Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 30-05-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 30-05-2014.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 30 mei 2013

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2013-046)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-047)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 25 april 2013.

Vanaf 28 februari 2013 zijn er geen notulen meer  in plaats daarvan wordt de besluitenlijst vastgesteld. Wilt u weten wat er besproken is beluister dan de geluidsopname van de betreffende vergadering op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. Klik hier (link opent in nieuw venster) om de vergadering van 25 april 2013 te beluisteren.

5 Ingekomen stukken (2013-048)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-049)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen Veenweg 23 Noorden (2013-050)

B&W stelt de raad voor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ zoals bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht in ontwerp af te geven voor het geheel vernieuwen van een woonhuis aan de Veenweg 23 te Noorden.

8 Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen Westkanaalweg 10E Ter Aar (2013-051)

B&W stelt de raad voor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ zoals bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht in ontwerp af te geven voor de aanvraag om omgevingsvergunning op Westkanaalweg 10E te Ter Aar.

9 Raadsvoorstel Kanteling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) (2013-052)

B&W stelt de raad voor per 1 juli 2013 een nieuwe verordening voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vast te stellen. Het maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Waar mogelijk doen mensen dat op eigen kracht. Als dit niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning.

Er zijn bedragen gewijzigd; zie gele arcering.

Discussiestukken

10 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker" (2013-053)

B&W stelt de raad voor:

 • In te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen;
 • In te stemmen met de ambtshalve voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan "Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker";
 • Het bestemmingsplan "Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker" gewijzigd vast te stellen met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen;
 • Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling;

De verbeelding (voorheen plankaarten), de planregels en de toelichting worden nog aangepast en volgen later (na besluitvorming in de raad). Voor de huidige stukken van het bestemmingsplan verwijzen wij naar de website, klik hier

11 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" (2013-054)

B&W stelt de raad voor:

 • In te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen;
 • In te stemmen met de ambtshalve voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan "Kern Nieuwkoop";
 • Het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" gewijzigd vast te stellen met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen;
 • Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling;
 • Geen exploitatieplan vast te stellen.

De verbeelding (voorheen plankaarten), de planregels en de toelichting worden nog aangepast en volgen later (na besluitvorming in de raad). Voor de huidige stukken van het bestemmingsplan verwijzen wij naar de website, klik hier.

12 Raadsvoorstel Wmo-beleidsplan 2013-2017 (2013-055)

B&W stelt de raad voor het Wmo-beleidsplan 2013 – 2017 vast te stellen. Met de vaststelling van het beleidsplan, legt de gemeenteraad vast welke doelen hij de komende jaren voor ogen heeft met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning tussen 2013 en 2017.

Er zijn bedragen gewijzigd; zie gele markering.

13 Raadsvoorstel Maatschappelijke structuurvisie (2013-056) onder voorbehoud

B&W stelt de raad voor de Maatschappelijke Structuurvisie 2040 “Nieuwkoop in perspectief” vast te stellen. In de maatschappelijke structuurvisie wordt een richting aangegeven die onder meer is gebaseerd op terugtredende overheid en meer verantwoordelijkheid bij inwoners en bedrijven.

Onder voorbehoud; dit agendapunt wordt in het vervolg van de MR II op 23 mei 2013 nog besproken.

14 Raadsvoorstellen Ontwerpbegroting 2014 Samenwerkingsverband Holland Rijnland (2013-057)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2014-2017 en geen zienswijze in te dienen.

Discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde is geweest.

15 Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Hollands Midden (2013-058)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de voorliggende ontwerp programmabegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017 en geen zienswijze in te dienen.

Discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde is geweest.

16 Raadsvoorstel Concept begroting Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie en Waardebepaling (SVHW) 2014 (2013-059

B&W stelt de raad voor om het volgende te besluiten :

Een zienswijze in te dienen waarbij de volgende punten leidend zijn:

 1. Instemmen met de concept begroting 2014;
 2. Kanttekening plaatsen bij areaaluitbreiding – uittreding;
 3. Kanttekening plaatsen bij de automatiseringskosten;
 4. Kanttekening plaatsen over de doorschuif-btw.

Discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde is geweest.

17 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) 2014

B&W stelt de raad voor het volgende  te besluiten:

 1. In te stemmen met de RDOG Ontwerpbegroting 2014 jaarschijf 2014;
 2. Niet in te stemmen met de RDOG Ontwerpbegroting 2014 jaarschijf 2015 en verder;
 3. In te stemmen met de conceptbegrotingswijziging begroting RDOG 2013;
 4. De zienswijze met de bijgaande brief aan het Algemeen Bestuur van de RDOG kenbaar te maken.

Discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde is geweest.

Overige agendapunten

18 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

20 Sluiting

Top