Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 29-03-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 29 maart 2012

U kunt deze vergadering ook terugluisteren klik hier om naar de geluidsopname te gaan (link opent in nieuw venster).

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2012-027)

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2012-028)

a.       Notulen Besluitvormende Raadsvergadering van 1 maart 2012

b.       Besluitenlijst Extra Besluitvormende Raadsvergadering van 15 maart 2012

 

5 Ingekomen stukken (2012-029)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

 

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2012-030)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen.

 

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel vaststelling van de 6e verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009 (Apv), over hondenbeleid (2012-031)

De raad heeft in zijn vergadering van 15 december 2011 de notitie “Hondenbeleid” vastgesteld. Eén van de maatregelen van het nieuwe hondenbeleid is een opruimplicht van uitwerpselen voor de hondenbezitter binnen de bebouwde kom Deze plicht is in de gewijzigde Apv verwerkt. B&W stelt de raad voor deze wijziging vast te stellen. 

 

8 Raadsvoorstel Toetreding van de gemeente Lisse tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (2012-032)

B&W stelt de raad voor om akkoord te gaan met toetreding van de gemeente Lisse tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 juni 2012.

 

Discussiestukken

9 Raadsvoorstel Geurgebiedsvisie Langeraar (2012-019)

B&W stelt de raad voor een gebiedsvisie vast te stellen voor het gebied van Langeraar en deze om te zetten naar een gemeentelijke geurverordening. Hierin een aantal geurnormen vast te stellen en de afwijkende geurnorm voor de intensieve veehouderij uit de geurgebiedsvisie Langeraar niet over te nemen.

 

10 Raadsvoorstel Aanvullende criteria lokale publieke media-instelling (2012-020)

B&W stelt de raad voor ter beoordeling van aanvragen van lokale instellingen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling, in aanvulling op de wettelijke eisen aanvullende beoordelingscriteria vast te stellen.

 

11 Raadsvoorstel Quickscan Rekenkamer Treasury (2012-023)

De rekenkamerdirecteur stelt de raad voor kennis te nemen van het rapport en onder andere het college opdracht te geven om een procedure beschrijving voor het beoordelen en controleren van de gegarandeerde instellingen.
Dit voorstel is besproken en aangepast in extra auditcommissie in aanwezigheid van de Rekenkamerdirecteur, de onderzoeker en de wethouder financiën.

 

12 Raadsvoorstel Vrijstellingsprocedure 20 woningen Noordenseweg nabij nr. 21 Nieuwkoop (Zevensprong) (2012-033)

B&W stelt de raad voor om het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te vragen om een verklaring van geen bezwaar en om de bevoegdheid tot het nemen van het besluit omtrent het verlenen van vrijstelling voor de bouw van 20 woningen te delegeren aan B&W. 

 

13 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Zuidhoek (2012-034)

B&W stelt de raad voor om het bestemmingsplan Zuidhoek vast te stellen met daarbij de verwerking van wijzigingen en om de reactie op ingediende zienswijzen vast te stellen.

In de meningsvormende raad is afgesproken eerst een discussie te voeren of er nog een aparte hoorzitting moet komen.

 

14 Raadsvoorstel Algemene Subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2012 (2012-035)

B&W stelt de raad voor om een nieuwe Algemene Subsidieverordening vast te stellen. Een belangrijke wijziging daarbij is het vereenvoudigen van de regels voor de verantwoording van de subsidie en vermindering van de administratieve en bestuurlijke lasten.

 

15 Raadsvoorstel Wijziging benoeming Algemeen Bestuurslid Holland Rijnland (2012-036)

Het Presidium stelt de raad voor Jaap Aartman als lid van het algemeen bestuur te benoemen en Jan de Jong als plaatsvervangend lid.

 

16 Raadsvoorstel Raadswerkgroep Decentralisaties (2012-037)

Het Presidium stelt de raad voor een Raadswerkgroep Decentralisatie in te stellen tot 1 maart 2014 ter vervanging van de huidige ISDR-commissie en de vaste leden van deze raadswerkgroep te benoemen.

 

17 Raadsvoorstel Vaststellen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden-regeling griffie (2012-038)

De werkgeverscommissie stelt de raad voor een aantal besluiten te nemen. Het doel is een arbeidsvoorwaardenregeling die rechtskracht heeft en actueel is voor de medewerkers van de griffie.

 

Overige agendapunten

18 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

19 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

20 Sluiting

Top