Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 11-06-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 02-06-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 11 juni 2015

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2015-049)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2015-050)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 21 mei 2015.

5 Ingekomen stukken (2015-051)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-052)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Verzoek verklaring van geen bedenkingen Noordenseweg 66A in Nieuwkoop (2015-053)

B&W stelt de raad voor een verklaring van geen bedenkingen in ontwerp af te geven voor het bouwen van een vervangende woning. Daarnaast het ontwerp van de verklaring als definitief te beschouwen als er geen zienswijze wordt ingediend.

B&W moet een beslissing nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning, maar kan dit in dit geval niet zonder instemming van de gemeenteraad vanwege het feit dat de aanvraag in strijd is met het huidige bestemmingsplan en de gemeenteraad voor de categorie waarbinnen dit project valt niet op voorhand een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

8 Raadsvoorstel Verzoek verklaring van geen bedenkingen Oostkanaalweg 5 te Nieuwveen (2015-054)

B&W stelt de raad voor een verklaring  van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van drie woningen. Daarnaast het ontwerp van de verklaring als definitief te beschouwen als er geen zienswijze wordt ingediend.

B&W moet een beslissing nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning, maar kan dit in dit geval niet zonder instemming van de gemeenteraad vanwege het feit dat de aanvraag in strijd is met het huidige bestemmingsplan en de gemeenteraad voor de categorie waarbinnen dit project valt niet op voorhand een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

9 Raadsvoorstel Aanleg vrijliggend wandelpad en onderhoud fietspad (Meijepad) (2015-055)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de aanleg van een vrijliggend wandelpad (vlonderpad) parallel aan het bestaande Meijepad, in combinatie met de reeds geplande reconstructie van het Meijepad. De realisatiekosten van € 1.331.650 te dekken uit:

  • provinciale subsidie € 715.000
  • grondexploitatie Zuidhoek € 170.000
  • voorziening Wegen € 446.650

10 Raadsvoorstel Begroting 2016 en jaarverslag 2014 Omgevingsdienst West Holland (ODWH) (2015-056)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de begroting en de meerjarenplanning en een zienswijze in te dienen over de ontbrekende frictiekosten.

De gemeenschappelijke regeling ODWH heeft de Begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 opgesteld. De gemeenteraden kunnen eventuele zienswijzen indienen.

11 Raadsvoorstel Vaststellen Kadernota Integrale Veiligheid Nieuwkoop 2015-2018 (2015-057)

B&W stelt de raad voor deze kadernota vast te stellen.

In kadernota wordt het fundament voor de aanpak van de veiligheid in de gemeente Nieuwkoop voor de periode 2015-2018 beschreven. Er wordt ingegaan op de veiligheidsthema’s die centraal staan in deze periode, de hoofdlijnen in de aanpak van die thema’s, de daarbij betrokken partijen en de (strategische) doelen die gemeente en partners zich hebben gesteld.

12 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2016 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) (2015-058)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerpbegroting en een zienswijze in te dienen.

De gemeente Nieuwkoop is één van de deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling. De RDOG legt de deelnemende gemeente de begroting voor, zodat de gemeenteraad een zienswijze kan geven.

Aantekening:

De brief met zienswijzen wordt nog aangepast naar aanleiding van de meningsvormende raad II van 28 mei 2015 en volgt later.

13 Raadsvoorstel Zienswijze vorming Coöperatie ‘GGD Support Centrum’ (2015-059)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de brief over de mede-oprichting van en deelneming in deze coöperatie en daarover een zienswijze in te dienen.

De GGD Hollands Noord en de RDOG Hollands Midden willen gezamenlijk aan de slag met de ontwikkeling van een nieuw digitaal dossier. De RDOG stelt voor samen met de GGD Hollands Noorden een coöperatie op te richten en hierin deel te nemen. Volgens de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR 1 januari 2015) moet ieder voornemen- of besluit tot bijvoorbeeld deze deelname aan een coöperatie aan de gemeenteraad voor een zienswijze worden voorgelegd.

Aantekening:

De brief met zienswijzen wordt vermoedelijk nog aangepast naar aanleiding van de meningsvormende raad II van 28 mei 2015 en volgt later.

Discussiestukken

14 Raadsvoorstel VVE-beleid gemeente Nieuwkoop 2015 – 2018 (VVE is afkorting voor Voor- en Vroegschoolse Educatie) (2015-060)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het VVE-beleid ‘Een goede start is het halve werk’ en de oude notitie ‘Harmonisatie Peuterspeelzalen 2009’ in te trekken.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bedoeld om peuters en kleuters met een achterstand (‘doelgroepkinderen’) extra ondersteuning te geven, zodat zij in groep 3 van de  basisschool een goede start maken. Vanwege landelijke veranderingen en vanwege het kwaliteitsrapport van de Inspectie van het Onderwijs is een herziening van de ‘notitie Harmonisatie Peuterspeelzalen Gemeente Nieuwkoop’ op zijn plaats.

15 Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde (2015-061)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze nota.

Met deze uitgangspuntennotitie voor het nieuwe bestemmingsplan wordt de raad vooraf een aantal uitgangspunten voorgelegd. Speciale aandacht wordt gevraagd bij het wel of niet ‘vasthouden’ van wijzigingsbevoegdheden uit de huidige bestemmingsplannen ‘Kern Nieuwveen’ en ‘Kern Zevenhoven & Noordeinde’. De vastgestelde nota van uitgangspunten vormt voor B&W een inhoudelijk en procedureel kader voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan.

16 Raadsvoorstel Duurzaamheidsagenda 2015-2018 (2015-062)

B&W stelt de raad voor met betrekking tot het thema “Duurzaamheid” te kiezen voor een werkwijze waarin de gemeente samenwerkt met haar ondernemers en inwoners. Met als doel de gemeente te verduurzamen.  Hiertoe de Duurzaamheidsagenda 2015-2018 vast te stellen.

De Duurzaamheidsagenda is de uitvoeringsnota van de gemeente Nieuwkoop, waarin inzicht wordt gegeven in de stand van zaken en toekomstige activiteiten op het gebied van duurzaamheid. De agenda is bedoeld om partijen bij elkaar te brengen, bewustwording te creëren en elkaar te inspireren.

17 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2016 Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (2015-063)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de ontwerpbegroting, een zienswijze in te dienen en in te stemmen met de conceptbrief aan het dagelijks bestuur van Holland Rijnland.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder besproken is in een meningsvormende raad.

18 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 van het Streekarchief Rijnlands Midden (2015-064)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerpbegroting en de meerjarenbegroting en geen zienswijze in te dienen.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder besproken is in een meningsvormende raad.

Overige agendapunten

19 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

20 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

21 Sluiting

Top