Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 20-06-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 20 juni 2013

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2013-061)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-062)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 30 mei 2013 en het vervolg op 3 juni 2013.

Vanaf 28 februari 2013 zijn er geen notulen meer  in plaats daarvan wordt de besluitenlijst vastgesteld. Wilt u weten wat er besproken is beluister dan de geluidsopname van de betreffende vergadering op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. Klik hier (link opent in nieuw venster) om de vergadering van 30 mei en het vervolg op 3 juni 2013 te beluisteren.

5 Ingekomen stukken (2013-063)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-064)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Discussiestukken

7 Raadsvoorstel Jaarverslag 2012 (2013-065)

B&W stelt de raad voor:

  • Het Jaarverslag 2012 vast te stellen;
  • In te stemmen met de hieronder voorgestelde onttrekkingen aan de reserves voor het dekken van het negatieve resultaat van € 14.489.000: (a) Algemene reserve vrij besteedbaar € 2.240.000; (b) Algemene reserve weerstandsvermogen € 3.000.000; (c) Reserve Nuon rentevrij € 6.000.000; (d) Algemene reserve dekkingsmiddelen € 3.249.000;
  • Het overzicht af te sluiten kredieten vast te stellen;
  • In te stemmen met het afzien van een storting in de reserve Renteschommelfonds;
  • Kennis te nemen van de rapportage Wmo, Werk en Inkomen.

Bijgevoegde documenten

8 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2013 (2013-066)

B&W stelt de raad voor:

  • De Voorjaarsnota 2013 vast te stellen;
  • Begrotingswijziging 1 vast te stellen;
  • Juridische advieskosten concept beheerplan Nieuwkoops Plassengebied € 15.000 te dekken door onttrekking aan de Reserve Nieuwkoopse Plassen;
  • Kennis te nemen van: (a) Overzicht financiële gevolgen; (b) Overzicht voortgang overheveling 2012 – 2013; (c) Overzicht “voortgang kredieten”; (d) Overzicht mutaties niet geactiveerde investeringen; (e) Rapportage WMO, Werk en Inkomen; (f) Kwaliteitshandvest.

Bijgevoegde documenten

9 Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 2014-2017 (2013-067)

B&W stelt de raad voor de uitgangspuntennotitie 2014-2017 vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

10 Raadsvoorstel begroting omgevingsdienst West Holland (2013-068)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017, geen zienswijze in te dienen en dit besluit schriftelijk te bevestigen.

Discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde is geweest.

11 Raadsvoorstel begroting Sociale Werkplaats Alphen a/d Rijn (2013-069)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de begroting 2014-2018, geen zienswijze in te dienen en dit besluit schriftelijk te bevestigen.

Discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde is geweest.

12 Raadsvoorstel begroting Groene Hart Streekarchief Rijnlands Midden (2013-070)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de begrotingswijziging 2013, begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2014-2017 en geen zienswijze in te dienen.

Discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde is geweest.

Overige agendapunten

13 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

14 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

15 Sluiting

Top