Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 28-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2012-082)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Ingekomen stukken (2012-083)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

 

5 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2012-084)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen.

 

6 Raadsvoorstel Heroriëntatie sleutelprojecten (2012-085)

B&W stelt de raad voor om de uitvoering van het project transformatie Noordse Buurt te wijzigen in een organische ontwikkeling van het gebied. De Provincie Zuid-Holland te verzoeken de Provinciale Structuurvisie aan te passen zodat het bestemmingsplan Noordse Buurt kan worden gewijzigd naar agrarisch en (glas)tuinbouw (transformatiegebied). Daarnaast kennis te nemen van het voornemen van het college om het Aankoopkader Noordse Buurt aan te passen en om vanuit het college een permanente begeleidingscommissie Noordse Buurt in te laten stellen ter begeleiding van de organische ontwikkeling van het gebied.

Discussiestukken

7 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b (2012-077) * uit BR 21 juni

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen; en het bestemmingsplan Ter Aar Oostkanaalweg 49b ongewijzigd vast te stellen. Tevens wordt voorgesteld B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling en geen exploitatieplan vast te stellen.

8 Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2011 en begroting 2013 van SWA (2012-079) * uit BR 21 juni

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van de Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA) en van de voorlopige begroting 2013. Het algemeen bestuur van de SWA per brief de zienswijze van de gemeenteraad van Nieuwkoop mee te delen.

9 Raadsvoorstel Extra budget rekenkamer (2012-081) * uit BR 21 juni

De commissie sleutelprojecten stelt de raad voor om de rekenkamer Nieuwkoop te verzoeken om in 2012 gedurende het proces van de “Heroverwegingen Sleutelprojecten” te toetsen op financiële en maatschappelijke doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Als dekking voor deze toetsing het budget voor raadsonderzoek in 2012 van € 10.000 gebruiken.

Overige agendapunten

10 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

11 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

12 Sluiting

Top