Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 21-01-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 11-01-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 21 januari 2016

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2016-001)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2016-002)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 10 december  2015.

5 Ingekomen stukken (2016-003)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging van geheimhouding stukken (2016-004)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Hoe doeltreffend is het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in Nieuwkoop? (2016-005)

De Rekenkamer Nieuwkoop doet in dit rapport aanbevelingen aan de gemeenteraad en het college van B&W.  De hoofdconclusie is dat er veel informatie van zeer goede kwaliteit aanwezig is over het beheer van kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn goederen die zich bevinden in de openbare ruimte zoals wegen, groen, gemeentelijke gebouwen enz. De informatie heeft echter overwegend een operationeel karakter en is nog onvoldoende verrijkt voor effectieve analyse en besluitvorming op bestuurlijk niveau. De informatie zet de raad en het college nog niet voldoende in positie.

8 Raadsvoorstel Beleids- & beheerplan openbaar groen 2016-2020 (2016-006)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • Het Beleids- en beheerplan openbaar groen 2016 – 2020 vast te stellen;
 • De budgetten voor het beheer en onderhoud van de onderdelen van het groenbeheerplan, structureel te verhogen met € 26.130;
 • De financiële consequenties mee te nemen bij de voorjaarsnota 2016.

Met het beheerplan geeft het college haar visie op de inrichting van het groene deel van de openbare ruimte en het beheer daarvan. Speerpunten voor de komende periode zijn: verbetering biodiversiteit, ‘Colour for Green’ en de ‘Social return’ door inzet van mensen met een beperking.

Discussiestukken

9 Raadsvoorstel Huisvesting Statushouders (2016-007)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 1. Inzetten op het (extra) huisvesten van statushouders binnen de gemeente Nieuwkoop als bijdrage in de nationale aanpak van de verhoogde asielinstroom.
 2. Voor het zoeken en uitwerken van de locaties van de bouw van extra wooneenheden uitgaan van de volgende criteria
 1. Bij voorkeur grotere kernen (vanwege voorzieningen en openbaar vervoer)
 2. Maximum aantal extra wooneenheden per kern dient in verhouding te staan tot het inwoneraantal (max 0,5-1%)
 3. Bij nieuwbouw kiezen voor meerpersoons eenheden
 4. Bij voorkeur minimaal 10 units bij elkaar
 5. Grond in eigendom van gemeente of corporatie, waarbij de grond in eigendom van de gemeente geen deel uitmaakt van een grondexploitatie.
 6. Kosten woonrijp maken moeten acceptabel zijn evenals de kosten van het realiseren van wooneenheden
 1. In samenspraak met de WSN en de WDA de locaties in de kernen Nieuwkoop (Koetshuis), Nieuwveen (Teylersplein en A.H.Kooistrastraat), Zevenhoven (Stationsstraat), Ter Aar (Middelweg) en Langeraar (Damstaete) verder uitwerken en na een inspraak proces aan de raad voorleggen ter besluitvorming of en zo ja met welke invulling voor de genoemde locaties wordt gekozen.
 2. Een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor nader onderzoek naar de locaties en aanvullende capaciteit en dit ten laste te brengen van de post Onvoorzien.

De vluchtelingenproblematiek blijft zowel internationaal als nationaal veel aandacht vragen. Ook de gemeente Nieuwkoop wordt gevraagd haar bijdrage te leveren in het kader van de nationale aanpak van de verhoogde asielinstroom. Het college stelt de raad voor de kaders vast te stellen voor de wijze waarop de gemeente Nieuwkoop haar bijdrage gaat invullen.

Aantekening:

Op 14 januari 2016 heeft B&W een brief met aanvullende informatie aangeleverd. Deze brief vindt u hieronder als derde document bijgevoegd.

10 Raadsvoorstel Uitwerkingsvoorstel uitvoeringskosten Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) (2016-008)

B&W  stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • Structureel uit de stelpost decentralisaties een bedrag van € 91.000,- beschikbaar te stellen voor uitbreiding van het team Wmo;
 • Incidenteel uit de stelpost decentralisaties voor 2016 een bedrag van € 37.120,- beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een breed georiënteerde cliëntadviseur die een vrijwilligersnetwerk opzet en onderhoudt.

Met de komst van de nieuwe Wmo 2015 zijn de werkzaamheden van het team Wmo ingrijpend veranderd. 2015 is vooral gebruikt om ervaring met deze veranderingen op te doen en in 2015 zijn tijdelijke oplossingen in uitbreiding van capaciteit gezocht (en gevonden) om de vele werkzaamheden te verrichten. Het college stelt voor om nu de benodigde capaciteit voor het team Wmo structureel in te vullen en daarnaast concrete invulling te geven aan de rol van de (coördinerend) cliëntenadviseur, zoals beschreven in het toekomstscenario informatie en advies (besluitvormende raadsvergadering van 10 december 2015).

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder is besproken in een meningsvormende raad.

11 Raadsvoorstel Vaststelling Economische Actieagenda (2016-009)

B&W stelt de raad voor deze actieagenda vast te stellen.

De Economische Actieagenda beschrijft het economisch beleid van de gemeente in hoofdlijnen. Er staan vier thema’s centraal: ruimte voor bedrijven, winkels, markten en horeca, land- en tuinbouw en arbeidsmarkt en onderwijs.

12 Raadsvoorstel Invoering digitaal vaarvignet Nieuwkoopse Plassen (2016-010)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • In te stemmen met de invoering van het Digitale Vaarvignet van Port Pay;
 • Voor de implementatie van het Digitale Vaarvignet eenmalig een bedrag van € 35.500,- te onttrekken aan de Reserve Recreatie en Toerisme.

Het doel is een eenvoudiger en klantvriendelijker vergunningsysteem, met minder rompslomp voor de recreant, dat bovendien een minder grote tijdsinvestering vraagt van de gemeente bij zowel de uitgifte als bij het toezicht.

13 Raadsvoorstel Business case I&A (Informatisering en Automatisering) Nieuwkoop (2016-011)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • Het college opdracht te geven het technisch ICT beheer via een aanbestedingsprocedure uit te besteden.
 • De structurele financiële consequenties te verwerken bij de voorjaarsnota mits de aanbesteding past binnen de kaders van de meerjarenbegroting 2016-2019.
 • Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van €485.000,- en dit te dekken uit de Algemene Reserve.

14 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent D66 (2016-012)

Fractieassistenten zijn personen, niet zijnde een raadslid, die zijn aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van het werk ten behoeve van de raad. D66 stelt voor om Joke van der Poel als fractieassistent te benoemen.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder is besproken in een meningsvormende raad.

Overige agendapunten

15 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

16 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

17 Sluiting

Top