Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 13-09-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 13-09-2013.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 13 september 2012

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2012-086)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2012-087)

  • Notulen besluitvormende raadsvergadering 21 juni en 28 juni 2012

5 Ingekomen stukken (2012-088)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2012-089)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen.

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Projectvoorstel Blokland 29a Nieuwveen (2012-090)

B&W stelt de raad voor een projectbesluit te nemen voor het toestaan van de handel in en opslag van wol, stro en hooi in de bedrijfsschuur van 1000 m2 en onder de overkapping van 265 m2.

8 Raadsvoorstel Principebesluit landgoed Nieuwveen (2012-091)

B&W stelt de raad voor het verzoek voor de ontwikkeling van een landgoed positief te benaderen, onder voorwaarde dat de provincie instemt met deze ontwikkeling.

9 Raadsvoorstel 1e Verordening tot wijziging van de marktverordening Nieuwkoop 2008 (2012-092)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen. De wijzigingen betreffen de opbouw- en verkooptijd voor de markt in Ter Aar en de procedure van selectie van nieuwe marktkraamhouders.

10 Raadsvoorstel Dienstverleningsovereenkomst en verordening Cyclus (2012-093)

B&W stelt de raad voor om voor de periode 2013 t/m 2017 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst af te sluiten. Nieuwkoop heeft in 2008 en dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Cyclus voor de inzameling van huishoudelijk afval; deze overeenkomst loopt af op 31 december 2012. Om te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels, is het ook noodzakelijk dat Cyclus het alleenrecht wordt verleend voor de uitvoering van de inzameltaken. B&W stelt de raad voor om hiervoor een verordening vast te stellen.

11 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Juridische Kwaliteitszorg (2012-094)

De Rekenkamerdirecteur stelt de raad voor het college te verzoeken om: te investeren in juridische kennisontwikkeling en professionalisering, het risicomanagement uit te breiden, planmatig te werken aan de verbetering en de bezwaarschriftencommissie in te bedden in het systeem.

12 Raadsvoorstel Vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012 (2012-095)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen conform bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte bijlage.

Dit raadsvoorstel gaat niet over aanlegplaatsen van boten. Een ontwerpwijzigingsvoorstel van de APV hierover is door B&W vrijgegeven voor inspraak en wordt naar verwachting in november aan de raad aangeboden.

Discussiestukken

13 Raadsvoorstel Definitief Ontwerp De Verwondering (2012-096)

B&W stelt de raad voor het definitieve ontwerp vast te stellen als basis voor het op te stellen (flexibele) bestemmingsplan en in te stemmen met het overslaan van de fase van voorontwerp van het bestemmingsplan.

14 Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten partiële herziening Ter Aar, Oostkanaalweg 49B (2012-097)

B&W stelt de raad voor deze nota van uitgangspunten vast te stellen, en deze als vertrekpunt te kiezen voor het opstellen van het bestemmingsplan.

15 Raadsvoorstel beschikbaar stellen van een krediet voor het verbouwen van De Vosseschans t.b.v. het realiseren van een 6e groep voor basisschool Het Kompas en voor Onderwijs Leerpakket en eerste inrichting t.b.v. de extra groep (2012-098)

B&W stelt de raad voor een krediet te verstrekken van € 75.000 voor de verbouwing van de Vosseschans voor het realiseren van een 6e groep voor Het Kompas. Voor het Onderwijs Leerpakket en eerste inrichting van de 6e groep van Het Kompas een bedrag van € 9.300 beschikbaar te stellen.

16 Raadsvoorstel Vergaderschema 2013 (2012-099)

De agendacommissie stelt de raad voor het vergaderschema voor 2013 vast te stellen.

17 Raadsvoorstel Benoeming lid raadswerkgroep decentralisaties (2012-100)

De raad wordt voorgesteld om Patricia van der Vlugt (fractieassistent D66) te benoemen als lid van de Raadswerkgroep Decentralisaties.

Overige agendapunten

18 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

20 Sluiting

Top