Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 16-10-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 16 oktober 2014

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2014-092)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2014-093)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 25 september 2014.

Vanaf 28 februari 2013 zijn er geen notulen meer  in plaats daarvan wordt de besluitenlijst vastgesteld. Wilt u weten wat er besproken is beluister dan de geluidsopname van de betreffende vergadering via 'beluister de raadsvergadering' (opent in nieuw venster).

5 Ingekomen stukken (2014-094)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2014-095)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Implementatie Wet Markt en Overheid (2014-096)

B&W stelt de raad voor om de bepaalde economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in de het algemeen belang voor onbepaalde tijd, zoals bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

8 Raadsvoorstel Actualisatie reglement van orde en afsprakenlijst en vaststellen raadsplanning 2015 (2014-097)

De raad wordt voorgesteld het reglement van orde te actualiseren, de afsprakenlijst en de raadsplanning 2015 vast te stellen.

Discussiestukken

9 Raadsvoorstel Verkeersveiligheidsplan Ter Aar Zuidwest (2014-098)

B&W stelt de raad voor om kennis te nemen van het plan en in te stemmen met een aantal voorgenomen keuzes.

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van woningbouwgebied Ter Aar West. Bewoners ervaren de huidige verkeerssituatie als verkeersonveilig en vrezen dat dit toeneemt met de ontwikkeling van geplande projecten.

Achtergrondinformatie uit 2013 kunt u vinden in brief en bijlagen nr. 814 van november 2013 bij informatie tussen raad en college op de website van de gemeenteraad.

10 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Ter Aar West (2014-099)

B&W stelt de raad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

Het plan Ter Aar West voorziet in de bouw van maximaal 80 woningen. Ter Aar West is een zogenaamd sleutelproject. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 1 augustus 2013 tot en met 25 september 2013. De reden waarom de raad nu pas het bestemmingsplan ter vaststelling krijgt aangeboden is gelegen in het feit dat  – op aandringen van de raad – eerst een integraal verkeersveiligheidsplan is opgesteld.

11 Raadsvoorstel Vaststelling verordening Sociaal Domein 2015 (2014-100)

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen en een aantal verordeningen in te trekken. 

Op 1 januari 2015 treden de nieuwe Jeugdwet, de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet inwerking. Deze wetten leggen gemeenten verplichtingen op die vastgelegd moeten worden in een verordening. De verordening regelt onder meer welke vormen van ondersteuning de gemeente kan bieden, hoe een aanvraag gedaan wordt en aan welke termijnen de gemeente zich moet houden.

12 Raadsvoorstel Verleggen komgrens Oostkanaalweg (N460) (2014-101)

B&W stelt de raad voor om de grens van de bebouwde kom op de Oostkanaalweg Ter Aar (N460) conform de bij dit voorstel behorende tekening te verplaatsen. 

Aan de Oostkanaalweg (N460) in Ter Aar wordt de nieuwe woonwijk Hollands Hof ontwikkeld. Om een verkeersveilige ontsluiting van de wijk te maken, is het nodig om de grens van de bebouwde kom van Ter Aar in zuidelijke richting te verplaatsen. Ter hoogte van de nieuwe woonwijk ligt de maximum snelheid dan op 50 km/uur, waardoor het veiliger is de woonwijk in of uit te rijden.

13 Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijzigingen 2014 en 2015 gemeenschappelijke regelingen RDOG en VRHM (2014-102)

B&W stelt de raad voor geen zienswijzen in te dienen op deze begrotingswijzigingen.

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) en de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) hebben de gemeente Nieuwkoop wijzigingen op de begrotingen 2014 en 2015 aangeboden. De RDOG voert voor de gemeente Nieuwkoop de taken op het gebied van volksgezondheid uit. De VRHM houdt zich bezig met de rampenbestrijding voor onder andere de gemeente Nieuwkoop.

Discussiestuk omdat dit niet eerder in een meningsvormende raad is besproken.

13A Motie niet geagendeerd onderwerp - Voorgenomen bomenkap Paradijsweg

MPN-PN heeft aangekondigd een motie in te dienen over de voorgenomen bomenkap aan de Paradijsweg in Ter Aar.

Overige agendapunten

14 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

16 Sluiting

Top