Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 10-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 10-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 10 december 2015

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2015-123)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijsten (2015-124)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergaderingen van 12 november 2015 en 26 november 2015.

5 Ingekomen stukken (2015-125)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-126)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Beantwoording vragen inzake wijzigingsplan ‘Korteraarseweg-Kerkweg’ (2015-127)

B&W  stelt de raad voor d e vragen van de heer Visser te beantwoorden volgens bijgaande antwoordbrief.

De vragen hebben betrekking op tegemoetkoming in planschade en doorkijkjes tussen nieuw te realiseren woningen t.h.v. Korteraarseweg 88.

8 Raadsvoorstel 2e Verordening tot wijziging van de Marktverordening Nieuwkoop 2008 (2015-128)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen.

In de praktijk bestaat behoefte om de regels voor samenstelling van de Marktcommissie aan te passen. De huidige regeling biedt onvoldoende grondslag voor een evenredige vertegenwoordiging uit de beide markten, in Nieuwkoop en Ter Aar. Daarnaast maakt de Marktcommissie feitelijk gebruik van adviseurs, zonder dat de huidige verordening daar in voorziet.

Aantekening:

De huidige Marktverordening van Nieuwkoop vindt u door hier te klikken. Door naar beneden te scrollen vindt u de hele verordening. Deze pagina maakt onderdeel uit van de website www.overheid.nl.

9 Raadsvoorstel Advies Ondernemingsraad van de Sociale Werkvoorziening Alphen (SWA) (2015-129)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de antwoordbrief.

Op 31 augustus 2015 heeft de raad een brief ontvangen van de ondernemingsraad van de SWA. In de brief, tegelijkertijd ook gestuurd aan het college van B&W, geeft de ondernemingsraad adviezen ten aanzien van het gemeentelijk beleid Sociaal Domein met betrekking tot de toekomst van SWA.

10 Raadsvoorstel Gronduitgifte sociale huurwoningen en dekking van de verkoop van grond voor sociale woningbouw in plan Langeraar Oost/Vivero (2015-130)

B&W stelt de raad voor om:

 • In te stemmen met de uitgangspunten voor de uitgifte van bouwgrond voor sociale huurwoningen.
 • Voor het realiseren van 20 sociale huurwoningen in Langeraar Oost een onttrekking te doen aan de Reserve Goedkope Woningen van € 594.000,- ten gunste van de grondexploitatie GZ-32.

11 Raadsvoorstel Beheerplan speelvoorzieningen 2016-2020 (2015-131)

B&W stelt de raad voor om:  

 • In te stemmen met beheerplan speelvoorzieningen 2016 t/m 2020;
 • Voor 2015 een extra storting te doen in de voorzieningen van € 225.000,-- ten laste van de Algemene Reserve;
 • De storting in de voorziening met ingang van 2016 te verhogen met € 25.000,- naar € 130.000,-;
 • Het budget voor het dagelijks onderhoud met ingang van 2016 structureel te verhogen met € 10.300,--;
 • De wijziging van de begroting 2016 en volgende jaren ter besluitvorming voor te leggen bij de Voorjaarsnota 2016.

De gemeente Nieuwkoop heeft ruim 100 speelplekken in beheer. Een beheerplan is een hulpmiddel voor de gemeente om tot een goed afgewogen beheer te komen. Op die manier zorgt de gemeente er voor dat speelvoorzieningen in de gemeente veilig zijn, er netjes uitzien en ook uitnodigen om te spelen. Het beheerplan geeft inzicht in het aantal speeltoestellen, de maatregelen die nodig zijn om de speeltoestellen in goede staat te houden en wanneer ze moeten worden vervangen en de kosten die dit met zich meebrengt.

12 Raadsvoorstel Belastingverordeningen en Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016 (2015-132)

B&W stelt de raad voor om

 1. De hieronder vermelde belastingverordeningen vast te stellen:
  1. Verordening op de heffing en invordering van leges 2016;
  2. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016;
  3. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016;
 2. De tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016 vast te stellen.

Om uitvoering te geven aan de begroting 2016-2019 worden de belastingverordeningen 2016 en de tarieventabel 2016 ter vaststelling aan de raad aangeboden. In de tarieventabel zijn de financiële uitgangspunten op belastinggebied uit de begroting verwerkt. Daarnaast zijn de verordeningen deels inhoudelijk geactualiseerd aan de hand van de modellen van de VNG.

13 Raadsvoorstel Decemberwijziging begroting 2015 en mutaties Septembercirculaire 2015 (2015-133)

B&W stelt de raad voor om begrotingswijziging 3 vast te stellen bestaande uit de volgende deelbesluiten:

