Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 17-10-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 17-10-2014.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 17 OKTOBER 2013

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2013-092)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-093)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 19 september 2013.

Vanaf 28 februari 2013 zijn er geen notulen meer  in plaats daarvan wordt de besluitenlijst vastgesteld. Wilt u weten wat er besproken is beluister dan de geluidsopname van de betreffende vergadering op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. Klik hier  (link opent in nieuw venster) om de vergadering van 19 september 2013 te beluisteren (klik op de pijl voor het betreffende agendapunt).

5 Ingekomen stukken (2013-094)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-095)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Jonge Zevenhovenseweg 3, Zevenhoven

B&W stelt de raad voor:

  1. In te stemmen met de ambtshalve voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan “Jonge Zevenhovenseweg 3, Zevenhoven”;
  2. Het bestemmingsplan “Jonge Zevenhovenseweg 3, Zevenhoven” vast te stellen met inbegrip van de verwerking van de voorgestelde wijzigingen;
  3. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

 

8 Raadsvoorstel Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing

B&W stelt de raad voor de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2013 vast te stellen en die van 2010 in te trekken.

9 Raadsvoorstel Toetreding gemeente Noordwijk en 7e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

B&W stelt de raad voor:

  1. in te stemmen met de toetreding van de gemeente Noordwijk tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) met ingang van 1 november 2013;
  2. in te stemmen met de, als bijlage bijgevoegde, 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 november 2013, met de uitdrukkelijke vaststelling dat artikel 39a uitsluitend geldt voor aan de ODWH gemandateerde taken.

 

Discussiestukken

10 Raadsvoorstel Vaststellen 3e Verordening tot wijziging van de "Algemene plaatselijke verordening (Apv) Nieuwkoop 2012"

B&W stelt de raad voor de 3e verordening tot wijziging van de “Apv Nieuwkoop” vast te stellen. De wijzigingen hebben betrekking op de horecavergunningen.

11 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Realisatie bezuinigingen 2011 (2013-100)

De Rekenkamer beveelt de gemeenteraad kennis te nemen van de resultaten van dit onderzoek en het college uit te nodigen:

  1. met de resultaten van deze quickscan rekening te houden bij het voorbereiden van nieuwe bezuinigingsvoorstellen;
  2. een monitoring op te zetten over de voortgang en realisatie van deze nieuwe bezuinigingen en de gemeenteraad daarover periodiek (als onderdeel van de planning & controlcyclus) te informeren;
  3. te komen met een startnotitie voor een strategische heroriëntatie van de rol van de gemeente Nieuwkoop in de lokale samenleving.

 

12 Benoeming fractieassistent (2013-101)

De fractie van het CDA stelt voor Jamiel Arens te benoemen als fractieassistent voor het CDA.

Overige agendapunten

13 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

14 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

15 Sluiting

Top