Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 26-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 26-05-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 26 mei 2016

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2016-046)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2016-047)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2016.

5 Ingekomen stukken (2016-048)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

6 Bekrachtiging van geheimhouding stukken (2016-049)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Inrichtingsvisie Noordse Buurt en stand van zaken ontwikkeling (tijdelijke) initiatieven in 2016 (2016-050)

B&W stelt de raad voor (1) de inrichtingsvisie ‘Nieuwe toekomst voor de Noordse Buurt' vast te stellen en (2) kennis te nemen van de stand van zaken over de ontwikkelingen van (tijdelijke) initiatieven in 2016.

De inrichtingsvisie heeft als doel om de juiste randvoorwaarden en uitgangspunten te bieden voor de situering en de landschappelijke inpassing van een initiatief in de Noordse Buurt en vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. De visie schetst ook het proces van locatie invulling in de periode tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan; de huidige initiatieven (van eind 2015), nieuwe initiatieven, tijdelijke grondgebruik, de uitgangspunten bij gronduitgifte en grondprijsbepaling. Na vaststelling van het bestemmingsplan (uiterlijk in 2019) stelt het bestemmingsplan de kaders voor het initiatief.

8 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Landgoed Oudendam' (2016-051)

B&W stelt de raad voor (1) het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, (2) geen exploitatieplan vast te stellen en (3) B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na de vaststelling.

Het bestemmingsplan ‘Landgoed Oudendam' zal voorzien in de herinrichting van een gebied met een oppervlakte van circa 6.2 ha ten oosten van Woerdense Verlaat (aan de noordzijde van de Lange Meentweg). Het betreft de realisering van een natuurgebied, van agrarische gronden met de landschappelijke waarde in combinatie met de bouw van maximaal drie woningen.

9 Raadsvoorstel 1e wijziging tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016 (2016-052)

B&W stelt de raad voor om deze wijziging vast te stellen.

Met de 1e wijziging van de tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016 worden een tweetal wijzigingen voorgesteld. Het gaat om de tarieven voor rioolheffing niet-woningen en adviesaanvragen bureau Bibob.

10 Raadsvoorstel Financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2016 (2016-053)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen.

De actuele Financiële Verordening bepaalt dat begrotingswijzigingen twee keer per jaar (voorjaarsnota en najaarsnota) aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Voorgesteld wordt dat begrotingswijzigingen zoveel mogelijk direct ter autorisatie aan de raad worden aangeboden in een uitgewerkt voorstel. Met als doel een toename van de transparantie en de rechtmatigheid van het besluitvormingsproces rond wijzigingen van de begroting.

Dit is een andere versie dan die bij de meningsvormende raad I van 12 mei 2016.

11 Raadsvoorstel Gedragslijn integriteit raadsleden Nieuwkoop (2016-054)

De werkgroep Integriteit stelt de raad voor (1) deze gedragslijn vast te stellen (2) aan het begin van een nieuwe raadsperiode een interne training voor raadsleden en fractieassistenten te houden en (3) de griffier jaarlijks, bijvoorbeeld via het jaarverslag van de griffie, te laten rapporteren over aantallen adviesaanvragen en meldingen.

Deze gedragslijn maakt deel uit van de eerder vastgestelde gedragscode. De gedragscode is een hulpmiddel voor raadsleden en fractieassistenten om met elkaar het gesprek te voeren om de integriteit verder te vergroten en een helpende hand te bieden om kwesties op dit gebied bespreekbaar te maken en/of liever zelfs te voorkomen. In deze gedragslijn staat wat er wordt gedaan met een adviesvraag en een melding. Zowel de burgemeester, raadsleden, fractieassistenten en griffier weten wat zij moeten doen.

Discussiestukken

12 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Ter Aar en Bovenland, 1e herziening' (2016-042)

B&W stelt de raad voor (1) het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, (2) geen exploitatieplan vast te stellen en (3) B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

Met de voorliggende 1e herziening van het bestemmingsplan ‘Ter Aar en Bovenland' wordt beoogd een aantal onvolkomenheden in het bestemmingsplan te herstellen. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen naar aanleiding van een aantal nieuwe (beleids)ontwikkelingen.

