Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 24-03-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 14-03-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 24 maart 2015

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2016-023)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2016-024)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 18 februari 2016.

5 Ingekomen stukken (2016-025)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging van geheimhouding stukken (2016-026)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Discussiestukken

7 Raadsvoorstel Realisatie duurzaam energiesysteem zwembad Aarweide (2016-027)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • Dat de te realiseren duurzame energievoorziening zwembad Aarweide past binnen de activiteiten die de publieke taak dienen;
 • Onder voorbehoud van goedkeuring van het plan door het Hoogheemraadschap Rijnland een lening van € 110.880,-- te verstrekken ten behoeve van de realisatie van een duurzame energievoorziening voor zwembad Aarweide;
 • De lening te verstrekken tegen een rekenrente van 2,5%;
 • De onder 3 beschikbaar gestelde lening dient in een termijn van 10 jaar aan de gemeente Nieuwkoop terugbetaald te worden.

De gemeente Nieuwkoop heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden het effluent (gezuiverd rioolwater) van  rioolwaterzuivering Nieuwveen te gebruiken als warmtebron voor zowel het te ontwikkelen bedrijventerrein Schoterhoek II als Zwembad Aarweide. Uit het rapport komt naar voren dat het benutten van het effluent voor zowel Schoterhoek II als Zwembad Aarweide kansrijk is. Voor Zwembad Aarweide geldt dat deze winter een aantal investeringen aan de installaties staan gepland. Daarom is het van belang de mogelijkheid van benutting warmte effluent voor Zwembad Aarweide deze winter te realiseren.

8 Raadsvoorstel Herbevestiging woonbeleid (2016-028)

B&W stelt de raad voor het gemeentelijk woonbeleid te herbevestigen op het onderdeel: minimaal het behoud van de  voorraad sociale huurwoningen ten behoeve van het huisvesten van inwoners met een laag inkomen.

Volgens de Woningwet moeten woningbouwcorporaties hun DAEB en niet-DAEB-werkzaamheden scheiden. DAEB staat voor Dienst Algemeen Economisch Belang. DAEB woningen zijn sociale huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (€ 710,68/maand). Voor de niet-DAEB woningen mag een huur boven de liberalisatiegrens worden gevraagd. Om een sterkere positie te krijgen bij het overleg met de woningbouwcorporaties en het oordeel van de minister en Autoriteit Woningbouwcorporaties is herbevestiging van het woonbeleid nodig.

9 Raadsvoorstel Benoeming lid Regiocommissie (2016-029)

Voorgesteld wordt om Martin Hoekstra (D66) als lid van de Regiocommissie te benoemen ter vervanging van Olga Jacobs (D66).

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder is besproken in een meningsvormende raad.

Hamerstukken

10 Raadsvoorstel Opheffen gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden en aansluiten bij Erfgoed Leiden en omstreken (2016-030)

B&W stelt de raad voor:

 • De gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden per 1 januari 2017 op te heffen;
 • Kennis te nemen van de dienstverleningsovereenkomst met  Erfgoed Leiden en omstreken;
 • In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging (2016, nummer 8) om de incidentele middelen, €  64.012,-- die nodig zijn om de ontvlechting van de GR en aansluiting met Erfgoed Leiden en omstreken te realiseren, beschikbaar te stellen.

In september 2015 hebben de colleges van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem het voornemen om de gemeenschappelijke regeling (GR) Streekarchief Rijnlands Midden op te heffen en een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan te gaan met Erfgoed Leiden en omstreken (ELo) vastgesteld. In dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd de GR Streekarchief Rijnlands Midden op te heffen en kennis te nemen van de DVO die het college, na positief besluit van de gemeenteraad, afsluit met ELo.

11 Raadsvoostel Doorontwikkeling papierloos vergaderen (2016-031)

Het Presidium stelt de raad voor:

 • iBabs aan te schaffen voor 60 gebruikers;
 • het tekort van de structurele lasten in 2016 (€ 5.400) ten laste te brengen van de post onvoorzien;
 • de financiële consequenties à € 4.139 per jaar in de jaren na 2016 mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2017-2020;
 • vast te stellen begrotingswijziging 2016 nr. 6.

De gemeenteraad vergadert al sinds eind 2011 op dezelfde wijze papierloos. Dit levert een aantal nadelen op zoals bijvoorbeeld het niet op één plek hebben van alle vergaderstukken. Afgelopen jaren zijn door diverse bedrijven programma’s ontwikkeld om papierloos vergaderen te verbeteren. De gemeenteraad wordt gevraagd een van deze programma’s aan te schaffen.

12 Raadsvoorstel Toestemming wijziging Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol (2016-032)

B&W stelt de raad voor om het college toestemming te verlenen tot het nemen van een besluit de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol te wijzigen, overeenkomstig het voorstel van het algemeen bestuur van het Schadeschap, zoals neergelegd in de bijgevoegde brief van 15 juni 2015, kenmerk 2015-20459

Het college van burgemeester en wethouders neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol. Het is noodzakelijk de Gemeenschappelijke regeling te wijzigen in verband met wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015. Het betreft enkele kleine aanpassingen met betrekking tot het aantal leden van het Dagelijks Bestuur en publicatieverplichtingen.

13 Raadsvoorstel Conceptprogramma 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) (2016-033)

B&W stelt de raad voor:

 • Kennis te nemen van het Conceptprogramma 2017 RDOG;
 • Geen zienswijze in te dienen;
 • In te stemmen met de conceptbrief aan het algemeen bestuur van de RDOG.

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) heeft op 7 januari 2016 het Conceptprogramma 2017 aangeboden aan de gemeenten die deel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling. In zijn brief vraagt het dagelijks bestuur van de RDOG te reageren voor of tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 30 maart 2016.

14 Raadsvoorstel Decembercirculaire gemeentefonds 2015 (2016-034)

B&W stelt de raad voor vast te stellen begrotingswijziging 7 – 2016 zoals opgenomen in het raadsvoorstel onder 'financiële gevolgen', waarmee de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2015 in de begroting 2016-2019 worden verwerkt.

Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen informatie over de gemeentefondsuitkeringen; in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. De financiële effecten voor de gemeente Nieuwkoop die voortvloeien uit de decembercirculaire 2015 worden toegelicht en samengevat.

Overige agendapunten

15 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

16 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

17 Sluiting

Top