Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 19-03-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 19-03-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 19 maart 2015

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2015-016)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2015-017)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 5 februari 2015.

5 Ingekomen stukken (2015-018)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Opheffing en bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-019)

Het presidium stelt de raad voor om de geheimhouding van een aantal stukken op te heffen. Daarnaast wordt de gemeenteraad verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie concept raadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Beheerplan Waterpartijen 2015-2019 (2015-020)

B&W stelt de raad voor het beheerplan vast te stellen en de financiële consequenties mee te nemen bij de opstelling van de begroting 2016.

In het beheerplan staat een uitvoeringsprogramma groot onderhoud voor de komende twaalf jaar (2015 t/m 2026). De gemeente beschikt over totaal 48,8 ha oppervlaktewater bestaande uit watergangen met een lengte van ruim 107 kilometer. In totaal heeft de gemeente Nieuwkoop ca. 53 kilometer beschoeiing en 21 stuwen in eigendom en beheer. Het groot onderhoud bestaat uit baggeren en het vervangen van beschoeiingen, damwanden en stuwen.

8 Raadsvoorstel Toetreding gemeente Katwijk tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) (2015-021)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met deze toetreding.

De gemeente Katwijk heeft te kennen gegeven toe te willen treden tot de gemeenschappelijke regeling ODWH. Om toetreding mogelijk te maken moeten de bestuursorganen van de huidige deelnemers instemmen met dit verzoek.

Discussiestukken

9 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar (2015-022)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

  • in te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen;
  • in te stemmen met de ambtshalve voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar;
  • het bestemmingsplan Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar vast te stellen met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen;
  • het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling;
  • het niet vaststellen van een exploitatieplan

Naar aanleiding van de meningsvormende raad van 5 maart zijn de verbeelding (plankaart) en de nota van ambtshalve aanpassingen gewijzigd.

Bijgevoegde documenten

10 Raadsvoorstel Verleggen komgrens Langeraarseweg (2015-023)

B&W stelt de raad voor de grens te verplaatsen conform de bij het raadsvoorstel behorende tekening.

De ontsluitingsweg van de nieuwe wijk Vivero komt uit op de  Langeraarseweg. Het is in verband met een duidelijk snelheidsregime en een goede inrichting van de kruising wenselijk de bebouwde komgrens te verplaatsen in noordoostelijke richting. Hiervoor is een besluit van de gemeenteraad nodig.

11 Raadsvoorstel Breedbandnetwerk NieuwkoopNet (2015-024)

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

  • kennis te nemen van de notitie Breedband: stap 0 (let op: t/m 2 maart was er een verouderde versie van deze notitie hieronder geplaatst, vanaf 3 maart is de juiste versie bij de griffie aangeleverd en deze vindt u nu hieronder);
  • voorlopig af te zien van de start van een project tot realisatie van een gemeentebreed glasvezelnetwerk;
  • in overleg met de bestaande aanbieders in te zetten op verbetering van de bestaande netwerken en het opheffen van knelpunten.

12 Raadsvoorstel Beantwoording vragen inzake kamergewijze bewoning Stationsweg 6 in Zevenhoven (2015-025)

B&W stelt de raad voor om de vragen van de heer Claassen te beantwoorden volgens bijgaande brief.

De heer Claassen heeft het gemeentebestuur (het college en de gemeenteraad) een aantal vragen gesteld. In de vergadering van 22 januari 2015 heeft de raad besloten de beantwoording van deze vragen aan zich te houden en heeft de raad het college verzocht om aan de raad advies uit te brengen.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad is besproken.

13 Raadsvoorstel Zienswijze conceptprogramma 2016 RDOG (2015-026)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van het Conceptprogramma 2016 RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg), geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de conceptbrief aan het Algemeen Bestuur van de RDOG.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad is besproken.

14 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent VVD (2015-027)

Fractieassistenten zijn personen, niet zijnde een raadslid, die zijn aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van het werk ten behoeve van de raad. De VVD stelt voor om Jim Kwakkenbos als fractieassistent te benoemen.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad is besproken.

14A Motie niet geagendeerd onderwerp

SBN heeft een motie aangekondigd om beschikbaar krediet voor vervanging van raadsmeubilair niet hiervoor te gebruiken.

Overige agendapunten

15 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

MPN-PN heeft vragen aangekondigd over de in december 2014 verstuurde brief aan stichtingsbesturen van het basisonderwijs over subsidiebeschikkingen.

Bijgevoegde documenten

16 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

17 Sluiting

Top