Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 02-07-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Leen Mur

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 2 juli 2015

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2015-065)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-066)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Op dit moment zijn er nog geen stukken voor geheimhouding.

Discussiestukken

5 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn (SWA) (2015-067)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2016, de meerjarenbegroting 2017-2019 en de concept jaarrekening 2014 en een zienswijze in te dienen.

De gemeenschappelijke regeling SWA heeft de ontwerp programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 opgesteld. De gemeenteraden kunnen eventuele zienswijzen indienen.

6 Raadsvoorstel Programmarekening 2014 en resultaatbestemming 2014 (2015-068)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 1. Vaststellen van het Jaarverslag 2014;
 2. Op basis van het positief resultaat van € 5.659.760 in te stemmen met de hieronder voorgestelde resultaatbestemming 2014:
 1. Storting in reserve Nuon rentevrij € 1.757.403
 2. Verplaatsen Kinderboerderij Nieuwkoop € 40.000
 3. Bankjes € 30.000
 4. Ruige speelplek Heemtuin Nieuwkoop € 25.000
 5. Rotonde N231 € 500.000
 6. Verkeersveiligheid fietsroutes € 200.000
 7. Ondersteuning burgerinitiatieven € 100.000
 8. Aanvulling van de reserve m.b.t. toeristisch-recreatief beleid € 120.000
 9. Incidentele kosten voor onderwijshuisvesting € 820.000
 10. Reservering voor de reconstructie Aardamseweg € 450.000
 11. Ontwikkeling ICT € 107.000
 12. Diverse financieel technische posten € 270.655
 13. Ten gunste van de Algemene reserve vrij besteedbaar € 1.239.702.

De bestemmingen vinden plaats door een storting in de algemene reserve; bij besteding vindt hieruit een onttrekking plaats. Behalve voor de bestemming a., h. en l. (i.c. de bijdrage voor landschapsontwikkelings-activiteiten); deze bestemmingen vinden plaats door rechtstreekse storting in de betreffende bestemmingsreserve.

3.  Vaststellen van het overzicht af te sluiten kredieten;
4.  Autoriseren van het overzicht af te sluiten kredieten met overschrijding;
5.  In te stemmen met de in het jaarverslag opgenomen bijlage “Rapportage IBT (Interbestuurlijk Toezicht)” en de daarin vermelde uit te voeren verbeterpunten;
6.  Vaststellen van het overzicht kredieten langer dan twee jaar openstaand.

Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de activiteiten van het afgelopen jaar.

7 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2015 (2015-069)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 1. De Voorjaarsnota 2015 vast te stellen;
 2. De begrotingswijziging 1 van 2015 vast te stellen;
 3. In te stemmen met overzicht van de mutaties in de reserves.

Met de voorjaarsnota informeert B&W de gemeenteraad over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar.

8 Raadsvoorstel Uitgangspunten voor de programmabegroting 2016 – 2019 (2015-070)

B&W stelt de raad voor de uitgangspunten voor de programma-begroting 2016-2019 vast te stellen.

De uitgangspuntennotitie is de voorbereiding voor het opstellen van de begroting 2016 en hierin staan de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren.

Overige agendapunten

9 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

10 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

11 Sluiting

Top