Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 24-05-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 16-05-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 24 mei 2012

Wilt u de geluidsopname van deze vergadering beluisteren klik dan hier (link opent in nieuw venster).

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2012-053)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2012-054)

  • Notulen besluitvormende raadsvergadering 26 april 2012

5 Ingekomen stukken (2012-055)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2012-056)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen.

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Capaciteitsvraagstuk algemene begraafplaatsen (2012-057)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de in de startnotitie beschreven aanpak. De gemeente heeft vier algemene begraafplaatsen in gebruik en beheer. Uit onderzoek is gebleken dat vanaf 2015 een tekort aan begraafcapaciteit ontstaat. In de startnotitie wordt ingegaan op de achtergronden en de aanpak om tot oplossingen te komen.

8 Raadsvoorstel Beleidsplan Bestuurlijke Handhaving (2012-058)

B&W stelt de raad voor het Beleidsplan bestuurlijk handhaven 2011/12 – 2014 vast te stellen en B&W jaarlijks een Uitvoeringsplan bestuurlijke handhaving op te laten stellen en de raad jaarlijks te rapporteren over de voortgang in de uitvoering van het integrale handhavingsbeleid.

Discussiestukken

9 Raadsvoorstel Nota Mantelzorgwoningen (kangoeroewoningen) (2012-059)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de notitie mantelzorg-woningen en de daarin opgenomen criteria en voorwaarden. Het raadsvoorstel is na behandeling meningsvormende raad aangepast. Zodra het WMO-advies ontvangen is wordt dit toegevoegd.

10 Raadsvoorstel Duurzaamheidagenda 2012-2014 (2012-060)

B&W stelt de raad voor te kiezen voor het op realistische wijze verder werken aan de duurzaamheid binnen de gemeente en de Duurzaamheidagenda vast te stellen. Het raadsvoorstel is na behandeling meningsvormende raad aangepast.

11 Raadsvoorstel Beheerplan Nautisch- en vaarwegbeheer 2012-2015 (2012-061)

B&W stelt de raad voor het beheerplan nautisch- en vaarwegbeheer 2012-2015 gemeente Nieuwkoop vast te stellen en de financiële consequenties voor 2012 mee te nemen in de najaarsnota en voor 2013 en verder in de begroting op te nemen.

12 Raadsvoorstellen Financiële stukken diverse gemeenschappelijke regelingen (2012-062)

De gemeente neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen en kan zienswijzen indienen bij diverse financiële stukken van deze gemeenschappelijke regelingen.

  • a. Ontwerpbegroting Streekarchief 2013 en meerjarenbegroting 2013-2016
  • b. Ontwerpprogrammabegroting 2013 Veiligheidsregio Hollands Midden
  • c. Begroting 2013 en meerjarenraming 2014 – 2017 SVHW
  • d. Ontwerpbegroting 2013 van RDOG Hollands Midden
  • e. Ontwerpbegroting 2013 Holland Rijnland

    Discussiestukken omdat het niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde is geweest. Raadsvoorstel en -besluit van a. zijn beschikbaar. Van b, c,d en e is het nog niet helder wanneer de raadsvoorstellen aangeleverd worden.

13 Raadsvoorstel Benoeming Algemeen Bestuur Holland Rijnland en Regiocommissie (2012-063)

De raad wordt voorgesteld om voor het Algemeen Bestuur Holland Rijnland Berry Dors (Progressief Nieuwkoop) als plaatsvervangend AB-lid te benoemen en voor de Regiocommissie Patricia van der Vlugt als lid (namens D66) te benoemen.

Discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde is geweest.

14 Raadsvoorstel Benoeming commissie hoorzitting bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b (2012-064)

Het Presidium stelt de raad voor een commissie is te stellen, een technisch voorzitter aan te wijzen en de leden voor deze commissie te benoemen.

Discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde is geweest.

15 Raadsvoorstel Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs)voor 1 dag (2012-065)

B&W stelt de raad voor om het mogelijk te maken voor een bruidspaar zelf iemand wil aanwijzen voor de voltrekking van hun huwelijk en de legesverordening daarop aan te passen.

Discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde is geweest.

16 Raadsvoorstel Opheffen Commissie Deskundigen Sleutelprojecten (2012-066)

Het Presidium stelt de raad voor deze commissie op te heffen, de betreffende verordening in te trekken en het budget af te sluiten. 

Discussiestuk omdat het niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde is geweest.

Overige agendapunten

17 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd. 

18 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

19 Sluiting

Top