Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:30
Voorzitter:Leen Mur

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 12 november 2015

1 Opening (om 19.30 uur)


Algemene Beschouwingen agendapunt 9 start om 20.00 uur of later

Bij de algemene beschouwingen over de begroting geven de politieke partijen hun visie op de toekomst van Nieuwkoop weer.


2 Vaststellen agenda (2015-114)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2015-115)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 15 oktober 2015.

5 Ingekomen stukken (2015-116)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-117)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Discussiestukken

7 Raadsvoorstel Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardering (SVHW) 2015 (2015-118)

B&W stelt de raad voor om aan B&W toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 (versie 1.0 10-9-2015) aan te gaan.

De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen is door de gemeente uitbesteed aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) te Klaaswaal. Het SVHW opereert momenteel op basis van de Gemeenschappelijke Regeling uit 2013. Als gevolg van de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 januari 2015 dient de Gemeenschappelijke Regeling SVHW opnieuw te worden vastgesteld. Hiervoor vraagt het college toestemming aan de gemeenteraad.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder besproken is in een meningsvormende raad.

8 Raadsvoorstel Najaarsnota 2015 (2015-119)

B&W stelt de raad voor:

1. De Najaarsnota 2015 vast te stellen;

2. De begrotingswijziging 2 van 2015 vast te stellen;

3. Ten aanzien van de kredieten in te stemmen met:

a) het afsluiten van de kredieten bij de jaarrekening 2015;

b) het autoriseren van de kredieten met een overschrijding (automatiseren Hoekse Aarbrug (4) € 51.000, aanschaf applicatie Wmo (14) € 973 en de aanschaf van de Fiat Strada’s gemeentewerken (30/31) € 1.816 en € 1.718.;

4. In te stemmen met het overzicht van de mutaties in de reserves;

5. Kennis te nemen van de volgende bijgevoegde overzichten:

a) overzicht financiële gevolgen;

b) overzicht budgetoverhevelingen 2015-2016;

c) overzicht voortgang kredieten;

d) overzicht mutaties niet geactiveerde posten.

9 Raadsvoorstel Programmabegroting 2016-2019 (2015-120)

B&W stelt de raad voor:

De Programmabegroting 2016-2019 vast te stellen en daarmee:

1.1. vast te stellen de beleidsbegroting, bestaande uit:

a. de programma's Ruimtelijke ontwikkeling, Ruimtelijk beheer, Sociaal domein, Bestuur en dienstverlening en Algemene dekkingsmiddelen;

b. de paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid en Duurzaamheid.

1.2. vast te stellen de financiële begroting 2016, inclusief de mutaties in de reserves en de investeringen, opgebouwd uit:

a. de stand van de begroting 2016 na verwerking van de meicirculaire;

b. de financiële mutaties van de begroting 2016 volgend uit autonome ontwikkelingen;

c. de financiële mutaties van de begroting 2016 volgend uit bezuinigingen;

d. de financiële mutaties van de begroting 2016 volgend uit nieuw beleid.

1.3. vast te stellen de begroting 2016-2019 in meerjarenperspectief.

1.4. vast te stellen de beleidslijn dat mogelijke overschotten in toekomstige jaarrekeningen worden gestort in de Algemene Reserve tot een solvabiliteitsratio van 40% is gerealiseerd.

Overige agendapunten

10 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

11 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

12 Sluiting

Top