wordt aangenomen met alleen de stemmen van VVD, OLN, Stef Leliveld, Aat van Putten en Leo Visser tegen.
  • Motie verlaging tarieven afvalstoffenheffing (extra-M-1) Ingetrokken door MPN
  • Motie UMTS mast (extra-M-3) Is op 5 januari 2012 uitgevoerd door B&W. Na discussie wordt de motie aangepast: "Verzoekt namens de raad"i.p.v. "draagt het college op". Zonder stemming wordt de aangepaste motie aangenomen.
  • Motie behoud vitale gemeente (extra-M-4) De motie wordt aangenomen, met de stemmen van MPN, PN, D66 en OLN tegen.

16 Sluiting

Om 23.00 uur.
Top