Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 09-07-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 09-07-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 9 juli 2015

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2015-071)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2015-072)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergaderingen van 11 juni en 2 juli 2015.

De besluitenlijst van 2 juli wordt later toegevoegd.

5 Ingekomen stukken (2015-073)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-074)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Op dit moment zijn er nog geen stukken voor geheimhouding.

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nieuwkoop (2015-075)

B&W stelt de raad voor “De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nieuwkoop 2015” (inclusief de hierbij behorende bijlagen I t/m IV) vast te stellen.

Op 1 januari 2015 zijn wijzigingen in de Wet op het primair onderwijs van kracht geworden. Door deze wetswijziging zijn schoolbesturen sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het onderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen. De hiervoor bestemde vergoeding ontvangen zij rechtstreeks van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De verordening is daarnaast tekstueel herzien en waar mogelijk vereenvoudigd.

8 Raadsvoorstel 1e verordening tot wijziging financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2012 (2015-076)

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging van de “Financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2012” vast te stellen.

De financiële verordening is op grond van artikel 212 Gemeentewet verplicht. Afgelopen jaren is de wet- en regelgeving gewijzigd. In de 1e verordening tot wijziging van de financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2012 zijn deze wijzigingen verwerkt.

9 Raadsvoorstel Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden (2015-077)

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden. Om het bestuur van de veiligheidsregio te verzoeken om zich bij de prioritering voor het Regionaal Beleidsplan vooral te richten op de risico’s met een hogere impact en een hogere waarschijnlijkheid. En om verder met name te focussen op het risico luchtvaartongevallen en eventuele andere onderwerpen die tijdens de meningsvormende raad nog aanvullend worden benoemd.

De veiligheidsregio moet op grond van de Wet op de veiligheidsregio’s bepalen welke veiligheidsrisico’s er op het grondgebied van de veiligheidsregio zijn. Zij doen dit door een regionaal risicoprofiel vast te stellen. Dit plan mag alleen worden vastgesteld na de raden van de gemeenten uit de veiligheidsregio te hebben gevraagd wat zij van het regionaal risicoprofiel vinden. De resultaten hiervan worden gebruikt om te bepalen of er in het beleidsplan van de veiligheidsregio voor de komende vier jaar aanpassingen noodzakelijk zijn.

10 Raadsvoorstel Toestemming wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol (2015-078)

B&W vraagt de raad om de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol te wijzigen zoals voorgesteld in de bijgevoegde brief van het Schadeschap luchthaven Schiphol d.d. 5 januari 2015, kenmerk 2015/20376.

Het Schadeschap luchthaven Schiphol is verantwoordelijk voor de afhandeling van  verzoeken om schadevergoeding rondom de luchthaven Schiphol. Het is noodzakelijk de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen in verband met de uittreding van diverse deelnemers uit het Schadeschap luchthaven Schiphol.

Discussiestukken

11 Raadsvoorstel Verbetering voetbalaccommodatie TAVV Ter Aar (2015-079)

B&W stelt de raad voor het bedrag zoals opgenomen in de Reserve Verbetering Voetbalaccommodaties vrij te geven ter realisatie van de twee kunstgrasvelden op de locatie TAVV te Ter Aar. De Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop (StiBuNi) hiertoe een éénmalige subsidie te verschaffen van € 1.200.000,- en dit te onttrekken aan de reserve. Een bedrag van € 73.000,- (restant) beschikbaar te stellen als bijdrage voor het vanuit de Grex GZ92 door de gemeente te maken kosten in het kader van de aanleg van de twee velden en dit te onttrekken aan de reserve.

Na de aankoop van het terrein van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Ter Aar kan het laatste deel van het project Verbetering Voetbalaccommodaties zoals vastgesteld door de gemeenteraad worden gerealiseerd. De gemeenteraad wordt gevraagd het benodigde budget voor de aanleg van twee kunstgrasvelden beschikbaar te stellen.

12 Raadsvoorstel Tijdelijke maatregelen bestemmingsplan Landelijk Gebied (2015-080)

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging van de tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2015 vast te stellen. De lijst, waarin zijn opgenomen categorieën, waarvan de raad verklaart dat een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is zoals vastgesteld bij het raadsbesluit 2011-013 voor de periode vanaf de eerste dag na bekendmaking van dit besluit tot de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Nieuwkoop’ uit te breiden met alle aanvragen die betrekking hebben op een locatie gelegen in het gebied van het nieuwe bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop.

Op 25 september 2014 heeft de raad “Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Landelijk gebied” vastgesteld vanwege de noodzakelijke actualisatie van dit bestemmingsplan. De planning om het bestemmingsplan vast stellen is verschoven van september 2015 naar juni 2016, mede omdat na een oproep vanuit de gemeente meer dan 100 verzoeken voor een gesprek zijn ontvangen en een vergelijkbaar aantal initiatieven kenbaar is gemaakt. In augustus 2015 wordt een voorontwerp gepubliceerd zodat belanghebbende een reactie kunnen geven en/of omissies kunnen aangeven. Na de jaarwisseling zal de formele inspraak plaatsvinden (ontwerpbestemmingsplan). De Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt dat een bestemmingsplan niet ouder mag zijn dan 10 jaar, maar door wetsbepalingen geldt dat pas in december 2016 voor een deel van het plangebied niet aan de actualisatieplicht wordt voldaan. Omdat het voornemen was in september 2015 het bestemmingsplan vast te stellen is dit raadsvoorstel opgesteld. Hiermee worden urgente initiatieven, die passen binnen de randvoorwaarden, mogelijk gemaakt door middel van individuele afwijkingsprocedures, zonder dat voor dit onderdeel legeskosten verschuldigd zijn.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder is besproken in een meningsvormende raad.

13 Raadsvoorstel Uitgangspunten voor de programmabegroting 2016-2019 (2015-070)

Op 2 juli 2015 behandelde de gemeenteraad diverse financiële stukken. Op de agenda stond ook 'uitgangspunten voor de programmabegroting 2016-2019'. Dit agendapunt is niet behandeld vanwege tijdgebrek en komt nu op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 9 juli 2015. Voor de stukken zie 2 juli 2015 agendapunt 8.

Overige agendapunten

14 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

16 Sluiting

Top