Vergadering Gemeenteraad, Getekende stukken 01-03-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

U kunt deze vergadering ook terugluisteren klik hier om naar de geluidsopname te gaan (link opent in nieuw venster).

2 Vaststellen agenda (2012-013)

Aantekening: De MPN, D66 en Progressief Nieuwkoop hebben op 27 februari verzocht om een interpellatiedebat over Glastuinbouwontwikkelingen (Noordse Buurt) en de Sleutelprojecten op de agenda te plaatsen. De raad besluit deze als eerste discussiestuk op de agenda te plaatsen als agendapunt 8a.

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

o Op grond van artikel 41 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur) o Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)
Aantekening: Er zijn 2 insprekers bij het agenda 8a Interpellatiedebat de heer Van Veen en de heer Brouwer. De heer Van Veen over de Noordse Buurt over lage taxatie van bedrijf. Zie inspraaktekst. De heer Brouwer over financiƫle middelen om gronden aan te kopen uit Nuon-gelden komt gemeente niet na. Roept op om tuinders duidelijkheid te geven. Zie inspraaktekst.

4 Vastellen verslagen (2012-014)

Notulen besluitvormende raadsvergadering 2 februari 2012
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

Bijgevoegde documenten

5 Ingekomen stukken (2012-015)

Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2012-016)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

Bijgevoegde documenten

7 Raadsvoorstel Start vrijstelling voor bouwen van een kassencomplex (2012-017)

B&W stelt de raad voor een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het perceel Paradijsweg 14 in Ter Aar.
Aantekening: Stemverklaring D66: geen consistent beleid daarom principieel tegen. Voorstel aangenomen met de stemmen van D66 tegen.

8 Raadsvoorstel Continueren lokaal gezondheidsbeleid (2012-018)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het continueren van het huidige beleid totdat de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid gereed is
Aantekening: Ongewijzigd besloten

8a Interpellatiedebat Noordse Buurt en Sleutelprojecten

De MPN, D66 en Progressief Nieuwkoop hebben op 27 februari verzocht om een interpellatiedebat over Glastuinbouwontwikkelingen (Noordse Buurt) en de Sleutelprojecten op de agenda te plaatsen.
Aantekening: De aan het college gestelde vragen worden voorgelezen. Wethouder Veninga: beantwoord de vooraf gestelde 10 vragen. 1ste termijn reactie wethouder Veninga: in maart komen college en raad weer bij elkaar zoals afgesproken. Dan ook in gesprek over hoe verder. Door college genomen besluiten zorgen voor een tijdelijke pauze om dat te bereiken. MPN, D66 en Progressief Nieuwkoop (PN) dienen een motie (1) in over het opstarten van een participatietraject, daarvoor een deskundige procesbegeleider aan te trekken, de komende 6 maanden daarvoor te benutten en de raad 2-maandelijks te informeren over de voortgang en resultaten van het participatietraject. 2de termijn: Wethouder Veninga ontraadt de motie. Wethouder Veninga geeft aan in de bijeenkomst met de raad in maart proces afspraken te willen maken over het betrekken van de raad. College verwacht eind maart te weten wat de bewegingsruimte is en stelt voor daarna de invulling van de bewegingsruimte met elkaar, college en raad, vast te stellen. Stemverklaring OLN: stemt voor de motie om signaal af te geven dat aanpak niet goed is. De motie (1) wordt verworpen met de stemmen van MPN, D66, PN en OLN voor (9) en de stemmen van CDA, SGP-CU, VVD en SBN tegen (10). PN dient mede namens MPN en D66 motie (2) in: spreekt zijn afkeuring uit over het door de wethouder en college terzake gevoerde beleid. Stemverklaring OLN: omdat zowel wethouder en college worden genoemd kan OLN niet instemmen met de motie. De motie (2) wordt verworpen met de stemmen van MPN, D66 en PN voor (8) en de stemmen van CDA, SGP-CU, VVD, SBN en OLN tegen (11).

9 Raadsvoorstel Geurgebiedsvisie Langeraar

Aantekening: Punt wordt, vanwege tijdgebrek, geplaatst op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 29 maart 2012.

10 Raadsvoorstel Aanvullende criteria lokale publieke media-instelling

Aantekening: Punt wordt, vanwege tijdgebrek, geplaatst op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 29 maart 2012.

11 Raadsvoorstel Opheffingsbesluit ISDR (2012-021)

B&W stelt de raad voor goedkeuring te verlenen aan het besluit d.d. 10 januari 2012 van het algemeen bestuur tot opheffing van de Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek en in te stemmen met - het onderbrengen van de taken van de ISDR mbt Werk en Inkomen bij de gemeente Alphen aan den Rijn. - het onderbrengen van de taken van de ISDR mbt de Wmo (prestatieveld 6) in de eigen organisatie.
Aantekening: De raad spreekt zijn waardering en dank uit voor de inzet van de medewerkers van de ISDR. Ongewijzigd besloten.

12 Raadsvoorstel vaststellen verordeningen i.v.m. de opheffing van de ISDR (2012-022)

B&W stelt de raad voor in het kader van de opheffing van de gemeenschappelijke regeling ISDR per 1 april 2012 een aantal verordeningen vast te stellen.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

13 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Treasury

Aantekening: Punt wordt, vanwege tijdgebrek, geplaatst op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 29 maart 2012.

14 Raadsvoorstel Benoeming leden Klankbordgroep Rekenkamer (2012-024)

De raad wordt voorgesteld om twee leden, Nicolette Oosterhof en Leen Mur, als lid van deze klankbordgroep te benoemen.
Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld

15 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.
Aantekening: Geen gebruik van gemaakt

16 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering
Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

17 Sluiting

Om 23.10 uur.
Top