Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 21-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 12-04-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 21 april 2016

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2016-035)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2016-036)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 24 maart 2016.

5 Ingekomen stukken (2016-037)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging van geheimhouding stukken (2016-038)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Aankoop Achterweg 2c en aanpassing Achterweg 7 (2016-039)

B&W stelt de raad voor:

 • Het voormalig politiebureau, Achterweg 7 in Nieuwkoop geschikt te maken voor huisvesting van partners in het Sociaal Domein;
 • Het pand aan de Achterweg 7 over te brengen van de overige voorraden naar de materiële vaste activa per 1.1. 2017, afschrijving 22 jaar;
 • Voor de aankoop van het pand aan Achterweg 2c en bijbehorende grond een krediet beschikbaar te stellen van € 410.000 en geschikt te maken als backoffice voor Achterweg 7;
 • Het pand aan Achterweg 2c tegen de aankoopprijs op te nemen in de materiële vaste activa als strategische voorraad, afschrijving 20 jaar;
 • Voor de verbouwing en inrichting een taakstellend budget beschikbaar te stellen van maximaal € 200.000, afschrijving 22 jaar;
 • Begrotingswijziging nummer 10 vast te stellen


  De huidige huisvesting van het CJG en Tom in de buurt voldoet niet meer. Dit wordt opgelost door gebruik te gaan maken van Achterweg 7, het voormalig politiebureau in Nieuwkoop, in combinatie met Achterweg 2c en de huidige locatie van het CJG in gezondheidscentrum De Vijver.  Voor verbouw- en inrichtingskosten wordt een taakstellend krediet van € 200.000 aangevraagd. De structurele kosten, inclusief kapitaalslasten, kunnen binnen de begroting worden gedekt. Voorgesteld wordt een krediet van € 410.000 beschikbaar te stellen, waarmee het pand aan Achterweg 2c door het college aangekocht kan worden en het pand als backoffice kan dienen voor de organisaties in Achterweg 7.

8 Raadsvoorstel Flexibel Meerjaren Programma 2016 - 2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister (2016-040)

B&W stelt de raad voor:

 • Het Flexibel Meerjaren Programma 2016 - 2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister en het Doelen – Inspanningen – Netwerk vast te stellen;
 • in te stemmen uit de reserve recreatie en toerisme een voorziening te vormen van € 300.000,- ten behoeve van de uitvoering van projecten uit het Flexibel Meerjaren Programma en de besteding naar de raad te verantwoorden via de P&C-cyclus;
 • Toekomstperspectief Rijn- en Veenstreek vast te stellen;
 • in verband met het besluit onder 2, de 12e begrotingswijziging van 2016 vast te stellen.

Na de succesvolle afronding van verschillende projecten uit het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) is met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop, inwoners, brancheorganisaties en ondernemers gewerkt aan het opstellen van diverse visie- en ambitiedocumenten betreffende recreatie, toerisme, natuur en landschap  voor het grondgebied van de Rijn- en Veenstreek.  De ambitie van de Rijn- en Veenstreek is om het Groen-Blauwe Raamwerk te versterken en is gericht op duurzame groei in de recreatieve sector. De doelstelling is om de komende zes jaar een verdubbeling van de omzet te realiseren. Het gaat daarbij om bestedingen aan overnachtingen, bezoek aan grote en kleine attracties, horeca en verhuur van boten etc.

9 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening" (2016-041)

B&W stelt de raad voor:

 • Het bestemmingsplan “Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker 1e herziening” (NL.IMRO.0569.bpNOWVVaanpomissie-va01) gewijzigd vast te stellen;
 • Geen exploitatieplan vast te stellen;
 • Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

Met de voorliggende 1e herziening van het bestemmingsplan “Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker” wordt beoogd een aantal onvolkomenheden in het bestemmingsplan te herstellen. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen naar aanleiding van een aantal nieuwe (beleids)ontwikkelingen.

10 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Ter Aar en Bovenland, 1e herziening" (2016-042)

B&W stelt de raad voor:

 • Het bestemmingsplan “Ter Aar en Bovenland, 1e herziening” (NL.IMRO.0569.bpTARaanpaomissies-va01) gewijzigd vast te stellen;
 • Geen exploitatieplan vast te stellen;
 • Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.  

Met de voorliggende 1e herziening van het bestemmingsplan “Ter Aar en Bovenland” wordt beoogd een aantal onvolkomenheden in het bestemmingsplan te herstellen. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen naar aanleiding van een aantal nieuwe (beleids)ontwikkelingen.

