Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 11-10-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 02-10-2014.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 11 oktober 2012

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2012-101)

Bij de vaststelling van de agenda besluit de raad of zij op het verzoek van Progressief Nieuwkoop, MiddenPartij Nieuwkoop en D66 in willen gaan om een interpellatiedebat te houden over de handelwijze van wethouder Melzer bij de besluitvorming over het bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b in Ter Aar. Zie voor de inhoud van dit verzoek agendapunt 12A.

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2012-102)

  • Notulen besluitvormende raadsvergadering 13 september 2012.

5 Ingekomen stukken (2012-103)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2012-104)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen.

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Vaststellen 1e verordening tot wijziging van Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand en 1e verordening tot wijziging verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand (2012-105)

B&W stelt de raad voor beide verordeningen vast te stellen om ze zo in overeenstemming te brengen met de actuele wet- en regelgeving van het Rijk.

8 Raadsvoorstel Vaststellen van de 1e verordening tot wijziging van de Verordening participatie schoolgaande kinderen gemeente Nieuwkoop 2012 (2012-106)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen om zo de eenheid in de leeftijdsgrens te krijgen tussen verordening en beleidsregel.

9 Raadsvoorstel 6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland (2012-107)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze wijziging.

10 Raadsvoorstel Actualiseren Reglement van Orde (2012-108)

De raad wordt voorgesteld om het reglement van orde versie 9 augustus 2012 vast te stellen. In deze versie zijn technische wijzigingen ten opzichte van de vigerende versie doorgevoerd.

Discussiestukken

11 Raadsvoorstel Vaststelling Definitief Ontwerp Damsteate – Langeraar (2012-109)

B&W stelt de raad voor het definitieve ontwerp vast te stellen als basis voor het op te stellen (flexibele) bestemmingsplan en een deel van het plangebied van Langeraar Noordwest te betrekken bij Damsteate

12 Raadsvoorstel Opdracht extern adviseur Sleutelprojecten (2012-110)

De ‘begeleidingscommissie’ stelt de raad voor om de rekenkamer als extern adviseur sleutelprojecten te benoemen.

12A Ineterpellatiedebat over standpunt wethouder Melzer (o.v.b. instemming raad)

Als de raad bij de vaststelling van de agenda instemt met het houden van een interpellatiedebat, dan wordt op verzoek van de partijen PN, MPN en D66 het bijgevoegde document besproken.

Overige agendapunten

13 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

14 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

15 Sluiting

Top