Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 19-09-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 12-09-2014.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 19 september 2013

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2013-083)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen besluitenlijsten (2013-084)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 11 juli 2013.

Vanaf 28 februari 2013 zijn er geen notulen meer  in plaats daarvan wordt de besluitenlijst vastgesteld. Wilt u weten wat er besproken is beluister dan de geluidsopname van de betreffende vergadering op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. Klik hier  (link opent in nieuw venster) om de vergadering van 11 juli 2013 te beluisteren (klik op de pijl voor het betreffende agendapunt).

5 Ingekomen stukken (2013-085)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-086)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Herziening bp Noorden, enz (S. van Capelweg 78)

B&W stelt de raad voor om in principe akkoord te gaan met de herziening van het bestemmingsplan ‘Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker’ voor het perceel gelegen naast Simon van Capelweg 78 in Noorden ten behoeve van de sanering van de glasopstallen in ruil voor de bouw van een schuur.

8 Raadsvoorstel Zienwijze begrotingswijzigingen 2013 en 2014 RDOG

B&W stelt de raad voor om een positief oordeel te geven over de tweede begrotingswijziging 2013 RDOG en  over de eerste begrotingswijziging 2014 RDOG. De zienswijze met de bijgaande brief aan het Algemeen Bestuur van de RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden) kenbaar te maken.

9 Raadsvoorstel Vergaderschema gemeenteraad 2014

De agendacommissie stelt voor het vergaderschema 2014, versie 6 augustus 2013, vast te stellen.

Discussiestukken

10 Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie Noordse Buurt

B&W stelt de raad voor om:

  1. kennis te nemen van de inspraakreacties op de concept-uitgangspuntennotitie Noordse Buurt;
  2. de uitgangspuntennotitie Noordse Buurt vast te stellen als startdocument voor het bestemmingsplantraject, én als discussiestuk en basis voor nader overleg en onderzoek vooruitlopend op- en tijdens dit traject.
  3. brede bekendheid te geven aan het vaststellingsbesluit.

 

11 Raadsvoorstel Vaststellen 2e verordening tot wijziging Apv

Voorstel vaststellen 2e Verordening tot wijziging van de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012”. De wijzigingen hebben betrekking op paracommercie, rooftassen, regionaal kader evenementenbeleid en varen met motorvaartuigen ‘Plassengebied’.

B&W stelt de raad voor om:

  1. de 2e Verordening tot wijziging van de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012” vast te stellen;
  2. het college op te dragen in het tweede kwartaal van 2014 met paracommerciële instellingen en de horeca te inventariseren hoe de gewijzigde regelgeving met betrekking tot het verhogen van het aantal bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen heeft uitgewerkt.

 

Overige agendapunten

12 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

13 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

14 Sluiting

Top