Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 30-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Leen Mur
Dit item is verlopen op 20-06-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 30 juni 2016

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2016-080)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2016-081)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 23 juni 2016; op 28-6 toegevoegd.

5 Ingekomen stukken (2016-082)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen; 29-6 toegevoegd.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging van geheimhouding stukken (2016-083)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit); 29-6 toegevoegd.

Discussiestukken

7 Raadsvoorstel Jaarstukken 2015 (2016-084)

B&W stelt de raad onder andere voor om de jaarstukken 2015 vast te stellen,  het resultaat van € 3.830.000 te bestemmen, een aantal in 2015 niet gerealiseerde onttrekkingen aan de algemene reserve op te nemen in de begroting 2016 en voor deze besluiten een begrotingswijziging vast te stellen.

De Jaarstukken 2015 zijn de verantwoording van het college aan de Raad over de uitvoering van het de begroting 2015. Bij de voor- en najaarsnota is de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de begroting.

8 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2016 (2016-085)

B&W stelt de raad voor de nota en de begrotingswijziging vast te stellen en in te stemmen met het overzicht mutaties reserves.

Overeenkomstig de Financiële Verordening 2016 informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de begroting met een voorjaarsnota, een najaarsnota en een decemberwijziging. De voorjaarsnota richt zich normaal gesproken op de periode tot en met april van het lopende begrotingsjaar. Door omstandigheden richt deze voorjaarsnota zich op de periode tot en met maart. De voorjaarsnota geeft een uiteenzetting van de voortgang van het beleid en de financiën in de programmabegroting.

9 Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 2017-2020 en Mid Term Review (2016-086)

B&W stelt de raad voor (1) de uitgangspuntennotitie 2017-2020 vast te stellen en (2) de financiële consequenties van de uitgangspuntennotitie 2017-2020 in de begroting 2017-2020 te verwerken.

De Uitgangspuntennotitie 2017-2020 is het startdocument voor de begroting 2017-2020. Met deze uitgangspunten worden de beleidskaders en uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2017-2020 bepaald. Dit jaar heeft het college ervoor gekozen aan de uitgangspuntennotitie een zogenaamde 'Mid Term Review' te verbinden. De Mid Term Review bestaat uit een beleidsmatige terug- en vooruitblik.

Overige agendapunten

10 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

11 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

12 Sluiting

Top