Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 22-01-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 12-01-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 22 januari 2015

De geluidsopname van deze vergadering.

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2015-001)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2015-002)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 11 december 2014.

5 Ingekomen stukken (2015-003)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-004)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Discussiestukken

7 Raadsvoorstel Verzoek aan Gedeputeerde Staten met betrekking tot status recreatieparken (2015-005)

B&W stelt de raad voor om het college van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland te verzoeken vooraf een uitspraak te doen in het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden om door wijziging van het bestemmingsplan Recreatieparken de mogelijkheid te gaan bieden om de status van de woningen in de parken aan te passen en daartoe bijgevoegde brief aan Gedeputeerde Staten te verzenden.

De volgende achterliggende stukken kunt u vinden op de website:

Bestemmingsplan Recreactieparken

Collegeprogramma "De Kracht van de Samenleving"

8 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Schoterhoek II (2015-006)

B&W stelt de raad voor dit bestemmingsplan vast te stellen met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen.

Van donderdag 26 juni 2014 tot en met woensdag 6 augustus 2014 heeft het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon een ieder zijn zienswijze over het bestemmingsplan kenbaar maken. Van die gelegenheid hebben 4 personen / instanties gebruik gemaakt. Naar aanleiding van deze zienswijzen is een aantal wijzigingen voorgesteld in het bestemmingsplan. Daarnaast is er ambtelijk een aantal wijzigingen aangebracht.

9 Wijziging benoeming leden Regiocommissie en plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland (2015-007)

Leen Mur (SBN) en Mariska van Buren (SGP-CU) hebben  aangegeven zich terug te trekken als lid van de Regiocommissie. Voorgesteld wordt om ter vervanging Remco Hendriks (SBN) en Elias van Belzen (SGP-CU) te benoemen. Omdat Leen Mur vanuit de Regiocommissie plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland is moet ook daar vervanging voor worden geregeld.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad is besproken.

9a Wijziging benoeming lid Auditcommissie (2015-009)

Lizet Keijzers (SBN) heeft aangegeven zich terug te trekken als lid van de Auditcommissie. SBN stelt voor haar te laten vervangen door Leen Mur.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad is besproken.

10 Raadsvoorstel benoeming fractieassistenten MPN-PN (2015-008)

Fractieassistenten zijn personen, niet zijnde een raadslid, die zijn aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van het werk ten behoeve van de raad. MPN-PN stelt voor om Elly de Jeu en Margot Aartman als fractieassistenten te benoemen.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad is besproken. De beëdiging vindt plaats tijdens deze vergadering.

Overige agendapunten

11 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

12 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

13 Sluiting

Top