 • Beschikbaar stellen aanvullend krediet Uitbreiding begraafplaats € 33.500
 • De begroting aan te passen met een bedrag van € 69.400 voordeel wegens de afrekening 2014 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en ten gunste van het begrotingsresultaat te laten komen
 • € 80.000 beschikbaar te stellen voor de kosten voor vluchtelingenopvang. Als dekking van deze kosten in te zetten:
  • € 28.800 van de verwachte vergoeding van het COA
  • € 46.000 van de post Onvoorzien
  • € 5.200 ten laste van het begrotingsresultaat
 • Het personeelslasten budget voor Zwembad De Wel te verhogen met € 100.000 en te dekken ten laste van het begrotingsresultaat.
 • Het budget Leerplicht te verhogen met € 49.470 als gevolg van de afgesloten DVO 2015-2016 en te dekken ten laste van het begrotingsresultaat.
 • Het budget Automatisering te verhogen met € 25.000 voor extra ondersteuning en de lasten te dekken ten laste van het begrotingsresultaat.
 • Het budget Onderwijshuisvesting te verhogen met  € 29.050 voor schadevergoeding en reparatiekosten vloer. Deze kosten te dekken ten laste van het begrotingsresultaat.
 • De begrotingsmutaties in 2015 voortvloeiend uit de septembercirculaire 2015.
 • De meerjarige begrotingsmutaties voortvloeiend uit de septembercirculaire 2015.
 • Het verwachte tekort voor de SWA van € 25.000 in 2015 op te nemen in de begroting. Deze kosten ten laste van het begrotingsresultaat laten komen.

Dit is een bijstelling van de begroting 2015 met het oog op het voorkomen van begrotingsonrechtmatigheid. Tevens worden de mutaties die voortvloeien uit de Septembercirculaire 2015 verwerkt in de begroting.

14 Raadsvoorstel Normenkader 2015 (2015-134)

B&W stelt de raad voor om het Normenkader 2015 vast te stellen.

Met het vaststellen van het Normenkader geeft de gemeenteraad het kader aan waarbinnen de controle op de rechtmatigheid door de gemeentelijke accountant plaatsvindt.

Discussiestukken

15 Raadsvoorstel 1e verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015 (2015-135)

B&W stelt de raad voor om deze verordening vast te stellen.

Sinds 1 januari 2015 is de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015 van kracht. Als gevolg van onder andere wetswijzigingen en landelijke afspraken is een wijziging van de verordening noodzakelijk.

De verordening is gewijzigd na de meningsvormende raad II van 26 november 2015, de wijzigingen zijn in geel aangegeven.

Aantekening:

De huidige Verordening Sociaal Domein van Nieuwkoop vindt u door hier te klikken. Door naar beneden te scrollen vindt u de hele verordening. Deze pagina maakt onderdeel uit van de website www.overheid.nl.

16 Raadsvoorstel Info en advies sociaal domein (2015-136)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met het wijzigen van de structuur rond informatie en advies in het sociaal domein, waaronder het vormen van een netwerk van vrijwilligers en professionals en positioneren van de functie van coördinerend cliëntadviseur onder de gemeente.

17 Raadsvoorstel Nieuwbouw afvalbrengstation en huisvesting buitendienst (2015-137)

B&W stelt de raad voor om:

 • In te stemmen met de realisatie van een afvalbrengstation op bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen, volgens het bij het voorstel gevoegde programma van eisen en ontwerp;
 • Een krediet beschikbaar stellen van € 2.371.000 voor de realisatie van het afvalbrengstation;
 • De kapitaallasten en rentelasten en de jaarlijkse operationele kosten die voortvloeien uit de realisatie van het afvalbrengstation ten laste brengen van het product Afvalinzameling en –Verwerking binnen het programma Ruimtelijk Beheer;
 • Instemmen met de ontwikkeling van nieuwe bedrijfshuisvesting voor de buitendienst op bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen, volgens het bij het voorstel gevoegde programma van eisen;
 • Instemmen met de realisatie van duurzaamheidsmaatregelen door het plaatsen van zonnepanelen en een windturbine;
 • Een krediet beschikbaar stellen van € 2.946.500 voor de realisatie van nieuwe bedrijfshuisvesting voor de buitendienst (€ 2.787.000) inclusief duurzaamheidsmaatregelen (€ 159.500);
 • De kapitaallasten en rentelasten en de jaarlijkse operationele kosten die voortvloeien uit de realisatie van de bedrijfshuisvesting en duurzaamheidsmaatregelen te dekken met de vrijvallende huurpenningen voor Schoterhoek 10 en 33.

Het raadsvoorstel is na de meningsvormende raad I van 26 november 2015 ambtelijk gewijzigd. Op pagina 4, 2e regel, stond een verkeerd bedrag, dit is gewijzigd van € 1111.968,-- naar € 111.968,--.

18 Raadsvoorstel Onttrekking reserve Monumentenzorg voor modernisering en harmonisering monumentenbeleid (2015-138)

B&W stelt de raad voor om:

 • Voor de modernisering en harmonisering van het monumentenbeleid, waaronder het opstellen van redengevende omschrijvingen, in 2016 een onttrekking te doen aan de reserve Monumentenzorg van € 45.670,-;
 • De onttrekking aan de reserve en het overeenkomstige budget in 2016 in de voorjaarsnota te verwerken.

Een redengevende omschrijving bestaat uit een aantal zakelijke gegevens (adres, kadastrale informatie, bouwjaar en dergelijke), een beschrijving van het object en de benoeming van de beschermens-waardige aspecten van het object.

19 Raadsvoorstel Herbenoeming rekenkamerdirecteur (2015-139)

De Klankbordgroep Rekenkamer stelt de raad voor om de huidige rekenkamerdirecteur, de heer Peter Struik van Partners en Pröpper, per 1 januari 2016, voor een periode van nog eens twee jaar, te benoemen als directeur van de Rekenkamer Nieuwkoop.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder is besproken in een meningsvormende raad.

Overige agendapunten

20 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

21 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

22 Sluiting

Top