Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 21-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:00
Voorzitter:Frans Buijserd
NB. Let op gewijzigde aanvangstijd !

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 21 juni 2012

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2012-067)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2012-068)

  • Notulen besluitvormende raadsvergadering 24 mei 2012

5 Ingekomen stukken (2012-069)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2012-070)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen.

Financiële agendapunten

7 Raadsvoorstel Vaststelling programmarekening 2011 en resultaatbestemming 2011 (2012-071)

B&W stelt de raad voor om de programmarekening, het overzicht van af te sluiten kredieten en de begrotingswijziging vast te stellen. Het resultaat over 2011 bedraagt -€ 1.097.000 (negatief). In 2011 is een bedrag van € 237.000 aan budgetten overgeheveld naar 2012. Per saldo resteert een negatief resultaat van - € 1.370.000 voorstel is om dit bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

8 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2012 (2012-072)

B&W stelt de raad voor deze voorjaarnota, de mutaties in de reserves en de begrotingswijziging vast te stellen.

9 Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 2012-2016 (2012-073)

B&W stelt de raad voor deze notitie vast te stellen. De Uitgangspuntennotitie is het startdocument voor de begroting 2013-2016. Met deze notitie worden de beleidskaders en uitgangspunten voor het samenstellen van de begroting bepaald.

Hamerstukken

10 Raadsvoorstel Zendmachtiging (2012-074)

B&W stelt de raad voor het Commissariaat voor de Media mee te delen dat de raad de voorkeur uitspreekt om Stichting RTV Hollands Midden aan te wijzen als lokale publieke-media-instelling voor de komende periode.

11 Raadsvoorstel Speelruimtebeleidsplan (2012-075)

B&W stelt de raad voor het speelruimtebeleidsplan vast te stellen. 

12 Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling SVHW (2012-076)

B&W stelt de raad voor deze gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) vast te stellen. De wijziging betreft een uitbreiding van het aantal leden van het dagelijks bestuur. 

Discussiestukken

13 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b (2012-077)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de ingediende zienswijzen; en het bestemmingsplan Ter Aar Oostkanaalweg 49b ongewijzigd vast te stellen. Tevens wordt voorgesteld B&W te machtigen voor de afhandeling van de bestemmingsplanprocedure na vaststelling en geen exploitatieplan vast te stellen.

14 Raadsvoorstel Startnotitie gebiedsontwikkeling Langeraar Oost (2012-078)

B&W stelt de raad voor de Startnotitie ‘Langeraar Oost’ vast te stellen, en deze als vertrekpunt te kiezen voor het opstellen van het bestemmingsplan Langeraar Oost en verdere uitwerking van de ontwikkelstrategie voor het plangebied.

15 Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2011 en begroting 2013 van SWA (2012-079)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van de Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA) en van de voorlopige begroting 2013. Het algemeen bestuur van de SWA per brief de zienswijze van de gemeenteraad van Nieuwkoop mee te delen.

16 Raadsvoorstel Conceptbegroting 2013 Omgevingsdienst West Holland (2012-080)

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van deze conceptbegroting en geen andere zienswijzen in te dienen dan een tekstuele opmerking over de Duurzaamheidagenda, conform de bijgevoegde conceptbrief.

17 Raadsvoorstel Extra budget rekenkamer (2012-081)

De commissie sleutelprojecten stelt de raad voor om de rekenkamer Nieuwkoop te verzoeken om in 2012 gedurende het proces van de “Heroverwegingen Sleutelprojecten” te toetsen op financiële en maatschappelijke doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Als dekking voor deze toetsing het budget voor raadsonderzoek in 2012 van € 10.000 gebruiken.

Overige agendapunten

18 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

20 Sluiting

Top