Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 28-02-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 28-02-2014.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 28 februari 2013

Hieronder vindt u een pdf van 55 MB met de agenda en stukken in één document.

Bijgevoegde documenten

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2013-017)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2013-018)

  • Notulen besluitvormende raadsvergadering 31 januari 2013

5 Ingekomen stukken (2013-019)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-020)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Afdoeningstermijnen (2013-021)

De Rekenkamer Nieuwkoop doet op basis van het rapport een aantal aanbevelingen o.a. om de voorlichting over de Wet dwangsom te verbeteren, nadere (prestatie)afspraken te maken bij uitbesteding van taken, tijdig te besluiten op bezwaarschriften, enz.

8 Raadsvoorstel Beleidskader programma Rijnstreek werkt (2013-022)

B&W stelt de raad voor:

  • Het beleidskader Programma Rijnstreek werkt 2013-2016 vast te stellen; 
  • Kennis nemen van het voornemen van het college om te komen tot een brede uitvoeringsorganisatie werk en in dit perspectief de bestaande Gemeenschappelijke Regeling nader te bezien;
  • Voor de beleidsmaatregelen voorgesteld in het beleidskader en voor de maatregelen omtrent de omvorming van de Gemeenschappelijke regeling SWA het resterende budget dat de raad beschikbaar had gesteld voor de herstructurering.

9 Raadsvoorstel Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid Sociale Zekerheidswetgeving (Handhavingswet) (2013-023)

B&W stelt de raad voor:

  • de “Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand en BBZ 2004 gemeente Nieuwkoop 2013” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de “Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand en BBZ 2004 gemeente Nieuwkoop 2012”
  • de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Nieuwkoop 2013” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ gemeente Nieuwkoop 2012”

Discussiestukken

10 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Gemeentelijke binnensportaccommodaties (2013-024)

De Rekenkamer Nieuwkoop doet op basis van het rapport een aantal aanbevelingen o.a. om de sportbeleidsnota uit 2008 te vernieuwen, het aanbod van sporthallen te verminderen, nieuwe afspraken te maken voor de exploitatie, enz.

Het raadsvoorstel en –besluit zijn op verzoek van de meningsvormende raad I van 14 februari 2013 aangepast door de Rekenkamerdirecteur.

11 Raadsvoorstel Speerpunten Groene Hart Agenda Nieuwkoop (2013-025)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze notitie. De notitie moet bijdragen aan het behartigen van het Nieuwkoopse belang in de discussie over de toekomst van Holland Rijnland.

De notitie is op verzoek van de meningsvormende raad II van 14 februari 2013 aangepast door de raad.

12 Raadsvoorstel Tussenstand uitvoering collegeprogramma Samen aan de slag (2013-026)

B&W stelt de raad voor: 

  • Kennis te nemen van de tussenstand van de uitvoering van het collegeprogramma Samen aan de slag.
  • De prioriteiten voor 2013 bij de uitvoering van het collegeprogramma te onderschrijven.

13 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent D66 (2013-027)

De fractie van D66 stelt de raad voor om Olga Jacobs als fractieassistent van D66 te benoemen.

Overige agendapunten

14 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

16 Sluiting

Top