Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 09-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:22:30
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 26-05-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Extra besluitvormende raadsvergadering

Aansluitend op de meningsvormende raden is er een extra besluitvormende raadsvergadering voor alleen gemeenschappelijke regelingen. Alle stukken zijn discussiestukken omdat ze niet eerder besproken zijn in een meningsvormende raad; de periode van het indienen van zienswijzen is daarvoor te kort.

1 Opening

2a Vaststellen agenda (2016-060)

2b Bekrachtiging van geheimhouding stukken (2016-064)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken. (zie concept raadsbesluit)

Bijgevoegde documenten

3 Zienswijze ontwerp programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) (2016-061)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de begroting en geen zienswijzen in te dienen.

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de ontwerp programmabegroting 2017 aangeboden aan de gemeente met de mogelijkheid een zienswijze over de begroting in te dienen. Het college stelt voor aan de raad geen zienswijzen in te dienen omdat er ten aanzien van de begroting geen inhoudelijke opmerkingen zijn.

4 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) (2016-062)

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van de ontwerpbegroting en geen zienswijzen in te dienen.

De gemeente Nieuwkoop is één van de deelnemende gemeenten aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG). De RDOG legt de deelnemende gemeente de begroting voor, zodat de gemeenteraad een zienswijze kan geven. De begroting bevat de belangrijkste doelstellingen voor het jaar 2017, de verwachte ontwikkelingen en de financiële uitgangspunten.

5 Raadsvoorstel Begroting 2017 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) (2016-063)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en de ontwerpbegroting 2017 en geen zienswijzen in te dienen.

In maart en april 2016 is de concept jaarrekening 2015 en de ontwerpbegroting 2017 van SVHW ontvangen. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 42.843. Het bestuur van de SVHW stelt voor om dit bedrag aan de Algemene Reserve toe te voegen. De begroting van 2017 stelt de bijdrage van de gemeente Nieuwkoop op € 241.000, exclusief verrekening van het BTW-voordeel. Dit bedrag past binnen de gemeentelijke begroting 2017. De begroting 2017 van de SVHW geef geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

De stukken zijn door B&W op 31 mei 2016 aangeleverd.

6 Sluiting

Top