Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 05-02-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:21:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 05-02-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 5 februari 2015

1 Opening

Deze vergadering start om 21.00 uur aansluitend op de meningsvormende raden. Agendapunten 6 en 7 worden eerst meningsvormend besproken in de MR I en MR II voorafgaand aan deze vergadering.

2 Vaststellen agenda (2015-010)

3 Vaststellen besluitenlijst (2015-011)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 22 januari 2015.

4 Ingekomen stukken (2015-012)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

5 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-013)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Op dit moment zijn er nog geen stukken voor geheimhouding.

6 Raadsvoorstel Naar een toekomstbestendige dienstverlening in Nieuwkoop (deel 2) (2015-014)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de nota, de uitvoering van het click-call-face principe, dwingend gebruik van een voorkeurskanaal bij een specifiek product, volledig werken op afspraak, extra avondopenstelling waarbij de openingstijden overdag verminderd worden, reduceren personeelsformatie, enz.

Op 25 april 2013 heeft de raad de nota “naar toekomstbestendige dienstverlening Nieuwkoop“ vastgesteld. In deze nota zijn twee scenario’s voorgelegd, die richting geven aan de verdere ontwikkeling van de dienstverlening. De focus ligt daarbij op de  digitale dienstverlening. De voorgelegde scenario’s hebben betrekking op het click-call-face principe waarbij uitgegaan wordt  van een voorkeursprioriteit van kanalen. Namelijk eerst via internet, als dat niet lukt dan bellen, en als dat niet lukt dan naar Face to face dienstverlening.

7 Raadsvoorstel Evaluatie Drank- en Horecawet (2015-015)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de Notitie ‘Drank- en Horecawet, Evaluatie (2014)’.

Na instemming van deze evaluatie worden de gedane voorstellen (op blz. 27 en 28 van de nota) tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) uitgewerkt.

Overige agendapunten

8 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

9 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

10 Sluiting

Top