Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 18-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 18-02-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 18 februari 2016

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2016-013)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2016-014)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 21 januari 2016.

5 Ingekomen stukken (2016-015)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging van geheimhouding stukken (2016-016)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Financieringssystematiek Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), regionaal beleidsplan VRHM en korpsbeleidsplan VRHM (2016-017)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • In te stemmen met de voorgestelde bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 en dus geen zienswijzen in te dienen.
 • Te constateren dat de vanuit Nieuwkoop geleverde input voor het regionaal risicoprofiel is vertaald naar het regionaal beleidsplan 2016-2019 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
 • Te constateren dat in het korpsbeleidsplan 2016-2018 van de brandweer als doel is opgenomen het optimaliseren van de dekking maar dat dit ten aanzien van dit doel niet in concrete actiepunten is vertaald. Aan te geven ten aanzien van het korpsbeleidsplan dat  de gemeente Nieuwkoop als voorwaarde om in te kunnen stemmen met het korpsbeleidsplan vindt dat er concreet handelingsperspectief in de vorm van heldere actiepunten in het beleidsplan moet worden opgenomen om de opkomst en aanrijtijden voor de oostelijke rand van de gemeente Nieuwkoop binnen de planperiode te verbeteren.
 • In te stemmen met bijgaande conceptbrief waarin de beslispunten 1 tot en met 3 zijn verwoord.

Discussiestukken

8 Raadsvoorstel Actieplan Nieuwkoop Werkt (2016-018)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • In te stemmen met het actieplan Nieuwkoop Werkt
 • In te stemmen om in 2016 e.v. € 50.000 vanuit de stelpost decentralisaties beschikbaar te stellen voor de uitvoering van actieplan Nieuwkoop Werkt

Voor een goede match tussen vraag en aanbod van werk is een goede dienstverlening aan de werkgever van groot belang. In het actieplan Nieuwkoop Werkt staat de werkgever dan ook centraal. In het actieplan staat hoe B&W de dienstverlening aan de werkgever op lokaal niveau wil vormgeven. In het actieplan zijn ook verschillende activiteiten opgenomen om samen met de Nieuwkoopse werkgevers en organisaties de arbeidsparticipatie te bevorderen.

9 Raadsvoorstel Procesvoorstel ‘Regionale uitstraling Kern Nieuwkoop’ (2016-019)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Met betrekking tot de ambitie om de kern Nieuwkoop regionaal te positioneren de volgende kaders te formuleren:

 1. Bepalen van het specifieke DNA van het dorp Nieuwkoop,
 2. voor een breed gebied (vanaf de Zevensprong via het centrum tot aan het Meijepad),
 3. met een brede, diverse groep stakeholders
 4. en daarbij het proces uit te besteden aan een ervaren procesfacilitator.

2. Het daartoe beschreven procesvoorstel te onderschrijven.

Het dorp Nieuwkoop krijgt een bovenregionale uitstraling. Aan deze ambitie, verwoord in het collegeprogramma ‘De kracht van de Samenleving’, wil het college dit jaar uitvoering gaan geven. De komende periode wil het college dan ook samen met een groep stakeholders gaan onderzoeken wat het DNA is van Nieuwkoop. Waar is het dorp uniek in? Wat zijn haar waarden en kenmerken? Waar staat het dorp voor? Welke historische waarden kunnen we benadrukken? B&W vraagt de gemeenteraad om het proces met uitgangspunten vast te stellen, zodat het onderzoek naar het DNA gestart kan worden.

10 Raadsvoorstel Criteria voor toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving (2016-020)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • Kennis te nemen van de algemene criteria voor het toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving en eventueel een zienswijze te geven*;
 • Een bedrag van € 40.000,- te onttrekken uit de reserve duurzaamheid en dit met ingang van de begroting 2016 beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving.

Dit voorstel heeft als doel de raad kennis te laten nemen van de criteria, zoals het college deze in eerste instantie vastgesteld heeft voor het toekennen van gelden voor samenlevingsinitiatieven. De gemeenteraad kan eventuele zienswijzen aangeven. Het uitgangspunt is om één set van criteria te gebruiken voor het wel/niet financieren van de initiatieven van de samenleving uit de verschillende budgetten.

*Besluitpunt 1 van het concept raadsbesluit is, in overleg, door de griffie gewijzigd in: Kennis te nemen van de algemene criteria voor het toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving en geen zienswijze te geven. Zodat het besluit te amenderen is.

11 Raadsvoorstel Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017 (2016-021)

B&W stelt de raad onder andere voor het volgende te besluiten:

 • In te stemmen met de notitie “Uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland”.
 • In te stemmen met de nota “Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017”.
 • Een nieuw dienstverleningsovereenkomst af te sluiten tussen de 13 gemeenten en het samenwerkingsverband Holland Rijnland vanaf 1 januari 2017 voor een periode van twee jaar (en optie tot verlenging met twee jaar) voor een gezamenlijk opdrachtgeverschap voor de jeugdhulp.
 • Voor alle gemeenten, behalve voor de gemeente Alphen aan den Rijn en overige gemeenten die dat willen, voor JGT’s een aparte inkoopprocedure te starten.
 • Voor de inkoopstrategie 2017 eenmalig in 2016 € 16.195,-- beschikbaar te stellen uit de stelpost decentralisaties.
 • De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

Er is inmiddels bijna een jaar ervaring opgedaan met de inkoop en uitvoering van de jeugdhulp door de gemeenten. De contracten van 2015 zijn voor 2016 verlengd. Vanaf 2017 kan worden gekozen voor een nieuwe inkoopprocedure. In de notitie Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017 wordt hiervoor een voorstel gedaan. De uitgangspunten in de notitie Toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland zijn de basis voor o.a. de inkoopstrategie. Deze uitgangspunten zijn verscherpt en geconcretiseerd, vooral met betrekking tot de ruimte voor lokale sturing binnen de regionale kaders.

Het voorstel is na de meningsvormende raad gewijzigd door B&W.

12 Raadsvoorstel Herziene begroting Holland Rijnland 2016

B&W stelt de raad voor:

 • Kennis te nemen van de herziene begroting 2016 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
 • Een zienswijze op de herziene begroting 2016 in te dienen;
 • In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

De gemeente Nieuwkoop is met 13 andere gemeenten in Zuid-Holland deelnemer in het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft voor 2016 een herziene begroting aangeboden waarin een inhoudelijke samenwerkingsagenda van de deelnemers is verwerkt. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor een zienswijze op de begroting in te dienen.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder is besproken in een meningsvormende raad.

Overige agendapunten

13 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

14 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

15 Sluiting

Top