Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 21-11-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan de Jong
Dit item is verlopen op 11-11-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 21 november 2013

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2013-105)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-106)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 17 oktober 2013.

Vanaf 28 februari 2013 zijn er geen notulen meer  in plaats daarvan wordt de besluitenlijst vastgesteld. Wilt u weten wat er besproken is beluister dan de geluidsopname van de betreffende vergadering via 'beluister de raadsvergadering' (opent in nieuw venster).

5 Ingekomen stukken (2013-107)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-108)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Project Herinrichting Voorwegzone (2013-109)

B&W stelt de raad voor om een voorziening ten behoeve van de integrale kostenverevening door grondeigenaren in te stellen.

Discussiestukken

8 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Hollandsekade 1b / Noordenseweg 50a (2013-110)

B&W stelt de raad voor om: het bestemmingsplan vast te stellen met inbegrip van de Nota van Zienswijzen en B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

9 Raadsvoorstel Herinrichting dorpsplein Liemerhof in Nieuwveen (2013-111)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met het voorstel tot herinrichting van het dorpsplein Liemerhof en de financiële consequenties van het besluit te betrekken bij de voorjaarsnota 2014.

10 Raadsvoorstel Nieuwkoop schaliegasvrij verklaren (2013-112)

B&W stelt de raad voor om de gemeente Nieuwkoop schaliegasvrij verklaren en bij herziening van bestemmingsplannen beschermde maatregelen tegen proefboringen en winning van schaliegas op te nemen.

11 Raadsvoorstel Verzoek quickscan effecten rekenkameronderzoeken (2013-113)

De klankbordgroep rekenkamer stelt de raad voor de huidige rekenkamerdirecteur te verzoeken om voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 resultaten van een quickscan naar de effecten van oude rekenkameronderzoeken aan de raad aan te bieden.

12 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent MPN (2013-114)

De fratie van de MPN stelt voor Tessa Schrama te benoemen als fractieasssitent voor de MPN.

Overige agendapunten

13 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

14 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

15 Sluiting

Top