Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-12-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 december 2013

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2013-115)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-116)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 14 én 21 november 2013.

Vanaf 28 februari 2013 zijn er geen notulen meer  in plaats daarvan wordt de besluitenlijst vastgesteld. Wilt u weten wat er besproken is beluister dan de geluidsopname van de betreffende vergadering via 'beluister de raadsvergadering' (opent in nieuw venster).

5 Ingekomen stukken (2013-117)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-118)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel re-integratieverordening 2014 (2013-119)

B&W stelt de raad voor om deze verordening vast te stellen.

Naar aanleiding van het vastgestelde nieuwe beleidskader Rijnstreek Werkt en in samenhang met de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Alphen aan den Rijn voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand, is het noodzakelijk om de re-integratieverordening aan te passen.

8 Raadsvoorstel Instemming kaders bestemmingsplan Langeraar Oost-Landgoed (2013-120)

B&W stelt de raad voor om:

  • In te stemmen met de Nota van beantwoording.
  • In te stemmen met de kaderstellende notitie ‘Integrale gebiedsvisie Langeraar Oost- Landgoed’, en deze te kiezen als uitgangspunt voor het ontwerpbestemmingsplan Langeraar Oost-Landgoed.

Discussiestukken

9 Raadsvoorstel Geurgebiedsvisie en geurverordening (2013-121)

B&W stelt de raad voor om:

  • In te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de binnengekomen reacties;
  • In te stemmen met de wijzigingen ten opzichte van de concept geurgebiedsvisie en geurverordening;
  • De geurgebiedsvisie en geurverordening vast te stellen met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen.

10 Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieventabel 2014 (2013-122)

B&W stelt de raad voor deze belastingverordeningen vast te stellen.

De gemeenteraad is op grond van de Gemeentewet bevoegd tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. De belastingverordeningen en –tarieven dienen jaarlijks te worden geactualiseerd.

11 Raadsvoorstel Normenkader 2013 (2013-123)

B&W stelt de raad voor om dit kader vast  te stellen.

Het normenkader is een inventarisatie van de relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2013.

12 Raadsvoorstel Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015-2018 (2013-124)

B&W stelt de raad voor om:

  • Het financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015-2018 te ondersteunen door: Nieuwkoopse bestuurders in de besturen van gemeenschappelijke regelingen namens de gemeenteraad te vragen het kader te ondersteunen. Het financieel kader te gebruiken voor het bepalen van een zienswijze op de begroting 2015-2018 van de gemeenschappelijke regelingen.
  • Dit kader ook van toepassing te verklaren op het Streekarchief
  • Dit kader niet van toepassing te verklaren op de SWA en het SVHW.

13 Begrotingswijziging 3 Decentralisaties sociale domein (o.v.b.)

De gemeenteraden kunnen uiterlijk 21 januari 2014 hun zienswijzen indienen bij de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Onder voor behoud van een conceptreactie van B&W dat op z’n vroegst 10 december 2013 beschikbaar is.

B&W heeft op 10 december 2013 een raadsvoorstel en concept raadsbesluit aangeleverd.

Overige agendapunten

14 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

16 Sluiting

Top