Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 02-04-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:22:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 02-04-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 2 april 2015

1 Opening

Deze vergadering start rond 22.00 uur aansluitend op de meningsvormende raad (MR). Agendapunten 6 t/m 9 worden eerst meningsvormend besproken in de MR voorafgaand aan deze vergadering. Het onderwerp moet als hamerstuk zijn aangemerkt in de MR om gehandhaafd te blijven op de onderstaande agenda.

2 Vaststellen agenda (2015-028)

3 Vaststellen besluitenlijst (2015-0029)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 19 maart 2015.

4 Ingekomen stukken (2015-030)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

5 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-031)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Op dit moment zijn er nog geen stukken voor geheimhouding.

6 Raadsvoorstel Besluit bodemkwaliteit – vaststellen Bodembeheernota (2015-032)

B&W stelt de raad voor om de Bodembeheernota, deel A (Algemeen) en deel B (gebiedsspecifiek beleid gemeente Nieuwkoop) vast te stellen.

7 Raadsvoorstel Inventarisatie verkeersveiligheid fietsroutes (2015-033)

B&W stelt de raad voor de knelpunten zoals opgenomen in de inventarisatie “Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop” te onderschrijven. B&W op te dragen om de inventarisatie verder uit te werken door in overleg met belanghebbenden te zoeken naar oplossingen en te komen tot een haalbaar en betaalbaar uitvoeringsplan.

8 Raadsvoorstel Automatisering bediening Hoekse Aarbrug (2015-034)

B&W stelt de raad voor om dit jaar de Hoekse Aarbrug in Papenveer om te bouwen tot een geautomatiseerde zelfbedieningsbrug en daarvoor een krediet van € 120.000 beschikbaar te stellen.

9 Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn (SOPORA) (2015-035)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met deze wijziging.

Overige agendapunten

10 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

11 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

12 Sluiting

Top