Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 23-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 23 juni 2016

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2016-065)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijsten (2016-066)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 26 mei 2016 en 9 juni 2016.

5 Ingekomen stukken (2016-067)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging van geheimhouding stukken (2016-068)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Stedenbouwkundige ontwerpen uitbreiding sociale huurwoningen op de locaties Damstaete in Langeraar, Teylerspark in Nieuwveen en Middelweg in Ter Aar (2016-069)

B&W stelt de raad voor:

  1. Het stedenbouwkundig ontwerp voor 6 sociale huurwoningen aan de Middelweg in Ter Aar vast te stellen als basis voor het op te stellen bestemmingsplan.
  2. Het stedenbouwkundig ontwerp Teylerspark voor 20 sociale huurwoningen in Nieuwveen vast te stellen als basis voor het op te stellen bestemmingsplan.
  3. Het stedenbouwkundig ontwerp Damstaete voor 20 sociale huurwoningen in Langeraar vast te stellen als basis voor het op te stellen bestemmingsplan.
  4. In te stemmen met het overslaan van inspraak tijdens de voorontwerpfase van de bestemmingsplannen voor de genoemde locaties.
  5. Een voorbereidingskrediet van in totaal € 445.300,- beschikbaar te stellen voor de locaties Damstaete, Teylerspark en Middelweg, dit tijdelijk ten laste te brengen van de immateriële vaste activa en de werkelijke kosten te zijner tijd bij latere vaststelling van de grondexploitaties alsdan in te brengen.

8 Raadsvoorstel Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040 (2016-070)

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van deze herijking en deze te gebruiken als input voor de omgevingsvisie.

Op 16 juli 2009 heeft de gemeenteraad de structuurvisie ‘Nieuwkoop 2040: ondernemend, groen en duurzaam’ vastgesteld. Een visie waarin staat hoe de gemeente zich wil ontwikkelen. In de herijking van deze structuurvisie wordt teruggekeken op de inzet van de afgelopen 7 jaar. Daarnaast wordt beschreven welke aspecten uit de huidige structuurvisie meegenomen kunnen worden als input voor de omgevingsvisie.

9 Raadsvoorstel Begrotingswijziging Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer (2016-071)

B&W stelt te raad voor (1) kennis te nemen van de  Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer en (2) in te stemmen met de begrotingswijziging voor de Ruimte-coördinator.

De Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft op 11 februari 2016 de Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer vastgesteld. Om er voor te zorgen dat de acties ook worden uitgevoerd wordt een Ruimte-coördinator aangesteld binnen de Greenport Aalsmeer.

10 Raadsvoorstel Zienswijze aanvraag vangnetuitkering (2016-072)

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de inhoud van de conceptbrief en deze aan B&W te verzenden.

De vangnetuitkering 2015 biedt gemeenten financiële compensatie voor een tekort op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Om voor een vangnetuitkering over 2015 in aanmerking te komen moet de gemeente aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is dat er een document is met daarin de opvattingen van de gemeenteraad.

11 Raadsvoorstel Vaststelling Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2016 (2016-073)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen.

Per 1 juli 2016 treedt de nieuwe Erfgoedwet in werking. Deze wet handelt over het aanwijzen van te beschermen cultureel erfgoed en vervangt een aantal wetten, zoals de Monumentenwet. Deels bevat de nieuwe wet overgangswetgeving met oog op de (naar verwachting in 2018 in werking tredende) Omgevingswet. Dit maakt het noodzakelijk de gemeentelijke Erfgoedverordening 2010 te vervangen door een aan de nieuwe wetgeving aangepaste verordening.

Lid 2 van artikel 16 van de Erfgoedverordening is gewijzigd / gecorrigeerd na de MR II van 9 juni 2016

De wijziging is als volgt:

'' 2. Burgemeester en wethouders zenden het voorstel voor advies aan de gemeentelijke adviescommissie. Artikel 8, derde lid, is  van overeenkomstige toepassing.''

wordt gewijzigd in:

''2. Burgemeester en wethouders zenden het voorstel voor advies aan de gemeentelijke adviescommissie. Artikel 6, tweede lid, is  van overeenkomstige toepassing.''

12 Raadsvoorstel Vaststellen 7e Verordening tot wijziging van de ‘Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012’ (Apv) (2016-074)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen.

