Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 11-12-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 08-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 11 december 2014

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2014-112)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2014-113)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 13 november 2014.

Vanaf 28 februari 2013 zijn er geen notulen meer  in plaats daarvan wordt de besluitenlijst vastgesteld. Wilt u weten wat er besproken is beluister dan de geluidsopname van de betreffende vergadering via 'beluister de raadsvergadering' (opent in nieuw venster).

5 Ingekomen stukken (2014-114)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2014-115)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Noorden Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, partiële herziening Simon van Capelweg 52-54 (2014-116)

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan met inbegrip van hernieuwde motivatie naar aanleiding uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State vast te stellen.

Dit bestemmingsplan gaat alleen over reparatie van de vernietigde onderdelen van voor wat betreft de  locatie Simon van Capelweg 52-54. In de uitspraak heeft de Raad van State de gemeenteraad opgedragen om binnen 26 weken na verzending van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen over deze locatie.

8 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Langeraar en Papenveer, partiële herziening Langeraarseweg 160A (2014-117)

B&W stelt de raad het bestemmingsplan met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen naar aanleiding uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State vast te stellen.

Dit bestemmingsplan gaat alleen over reparatie van de vernietigde onderdelen voor wat betreft de  locatie Langeraarseweg 160A. In de uitspraak heeft de Raad van State de gemeenteraad opgedragen om binnen 26 weken na verzending van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen over deze locatie.

9 Raadsvoorstel 8e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (2014-118)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de 8e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) en de inwerkingtreding op 1 juni 2014. 

Deze gemeenschappelijke regeling wordt op diverse onderdelen gewijzigd. Belangrijkste redenen zijn een kleiner en slagvaardiger dagelijks bestuur en het vereenvoudigen van het stemrecht in het algemeen bestuur.

10 Raadsvoorstel Aankoop rioolwaterzuiveringsterrein Ter Aar (2014-119)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de aankoop van dit terrein voor een bedrag van € 290.00 k.k.

Dit terrein moet worden aangekocht om het plan van de Brede School Plus in Ter Aar te kunnen realiseren.

11 Raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer Nieuwkoop 2014 (2014-120)

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen met daarin de  volgende onderwerpen:

  • De leeftijdsgrens voor zelfstandig reizen te behouden op 10 jaar;
  • De mogelijkheid voor opstapplaatsen niet in de verordening op te nemen;
  • De minimumafstand voor vergoeding te behouden op 6 kilometer;

De Wet op het passend onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. De wet bevat wijzigingen in een aantal onderwijswetten. Vanuit de gedachte van de wet dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs krijgen aangeboden heeft de wet ook invloed op het leerlingenvervoer. Daarom is het nodig de Verordening Leerlingenvervoer Nieuwkoop aan te passen.

12 Raadsvoorstel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (2014-121)

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2014.

Deze nieuwe verordening is nodig als gevolg van grote wijzigingen in de rechtspositiebesluiten voor wethouders, raads- en commissieleden per 1 juli 2014. De verordening regelt onder andere de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten, kosten buitenlandse excursie en reis, inbruikleenstelling tablets.

Discussiestukken

13 Raadsvoorstel Grens bebouwde kom Oostkanaalweg (2014-122)

B&W stelt de raad voor om het raadsbesluit van 16 oktober 2014 inzake locatie bord bebouwde kom, gelet op de adviezen van provincie en politie, te heroverwegen. 

Het is een discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad is besproken.

14 Raadsvoorstel Bestuurlijke organisatie Holland Rijnland (2014-123)

B&W stelt de raad voor diverse richtinggevende uitspraken van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te onderschrijven. In te stemmen met diverse adviezen over de bestuurlijke organisatie van Holland Rijnland vanuit de behoefte de bestuurlijke drukte te verminderen.

In het proces #Kracht15 van het samenwerkingsverband Holland Rijnland wordt nagedacht over de toekomst van gemeentelijk samenwerken in de regio. Aanleiding hiervan is, dat de huidige samenwerkingsagenda grotendeels is gerealiseerd. Begin 2013 is dit proces met de naam #Kracht15 Profilering & Positionering gestart met de discussienotitie “Spijkers met Koppen”. Dit voorstel heeft als doel een reactie van de raad voor te bereiden op voorstellen voor een nieuwe bestuurlijke organisatie die worden besproken  in de vergadering van het algemeen bestuur  van Holland Rijnland op 17 december 2014. 

15 Raadsvoorstel Vaststellen gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019 (2014-124)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019 en één heffingstarief te hanteren dat in 2015 € 198,- bedraagt met de jaren daaropvolgend een stijging van 1,23% per jaar. 

Gemeenten zijn op basis van de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de zorg voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater. In de Wet Milieubeheer is opgenomen dat alle gemeenten een verbreed gemeentelijk rioleringsplan opstellen. De gemeente Nieuwkoop geeft in dit rioleringsplan aan hoe zij invulling geeft aan de haar toegekende zorgplichten en op welke wijze dit wordt gefinancierd.

16 Raadsvoorstel Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2014 t/m 2018 (2014-125)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het beleids- en beheerplan. Voor de jaren 2015, 2016 en 2017 jaarlijks € 80.000,- extra aan de voorziening Openbare verlichting toe te voegen ten laste van de reserve Duurzaamheid.

Voor het beheer van de openbare ruimte werkt de gemeente Nieuwkoop met beheerplannen. Het nieuwe beheerplan zet meer nog dan het vorige beheerplan in op duurzaamheid door de keuze led-verlichting in combinatie met dimmen toe te passen bij vervangingen.

17 Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2015 (2014-126)

B&W stelt de raad voor om de verordening op heffing en invordering van hondenbelasting, rioolheffing en leges vast te stellen en de tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2015 vast te stellen.

De gemeenteraad is op grond van artikel 216 van de Gemeentewet bevoegd tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. In 2014 zijn de belastingverordeningen voor onbepaalde tijd vastgesteld en hoeven in principe niet ieder jaar opnieuw te worden vastgesteld. De verordening op heffing en invordering van hondenbelasting, rioolheffing en leges zijn echter vanwege gewijzigde wetgeving aangepast en dienen daarom opnieuw te worden vastgesteld. De belastingtarieven dienen jaarlijks te worden geactualiseerd. Deze zijn opgenomen in een jaarlijks vast te stellen tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen.

18 Raadsvoorstel Controleprotocol 2014 - 2017 (2014-127)

B&W stelt de raad voor dit protocol vast te stellen. 

Het controleprotocol heeft als doel nadere, c.q. aanvullende aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstelling en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad is besproken.

19 Raadsvoorstel Bekrachtiging noodverordening vogelgriep (2014-128)

De burgemeester stelt de raad voor om de uitgevaardigde noodverordening en de intrekking daarvan te bekrachtigen (conform artikel 176, derde lid en 180 Gemeentewet).

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad is besproken.

19A Motie 'niet geagendeerd onderwerp': Keuzevrijheid zorgaanbieders

SGP-Christenunie is van plan deze motie over een niet geagendeerd onderwerp aan het begin van de vergadering in te dienen om een uitspraak van de raad te ontlokken over keuzevrijheid van zorgaanbieders in 2015 en 2016.

Bijgevoegde documenten

Overige agendapunten

20 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

21 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

22 Sluiting

Top