Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 31-01-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 31 januari 2013

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2013-001)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2013-002)

  • Notulen besluitvormende raadsvergadering 20 december 2012

5 Ingekomen stukken (2013-003)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2013-004)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Zienswijzen ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013 (2013-005)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de geformuleerde zienswijze.

8 Raadsvoorstel Wijziging Verordening commissie bezwaarschriften Nieuwkoop 2009 (2013-006)

B&W stelt de raad voor deze gewijzigde verordening vast te stellen. De wijziging is nodig om via deze commissie ook bezwaarschriften uit de gemeente Kaag en Braassem te kunnen behandelen.

9 Raadsvoorstel Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2016

B&W stelt de raad voor in te stemmen met dit beleidsplan waarin de visie op schuldhulpverlening en de doelstellingen zijn opgenomen, invoeren van het saneringskrediet en de herfinanciering als instrument, en een eenmalige storting van € 15.367,77 te doen in het Garantiefonds van Kredietbank Nederland.

Discussiestukken

10 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b (2013-008)

Op 24 janauri 2013 zijn raadsvoorstel en -besluit aangeleverd door B&W.

10B Raadsvoorstel reactie omwonenden inzake geding Oostkanaalweg 49b (2013-016)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de vragen van omwonenden naar aanleiding van het geding over bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b (brief nr. 788 van lijst van ingekomen stukken van 20-12-12 / G12.1653).

11 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland (2013-009)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

12 Raadsvoorstel Wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) i.v.m. Drank- en Horecawet (2013-010)

B&W stelt de raad voor de 1e verordening tot wijziging van de Apv Nieuwkoop 2012 vast te stellen. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de landelijke Drank- en Horecawet gewijzigd. De gemeenteraad krijgt meer mogelijkheden om op lokaal niveau beter invulling te geven aan alcoholbeleid, met name om (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.

13 Raadsvoorstel Actualiseren servicenormen en Kwaliteitshandvest (2013-011)

B&W stelt de raad voor het geactualiseerde Kwaliteitshandvest, gebaseerd op de minimumbranchenormen van de VNG, vast te stellen.

14 Raadsvoorstel Bediening gemeentelijke bruggen (2013-012)

B&W stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 446.000 voor de Paradijsbrug, de Grote Brug en de Westveensebrug om over te gaan op “zelfbediening met automatische sluiting”

15 Raadsvoorstel Vaststelling vertrouwenscommissie (her)benoeming burgemeester en bijbehorende verordening (2013-013)

Het presidium stelt de raad voor om alle fractievoorzitters te benoemen te benoemen als lid van deze vertrouwenscommissie. De wethouders te verzoeken om iemand uit hun midden te selecteren als adviseur. De verordening vast te stellen.

16 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent VVD (2013-014)

De fractie van de VVD stelt de raad voor om Jorian Gauw als fractieassistent van de VVD te benoemen.

Overige agendapunten

17 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

18 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

19 Sluiting

Top