Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 20-12-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 20 december 2012

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2012-126)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2012-127)

  • Notulen besluitvormende raadsvergadering 29 november 2012 openbare deel
  • Notulen besluitvormende raadsvergadering 29 november 2012 besloten deel

5 Ingekomen stukken (2012-128)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

6 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2012-129)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Liquidatie ISDR (2012-130)

B&W stelt de raad in kennis van het resultaat van de liquidatie van de Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek (ISDR) en de gevolgen hiervan voor Nieuwkoop.

8 Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2013 (2012-131)

B&W stelt de raad voor deze belastingverordeningen vast te stellen. De gemeenteraad is op grond van de Gemeentewet bevoegd tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. De belastingverordeningen en –tarieven dienen jaarlijks te worden geactualiseerd. 

9 Raadsvoorstel Slotwijziging begroting 2012 (2012-132)

B&W stelt de raad voor de slotwijziging en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen. In 2012 is nog een aantal financiële afwijkingen geconstateerd na de opstelling van de Najaarsnota. Om onder andere te voldoen aan de rechtmatigheid stelt B&W voor om in te stemmen met deze slotwijziging en wordt daarmee de begroting van de gemeente bijgesteld.

10 Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2012-2013 (2012-133)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde budgetoverheveling. In het jaar 2012 heeft de gemeente een aantal zaken niet of slechts gedeeltelijk uit kunnen voeren. De gemeenteraad heeft eerder besloten dat deze zaken wel uitgevoerd moeten worden. Daarom stelt B&W voor de budgetten over te hevelen naar 2013.

11 Raadsvoorstel Normenkader 2012 (2012-134)

B&W stelt de raad voor het normenkader vast te stellen. De accountant stelt, op basis van dit normenkader, bij zijn rechtmatigheidonderzoek vast of baten, lasten en balansmutaties conform de geldende wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen.

Discussiestukken

12 Raadsvoorstel Verordening elektronische publicatie Nieuwkoop (2012-135)

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen. Met deze verordening is er, gelet op de uitspraak van de Raad van State, een basis voor het uitsluitend elektronisch publiceren van ontwerpbesluiten, de aanvragen en de daaropvolgende besluiten.

13 Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen 2013 (2012-136)

B&W stelt de raad voor deze nota vast te stellen. De nota reserves en voorzieningen is opgesteld om inzicht te geven in de samenstelling van de reserves en voorzieningen en de functies die ze hebben binnen de financiële beleidsterreinen. Ook worden er kaders vastgelegd met betrekking tot het beheer van de reserves en voorzieningen.

14 Raadsvoorstel Verhuizing Centrum Jeugd en Gezin Ter Aar (2012-137)

B&W stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 45.000 voor de verhuizing van de nevenvestiging Centrum Jeugd en Gezin (CJG) naar Beukenpad 1.

15 Raadsvoorstel Werkterrein en naamgeving Raadswerkgroep Decentralisaties (2012-138)

De raadswerkgroep stelt de raad voor het werkterrein naast de drie decentralisaties (incl. SWA) uit te breiden met de maatschappelijke structuurvisie, werk, inkomen en zorg. De naamgeving te wijzigen in Klankbordgroep Maatschappelijke Zorg, Werk en Inkomen (afgekort Klankbordgroep WIZ). 

16 Raadsvoorstel Verordennig Starterslening (2012-139)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen.

In de meningsvormende raad I van 15 november is al eerder over dit onderwerp gesproken. Toen is besloten de besluitvorming door te schuiven naar deze vergadering. Dit is een aangepast voorstel.

17 Raadsvoorstel Diverse benoemingen (2012-140)

De raad wordt voorgesteld om Robert van der Jagt (OLN) te benoemen als plaatsvervangend lid voor raadslid Leen Mur (OLN) in de Regiocommissie, Commissie Hoorzittingen en de Raadswerkgroep Decentralisaties (Klankbordgroep WIZ).

Overige agendapunten

18 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

20 Sluiting

Top