Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 25-09-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 25 september 2014

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2014-082)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijst (2014-083)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2014.

Vanaf 28 februari 2013 zijn er geen notulen meer  in plaats daarvan wordt de besluitenlijst vastgesteld. Wilt u weten wat er besproken is beluister dan de geluidsopname van de betreffende vergadering via 'beluister de raadsvergadering' (opent in nieuw venster).

5 Ingekomen stukken (2014-084)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2014-085)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Coördinatie en toezicht op werkzaamheden kabels en leidingen (2014-086)

B&W stelt de raad voor om vast te stellen: een nieuwe verordening, een wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en een wijziging in de tarieven.

De gemeente  wil meer grip krijgen op werkzaamheden van kabel- en leidingbeheerders en eisen stellen aan de uitvoering van werkzaamheden. Met duidelijke regels kan de gemeente meer sturing geven aan de uitvoering van kabelwerkzaamheden in de openbare ruimte. Doordat er meer toezicht is op de werkzaamheden zal overlast en schade worden beperkt.

8 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Simon van Capelweg 78 en 80, Noorden (2014-087)

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen met inbegrip van de aan het plan toegevoegde Nota van Aanpassingen en B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplan-procedure na vaststelling.

Op het plangebied is het bestemmingsplan ‘Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker’ van toepassing. Hierin heeft het betreffende tuinbouwperceel de bestemming Agrarisch met de aanduiding  Glastuinbouw. Verzoeker wil dit perceel nu als tuin / woonerf betrekken bij zijn woning op nummer 78, zodat de mogelijkheid ontstaat er een schuur op te kunnen bouwen.

Discussiestukken

9 Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Landelijk gebied (2014-088)

B&W stelt aan de raad voor deze notitie vast te stellen.

De notitie beschrijft de hoofdlijnen van het bestemmingsplan en dient om de raad een aantal gebiedsbrede uitgangspunten en beleidskeuzes voor te leggen, belangrijke knelpunten te benoemen en oplossingsrichtingen uit te werken. Het landelijk gebied van Nieuwkoop is nu vastgelegd in drie verschillende bestemmingsplannen; die vervallen op het moment dat er één bestemmingsplan Landelijk gebied komt.

10 Raadsvoorstel Wmo-beleidsplan 2014 – 2018 (2014-089)

B&W stelt de raad voor dit beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vast te stellen.

Vanaf 2015 krijgen gemeenten er op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veel nieuwe taken bij. Het gaat om ondersteuning die nu nog via de AWBZ geregeld is, zoals begeleiding thuis, dagbesteding en verblijf in logeerhuizen. Maar ook om andere voorzieningen die nu landelijk geregeld zijn, zoals cliëntondersteuning, een telefonische hulplijn, het mantelzorgcompliment en de inloopfunctie GGZ. Het Wmo-beleidsplan is aangepast op deze actuele ontwikkelingen.

11 Raadsvoorstel indienen zienswijze op concept Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Nationale Politie, eenheid Den Haag (2014-090)

B&W stelt de raad voor te reageren op het concept beleidsplan volgens de bij dit voorstel behorende concept brief.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad is besproken.

12 Raadsvoorstel benoeming nieuwe rekenkamerdirecteur Nieuwkoop (2014-091)

De klankbordgroep rekenkamer stelt de raad voor de heer Peter Struik van Partners en Pröpper per direct, voor de jaren 2014-2015, te benoemen als directeur  van de rekenkamer Nieuwkoop en op een nader af te spreken tijdstip in handen van de burgemeester de eed of belofte te laten afleggen.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad is besproken.

12A Motie niet geagendeerd onderwerp over uitbreiding intensief veehouderijbedrijf (SBN CDA D66)

Overige agendapunten

13 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

14 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

15 Sluiting

Top