Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 08-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 30-10-2013.

AGENDAPUNTEN:

0 BR 8 november 2012 Algemene Beschouwingen

1 Opening

Bij de algemene beschouwingen (over de najaarsnota en begroting) geven de politieke partijen hun visie op de toekomst van Nieuwkoop weer. Gedurende dit debat kunnen zij moties (wensen of uitspraken) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen. De ingediende moties en amendementen worden in stemming gebracht bij de bijbehorende agendapunten.

2 Vaststellen agenda (2012-111)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2012-112)

  • Notulen besluitvormende raadsvergadering 11 oktober 2012

5 Ingekomen stukken (2012-113)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding en opheffing geheimhouding diverse stukken (2012-114)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen of op te heffen.

7 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent Onafhankelijk Liberaal Nieuwkoop (2012-115)

De fractie van OLN stelt de raad voor om Robert van der Jagt te benoemen als fractieassistent.

8 Raadsvoorstel Najaarsnota 2012 (2012-116)

B&W stelt de raad voor deze nota vast te stellen en o.a. in te stemmen met een aantal mutaties in de reserves, post onvoorzien en investeringskredieten en de begrotingswijziging vast te stellen.

9 Raadsvoostel Programmabegroting 2013-2016 (2012-117)

B&W stelt de raad voor:

  • De begroting van baten en lasten 2013 na bestemming op programmaniveau vast te stellen inclusief de mutaties in de reserves.
  • In te stemmen met het investeringsplan 2013-2016 en daarmee de investeringskredieten van de jaarschijf 2013 per programma te voteren.
  • Per programma kennis te nemen van het meerjaren beeld 2014-2016.
  • De programmabegroting 2013-2016 vast te stellen.

Overige agendapunten

10 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

11 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

12 Sluiting

Top