11 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Zuidhoek, 1e herziening" (2016-043)

B&W stelt de raad voor:

 • Het bestemmingsplan “Zuidhoek, 1e herziening” (NL.IMRO.0569.bpNKPzhoekomissie-va01) vast te stellen;
 • Geen exploitatieplan vast te stellen;
 • Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

Met de vaststelling van de 1e herziening van het bestemmingsplan “Zuidhoek”  wordt beoogd een aantal onderdelen van het bestemmingsplan die in de weg stonden aan een adequate verlening van omgevingsvergunningen, aan te passen.

12 Raadsvoorstel 2e verordening tot wijziging van de verordening elektronische publicatie Nieuwkoop 2012 (2016-044)

B&W stelt voor deze verordening vast te stellen.

De gemeente is verplicht om berichten die voor inwoners van belang zijn bekend te maken. Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten. Op dit moment gebeurt dat via het elektronisch gemeenteblad op de website www.nieuwkoop.nl en in verkorte versie in Nieuwkoop Nieuws. Vanaf 6 juli 2016 gaat dit veranderen. Dan worden de berichten niet meer bekendgemaakt op www.nieuwkoop.nl , maar op www.overheid.nl . De verkorte versie in Nieuwkoop Nieuws blijft ongewijzigd.

Discussiestukken

13 Raadsvoorstel Huisvesting en integratie statushouders (2016-045)

B&W stelt de raad voor:

1. Realiseren van of voorwaarden te scheppen voor additionele huisvesting op onderstaande locaties zoals omschreven in de Notitie “Onderzoek locaties additionele huisvesting in verband met verhoogde instroom statushouders”

 • (a) Kern Langeraar, locatie Vivero, 9 sociale huurwoningen extra
 • (b) Kern Nieuwveen, locatie De Verwondering, 12 sociale huurwoningen extra
 • (c) Kern Langeraar, locatie Damstaete, 20 sociale huurwoningen
 • (d) Kern Ter Aar, locatie Middelweg, 5 tot 10 sociale huurwoningen
 • (e) Kern Nieuwveen, locatie Teylerspark (bij Teylersplein), 20 sociale huurwoningen
 • (f) Kern Zevenhoven, Stationsweg 3, 12 tijdelijke wooneenheden
 • (g) Kern Nieuwkoop, Dorpstraat 33 (Koetshuis), 30 tijdelijke wooneenheden
   

2. De besluiten onder 1 als volgt in de begroting te verwerken:

 • (a) Een voorziening te vormen van € 2.144.000,-- voor de locaties 1a. t/m 1e. (conform de onderbouwing op pagina 26 van de vertrouwelijke bijlage “Onderzoek locaties additionele huisvesting in verband met verhoogde instroom statushouders” opgenomen bedragen).
 • (b) Deze voorziening te dekken door een onttrekking van € 2.144.000,-- aan de Reserve Goedkope Woningen.
 • (c) Een voorziening te vormen van € 560.000.-- voor de locaties 1f. en 1g. (conform de onderbouwing op pagina 26 van de vertrouwelijke bijlage “Onderzoek locaties additionele huisvesting in verband met verhoogde instroom statushouders” opgenomen bedragen).
 • (d) Deze voorziening te dekken door een onttrekking van € 560.000,-- aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.
   

3. Voor de aanpak van begeleiding, inburgering en participatie van nieuw gevestigde statushouders de uitgangspunten en activiteiten zoals omschreven in de Nota Begeleiding Inburgering en participatie van statushouders binnen de gemeente Nieuwkoop vast te stellen.

4. Ter uitvoering van het besluit onder 3 voor 2016 een bedrag van € 180.000,--beschikbaar te stellen en voor 2017 een bedrag van € 260.000,-- en deze kosten te dekken uit de in het bestuursakkoord toegekende de vergoeding per gehuisveste statushouder ouder dan 18 jaar en het verschil tussen uitgaven en inkomsten te dekken uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

5. In verband met de besluiten onder 2. en 4. 13e begrotingswijziging 2016 vast te stellen.

14 Motie niet geagendeerd onderwerp - Toekomst bestuursstructuur SWA

MPN-PN en VVD hebben aangekondigd een motie in te dienen over toekomst bestuursstructuur SWA.

Bijgevoegde documenten

14b Motie niet geagendeerd onderwerp - SWA - Participatiewet

MPN-PN en VVD hebben aangekondigd een motie in te dienen over SWA - Participatiewet.

Bijgevoegde documenten

Overige agendapunten

14c Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

16 Sluiting

Top