De Apv is een verzamelbestand met allerlei regels die specifiek binnen het grondgebied van de gemeente Nieuwkoop gelden en wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Met enige regelmaat wordt de Apv tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Het college stelt de raad nu voor om de Apv op een aantal punten te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen zijn overwegend van technische aard (aanpassing aan veranderde wet- of regelgeving), betreffen correcties van redactionele aard of correcties ter verduidelijking. Een meer inhoudelijke wijziging die wordt voorgesteld betreft de aanpassing van artikel 5:79 Varen met motorvaartuigen. Met de wijziging wordt beoogd de Sloot van de Graaf weer open te stellen voor het varen met motorvaartuigen met vergunning. De Sloot van de Graaf vormt namelijk een belangrijke vaarverbinding voor waterrecreanten tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Meije.

13 Raadsvoorstel Gedragscode en gedragslijn integriteit college van burgemeester en wethouders gemeente Nieuwkoop 2016 (2016-075)

B&W stelt de raad voor de gedragscode en gedragslijn vast te stellen.

Het college van Nieuwkoop hecht veel waarde aan de integriteit van zijn handelen. Collegeleden hebben als bestuurders een voorbeeldfunctie in de maatschappij. Zij moeten verantwoording af kunnen leggen over hun gedrag en handelen. In de gedragscode worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld het gebruiken van gemeentelijke voorzieningen, declaratiegedrag, (neven)functies, verstrekken van informatie en dergelijke. In een gedragslijn komen processtappen over de uitvoering, procedures en communicatie te staan. In de gedragslijn worden afspraken vastgelegd over periodieke bespreking van integriteit in het college en processtappen in geval van vermoeden van een integriteitsschending.

14 Begroting 2017 Holland Rijnland (2016-076)

B&W stelt de raad voor om (1) kennis te nemen van de begroting 2017 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (2) geen zienswijze op de begroting 2017 in te dienen (3) In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland.

Jaarlijks moet het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een ontwerpbegroting indienen bij de deelnemers. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om binnen de gestelde periode hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken.

De conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur is tekstueel gewijzigd na de meningsvormende raad II van 9 juni 2016.

Discussiestukken

15 Raadsvoorstel Zienswijze concept begroting 2017 (inclusief de concept meerjarenraming 2018- 2020) en concept begrotingswijziging 2016 SWA (2016-077)

B&W stelt de raad voor:

  1. Kennis te nemen van de concept begroting 2017(inclusief de concept meerjarenraming 2018- 2020), de concept begrotingswijziging 2016 en de concept jaarrekening 2015 van de SWA.
  2. In te stemmen met de conceptzienswijze aan het Algemeen Bestuur van de SWA.
  3. Het Algemeen Bestuur van de SWA met bijgaande brief de zienswijze van de gemeenteraad van Nieuwkoop mee te delen.

Onlangs heeft de gemeente van de SWA de conceptbegroting 2017 (inclusief  concept meerjarenraming 2018 – 2020), de concept begrotingswijziging 2016 en de concept jaarrekening 2015 ontvangen. Op grond van art. 35 Wet gemeenschappelijke regeling kan de gemeenteraad in een zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de SWA zijn gevoelens over de begroting bekend maken.

Is besproken in de MR II Sociaal Domein van 15 juni 2016

16 Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties (2016-078)

B&W stelt de raad o.a. voor een aanpassing van het rentepercentage, aanpassing diverse voorzieningen, plangebieden op te splitsten, voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen enz.  

De gemeente heeft een groot aantal ruimtelijke projecten (ontwikkelplannen). Verreweg de meeste van deze projecten worden ontwikkeld op grond in bezit van de gemeente. Voor deze projecten is een grondexploitatie opgesteld. Alle grondexploitaties worden, overeenkomstig hetgeen in de kadernota Grondbeleid 2010-2014 is vastgelegd, jaarlijks geactualiseerd.

17 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent MPN-PN (2016-079)

Fractieassistenten zijn personen, niet zijnde een raadslid, die zijn aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van het werk ten behoeve van de raad. MPN-PN stelt voor om Bas Oostwouder als fractieassistent te benoemen.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder is besproken in een meningsvormende raad.

Overige agendapunten

18 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

20 Sluiting

Top