Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 25-04-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 25 april 2013

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2013-037)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-038)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 28 maart 2013.

Vanaf 28 februari 2013 zijn er geen notulen meer  in plaats daarvan wordt de besluitenlijst vastgesteld. Wilt u weten wat er besproken is beluister dan de geluidsopname van de betreffende vergadering op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. Klik hier  (link opent in nieuw venster) om de vergadering van 28 maart 2013 te beluisteren.

5 Ingekomen stukken (2013-039)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-040)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Actualisatie Programma's Dienstverlening en Informatievoorziening (2013-041)

B&W stelt de raad voor om de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening en informatievoorziening, zoals verwoord in de notitie “Naar toekomstbestendige dienstverlening”, vast te stellen.

Discussiestukken

8 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan De Verwondering (2013-042)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

9 Raadsvoorstel Stedenbouwkundig kader Ter Aar West (2013-043)

B&W stelt de raad voor het stedenbouwkundig kader Ter Aar West vast te stellen als basis voor het op te stellen bestemmingsplan en om de fase van voorontwerpbestemmingsplan over te slaan.

Naar aanleiding van de meningsvormende raad van 11 april is het voorstel aangepast. In het raadsvoorstel zijn op pagina 1 bij “probleemstelling” en “inleiding” de zinnen verwijderd waarin de relatie werd gelegd met de Structuurvisie. Deze relatie is ook verwijderd in het Stedenbouwkundig kader. Ook is een toevoeging gedaan aan het raadsvoorstel met betrekking tot de ontsluitingswegen, zie geel gearceerde gedeelte op pagina 4 van het raadsvoorstel.

10 Raadsvoorstel Actualisering profielschets burgemeester (2013-044)

De Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester stelt de raad voor de profielschets burgemeester Nieuwkoop uit 2007 te actualiseren.

11 Raadsvoorstel Actualisatie Grondexploitaties (2013-045)

B&W stelt de raad voor de herziene grondexploitaties van de sleutelprojecten en overige projecten vast te stellen. En om ten laste van het jaarrekeningresultaat 2012 de voorziening negatieve complexen en de voorziening negatieve sleutelprojecten te verhogen met respectievelijk € 11.200.000 en € 6.000.000. Daarbij wordt voorgesteld om de grondexploitatie GZ 27 Land van Koppen per 30 april 2013 af te sluiten met een negatief resultaat van € 2.700.000 en het negatieve resultaat ten laste te brengen van de voorziening negatieve sleutelprojecten.

Overige agendapunten

12 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

13 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

14 Sluiting

Top