Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 21-05-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 25-05-2018.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 21 mei 2015

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2015-036)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2015-037)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 2 april 2015.

5 Ingekomen stukken (2015-038)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-039)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Kennis nemen van het stedenbouwkundig plan Driekoppenland en starten bestemmingsplanprocedure voor 54 woningen (2015-040)

B&W stelt de raad voor om:

 • Kennis te nemen van het stedenbouwkundig plan Driekoppenland;
 • Fase 1 en 2 van het stedenbouwkundig plan Driekoppenland als kader te laten dienen voor een op te stellen ontwerp  bestemmingsplan;
 • In te stemmen met het overslaan van de fase van voorontwerp van het bestemmingsplan

Op initiatief van de stichting Driekoppenland is, met ondersteuning van een stedenbouwkundige, samen met de inwoners van Noorden een stedenbouwkundig plan opgesteld voor de locatie Land van Koppen.

8 Raadsvoorstel Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen (2015-041)

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van de notitie “Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen Nieuwkoop, Tweede uitwerking oplossingsrichtingen” en te kiezen voor één van de twee volgende oplossingsrichtingen:

 • een beperkte uitbreiding van de algemene begraafplaats in Nieuwkoop met grondgraven, of
 • uitbreiding van de algemene begraafplaats in Ter Aar.

In de meningsvormende raad I van 30 april 2015 heeft de raad voorkeur uitgesproken voor beperkte uitbreiding van de algemene begraafplaats in Nieuwkoop met grondgraven.

In de gemeente Nieuwkoop zijn vier algemene begraafplaatsen: in Nieuwkoop, Ter Aar, Nieuwveen en Zevenhoven. Om in de toekomst een tekort aan graven te voorkomen, heeft B&W onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit probleem op te lossen.

9 Raadsvoorstel De 3e Verordening tot wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Nieuwkoop 2009 (2015-042)

B&W stelt de raad voor om de 3e verordening tot wijziging vast te stellen.

Recentelijk is de Jeugdwet gewijzigd en zijn de gemeentelijke taken op dit terrein uitgebreid. B&W heeft besloten om de behandeling van bezwaarschriften op het gebied van de Jeugdwet (tegen besluiten in mandaat door het Jeugd- en Gezinsteam) onder te brengen bij de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Alphen aan den  Rijn. Het is noodzakelijk om deze uitzondering op te nemen in de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Nieuwkoop 2009.

10 Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2015 (2015-043)

B&W stelt de raad o.a. voor een aantal grondexploitaties te openen, vast te stellen of af te sluiten. Diverse voorzieningen te verlagen, reserves over te hevelen, enkele beheercomplexen af te waarderen of over te hevelen.

De gemeente heeft een groot aantal ruimtelijke projecten (ontwikkelplannen). Verreweg de meeste van deze projecten worden ontwikkeld op grond in bezit van de gemeente. Voor deze projecten is een grondexploitatie opgesteld. Alle grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd.

11 Raadsvoorstel Beleidsplan Rijnstreek werkt 2015-2016 (2015-044)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met het beleidsplan en de keuze voor scenario B voor arbeidsinschakeling (kracht van het aantal)

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). In dit beleidsplan staat hoe de gemeente inwoners met of zonder arbeidsbeperking aan het werk wil gaan helpen met de tot haar beschikking staande middelen.

Discussiestukken

12 Raadsvoorstel Ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 (2015-045)

B&W stelt de raad voor om:

 • Met de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 in te stemmen
 • Bij de lokale besluitvorming het collegeprogramma “De kracht van de samenleving” leidend te laten blijven zijn.

De Greenport Aalsmeer is een samenwerkingsverband tussen het tuinbouwbedrijfsleven, gemeenten en provincies. Samen werken zij aan de versterking van de concurrentiepositie van de sierteeltsector in de zeven gemeenten van de Greenport: Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen, De Ronde Venen en Aalsmeer. In de ruimtelijke visie staat beschreven waar de komende jaren (2015-2025) de beste kansen liggen voor de ontwikkeling van moderne en duurzame tuinbouwbedrijven.

13 Gewijzigd initiatiefraadsvoorstel inzake evaluatie dorpsraden (2015-046)

De VVD-fractie stelt de raad voor het volgende te besluiten:

 • de inwoners van de gemeente Nieuwkoop nadrukkelijk te betrekken bij de evaluatie van het werken met dorpsraden;
 • daartoe de betrokkenheid bij en het draagvlak voor dorpsraden te meten;
 • als middelen daarvoor gebruik te maken van het burgerpanel en een schriftelijke enquête via Nieuwkoop Nieuws  en de enquête te richten op de inwoners van kernen waar dorpsraden actief zijn;
 • het college te verzoeken om in overleg met de raad en de dorpsraden tot nadere invulling van de enquête te komen.

14 Raadsvoorstel Jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016 van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie en Waardebepaling (SVHW) 2016 (2015-047)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de stukken en het indienen van een zienswijze achterwege te laten.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder besproken is in een meningsvormende raad.

15 Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) (2015-048)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de stukken en het indienen van een zienswijze achterwege te laten.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder besproken is in een meningsvormende raad.

Overige agendapunten

16 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

17 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

18 Sluiting

Top