Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 13-11-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:00
Voorzitter:Leen Mur

Algemene Beschouwingen (agendapunt 7 en 8)

Bij de algemene beschouwingen (over de najaarsnota en begroting) geven de politieke partijen hun visie op de toekomst van Nieuwkoop weer. Gedurende dit debat kunnen zij moties (wensen of uitspraken) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen. De ingediende moties en amendementen worden in stemming gebracht bij de bijbehorende agendapunten

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 13 november 2014

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2014-0103)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2014-104)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 16 oktober 2014.

Vanaf 28 februari 2013 zijn er geen notulen meer  in plaats daarvan wordt de besluitenlijst vastgesteld. Wilt u weten wat er besproken is beluister dan de geluidsopname van de betreffende vergadering via 'beluister de raadsvergadering' (opent in nieuw venster).

Bijgevoegde documenten

5 Ingekomen stukken (2014-105)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2014-106)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Financiële agendapunten

7 Raadsvoorstel Najaarsnota 2014 (2014-107)

B&W stelt de raad voor: 

1.  De Najaarsnota 2014 vast te stellen conform de Financiële verordening 2012;

2.  De begrotingswijziging 2 van 2014 vast te stellen conform de Financiële Verordening 2012;

3. Ten aanzien van de kredieten in te stemmen met:

  1. Het afsluiten van de kredieten bij de jaarrekening 2014;
  2. Het autoriseren van kredieten met overschrijdingen;
  3. Met het doorschuiven kredieten naar latere jaren; conform de Financiële Verordening 2012;

4.  In te stemmen met overzicht van de mutaties in de reserves conform de Financiële Verordening 2012;

5.  Akkoord te gaan met het opheffen van de voorziening onderwijsgebouwen per ultimo 2014 conform de Nota Reserves en Voorzieningen vanwege de overdracht van de verantwoordelijkheid voor schoolgebouwen aan schoolbesturen.

6.  Akkoord te gaan met het storten van het saldo per einde 2014 en de stortingen vanaf 2015 e.v. van de voorziening onderwijsgebouwen in de reserve onderwijshuisvesting conform de Nota reserves en Voorzieningen om toekomstige kapitaalslasten mede te kunnen dekken.

7.  Kennis te nemen van de volgende bijgevoegde overzichten:

  • Overzicht financiële gevolgen;
  • Overzicht voortgang overheveling 2013 – 2014;
  • Overzicht budgetoverheveling 2014 - 2015
  • Overzicht voortgang kredieten
  • Overzicht mutaties niet geactiveerde investeringen;

8 Raadsvoorstel Programmabegroting 2015-2018 (2014-108)

B&W stelt de raad voor:

  • De begroting van baten en lasten 2015 na bestemming op programmaniveau vast te stellen inclusief de mutaties in de reserves en de investeringen van de jaarschijf 2015;
  • De meerjarenbegroting 2015-2018 vast te stellen.

Discussiestukken

9 Raadsvoorstel Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening en verordening speelautomaten (2014-109)

B&W stelt de raad voor deze verordeningen op een aantal punten te wijzigen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) brengt eenmaal per jaar een ledenbrief uit, waarin zij aanbevelingen aan gemeenten doet om de Algemene plaatselijke verordening (Apv) aan te passen. De wijzigingen zijn overwegend van technische aard en er is nauwelijks sprake van inhoudelijke wijzigingen.

Na de meningsvormende raad zijn er twee kleine wijzigingen doorgevoerd, deze zijn in bijlage 1 in geel aangegeven.

10 Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet project huisvesting Ashram college Nieuwkoop (2014-110)

B&W stelt de raad voor om voor het project huisvesting Ashram College Nieuwkoop een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 95.000,- voor de externe onderzoekskosten naar alternatieven en financiële consequenties.

Op basis van de notitie ‘Toekomstverkenning Ashram College Nieuwkoop’ is geconstateerd dat de huisvesting toe is aan vernieuwing. Deze verkenning wordt onderschreven waarmee de basis is gelegd voor de officiële start van de herhuisvesting van de Ashram als project. Nader onderzoek moet plaatsvinden om inzicht te krijgen in scenario’s en de financiële gevolgen daarvan. Op dit moment ontbreken de financiële middelen ter dekking van de door de gemeente te maken externe kosten. Een verzoek voor een voorbereidingskrediet is om deze reden aan de orde.

11 Raadsvoorstel Normenkader 2014 (2014-111)

B&W stelt de raad voor om het normenkader 2014 vast te stellen.

De accountant stelt bij zijn rechtsmatigheidsonderzoek vast of baten, lasten en balansmutaties conform de geldende wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen. Het normenkader betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf.

Rechtstreeks op de agenda op verzoek van de auditcommissie 

Overige agendapunten

12 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

13 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

14 Sluiting

Top