Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 29-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 29 november 2012

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2012-118)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2012-119)

  • Notulen besluitvormende raadsvergadering 8 november 2012.

5 Ingekomen stukken (2012-120)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

6 Raadsvoorstel Startnotitie nieuw monumentenbeleid (2012-121)

B&W stelt de raad voor de Startnotitie Beleid monumenten Nieuwkoop 2013 vast te stellen.

7 Raadsvoorstel Verordening Woonfonds (2012-122)

B&W stelt de raad voor de verordening Woonfonds Nieuwkoop 2011, herzieningen 2012 vast te stellen. Het raadsbesluit is na de meningsvormende raad hierop aangepast. De verordening Starterslening Nieuwkoop 2012 is uit het raadsbesluit verwijderd.

8 Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling SVHW (2012-123)

B&W stelt de raad voor de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) 2013 vast te stellen.

Discussiestukken

9 Raadsvoorstel Begroting 2013 Omgevingsdienst West-Holland (2012-124)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de begroting en geen zienswijzen in te dienen. De in juni aangeboden conceptbegroting 2013 is in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) niet goedgekeurd. Daarom wordt de gewijzigde begroting 2013 met het aangepaste meerjarenperspectief 2014-2016 opnieuw aangeboden.

10 Raadsvoorstel Bekrachtiging en opheffing geheiemhouding diverse stukken (2012-114)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen of op te heffen.

11 Raadsvoorsel Benoeming fractieassistent D66 (2012-125)

De fractie van D66 stelt de raad voor om Marcel Touw te benoemen als fractieassistent.

Overige agendapunten

12 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

13 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

14 Sluiting

Top