13 Raadsvoorstel Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017 (2016-055)

B&W stelt de raad voor om (1) de Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017 en (2) de Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 vast te stellen.

De gemeente verstrekt allerlei subsidies, vooral in het brede welzijnsspectrum, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld cultuur en toerisme. De manier waarop de gemeente dit subsidieert is in de loop der jaren zo gegroeid. Maar zou het ook anders kunnen? Met het traject heroriëntatie subsidiebeleid zijn we door middel van participatie gekomen tot de Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017.

De kadernotitie en de verordening zijn gewijzigd naar aanleiding van de meningsvormende raad I van 12 mei 2016.

14 Raadsvoorstel Afvalbeleid 2016-2020, Analyse en verkenning van scenario's (2016-056)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de notitie ‘Afvalbeleid 2016-2020, Analyse en verkenning van scenario's' en in te stemmen met de beschreven vervolgaanpak.

Met het beleid Van Afval Naar Grondstof richt het landelijke afvalbeleid zich op een circulaire economie, een economie zonder restafval. Dit ambitieuze doel moet in 2030 zijn bereikt. Gemeenten moeten er voor zorgen dat stapsgewijs de hoeveelheid huishoudelijk restafval door preventie en afvalscheiding wordt teruggebracht. De landelijke doelstelling voor 2020 is 75% hergebruik en 100 kg restafval per inwoner. De ambities van de rijksoverheid dagen de gemeente uit tot het verder verbeteren van het afvalbeleid.

15 Raadsvoorstel Invoering digitale vaarvergunning Nieuwkoopse Plassen (2016-057)

B&W stelt de raad voor om (1) In te stemmen met digitalisering van het vaarvignet door invoering van het systeem van Speaking Visuals, (2) voor de implementatie van het nieuwe systeem eenmalig een bedrag van € 32.428,- te onttrekken aan de Reserve Recreatie en Toerisme; (3) de 5e wijziging van de begroting 2016 vast te stellen.

In januari 2016 heeft B&W de raad voorgesteld het huidige systeem voor het verstrekken van vaarvergunningen voor de Nieuwkoopse Plassen te vervangen door het Digitale Vaarvignet van Port Pay. De raad heeft dat voorstel niet overgenomen, vanwege o.a. de hogere kosten en bedenkingen over de genoemde voordelen. B&W vindt het belangrijk het vaarvergunningsysteem wel te digitaliseren en heeft gezocht naar een alternatief en stelt nu het systeem van Speaking Visuals, dat in het Reeuwijkse plassengebied wordt gebruikt, voor.

16 Raadsvoorstel Aanpassing tarief precariobelasting en verordening op de heffing en invordering van precariobelasting (2016-058)

B&W stelt de raad voor:
1. Het tarief precariobelasting te verhogen en daarbij te kiezen voor variant 2, waarbij het tarief precariobelasting met ingang van 1 juni 2016 wordt vastgesteld op € 1.470 per strekkende kilometer per jaar;
2. De 2e wijziging van de “Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016” vast te stellen conform bijgevoegd besluit;
3. Vast te stellen begrotingswijziging 14 - 2016 zoals opgenomen in het raadsvoorstel onder 'financiële gevolgen', waarmee de financiële gevolgen van dit voorstel in de begroting 2016-2019 worden verwerkt;
4. De verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016 vast te stellen conform bijgevoegd besluit.

De actualiteit rondom de precariobelasting kent drie aandachtspunten, te weten het bezwaar van Liander, de plannen tot bevriezing van het tarief en de inkomenspositie van Nieuwkoop in de regio. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden wordt voorgesteld het tarief precariobelasting en de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting aan te passen.

17 Raadsvoorstel Begroting 2017 en meerjarenraming Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) (2016-059)

De ODWH heeft de Begroting 2017 en meerjarenraming 2018 – 2020 opgesteld. De gemeenteraden van de deelnemers krijgen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad is besproken.

Overige agendapunten

18 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

20 Sluiting

Top