Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 28-03-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 28 maart 2013

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2013-028)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-029)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 28 februari 2013.

Vanaf 28 februari 2013 zijn er geen notulen meer  in plaats daarvan wordt de besluitenlijst vastgesteld. Wilt u weten wat er besproken is beluister dan de geluidsopname van de betreffende vergadering op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. Klik hier  (link opent in nieuw venster) om de vergadering van 28 februari 2013 te beluisteren.

5 Ingekomen stukken (2013-030)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-031)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan “natuurontwikkeling Bosweg Woerdense Verlaat” (2013-032)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en het door de ambtshalve tekstuele wijzigingen gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

8 Raadsvoortel Transitie zorg voor de jeugd (2013-033)

B&W stelt de raad voor de uitgangspuntennotitie “Iedereen doet mee” vast te stellen. Deze visie op jeugdhulp is samen met de andere gemeenten binnen Holland Rijnland opgesteld.

9 Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling SOPORA (2013-034)

B&W stelt de raad voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling SOPORA (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen a/d Rijn) vast te stellen.

Discussiestukken

10 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “glastuinbouw” (2013-035)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

Na de meningsvormende raad I van 14 maart 2013 zijn de plankaart, de planregels en de zienswijzenota aangepast.

Bijgevoegde documenten

11 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan “Langeraar en Papenveer” (2013-036)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

Na de meningsvormende raad I van 14 maart 2013 is de zienswijzenota (deel 3) aangepast.

Op 25 maart 2013 is er een ambtshalve wijziging toegevoegd aan zienswijzenota (deel 3), zie bijlage 2013-036r.

11A Motie van SBN, CDA en D66 over een niet geagendeerd onderwerp: paracommercie

In de motie wordt het college verzocht om het aantal ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’ te verhogen van 12 naar 24 en het aantal ‘niet-verenigingsgebonden activiteiten’ van 4 naar 8. En om de uitwerking hiervan in het eerste kwartaal 2014 te evalueren.

Bijgevoegde documenten

Overige agendapunten

12 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

13 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

14 Sluiting

Top