Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 15-12-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:18:00
Voorzitter:F. Buijserd
NB ! Gewijzigde aanvangstijd. Let ook op planning inspreektijden.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 15 december 2011

Let op de gewijzigde aanvangstijd.

1 Opening

Van deze vergadering is een geluidsopname beschikbaar; klik hier.

2 Vaststellen agenda (2011-107)

  • Twee agendapunten zijn op een vast moment gepland namelijk agendapunt 20 om 19.30 uur en agendapunt 21 om 20.00 uur.
  • Spreekrecht is op 2 momenten ingepland: om 20.00 uur over agendapunten 21 t/m 23 en om 18.00 uur over alle overige agendapunten.

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2011-108)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen:

a.       Notulen 10 november 2011

b.       Besluitenlijst Extra Besluitvormende raadsvergadering  1 december 2011


5 Ingekomen stukken (2011-109)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

 

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2011-110)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen.

 

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Ontwikkelingen consultatiebureaus Nieuwkoop (2011-111)

B&W stelt de raad voor om voor de verbouwing van de Ringkant, voor de consultatiefunctie van het CJG in Nieuwveen, een krediet beschikbaar te stellen van € 29.000

 

8 Raadsvoorstel Papierloos vergaderen (2011-112)

B&W stelt de raad voor akkoord te gaan met de aanschaf van 41 iPads onder de voorwaarde dat de raad papierloos vergadert en daarvoor € 22.500 ten laste te brengen van de post onvoorzien.

 

9 Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging 2012 (2011-113)

B&W stelt de raad voor om de begrotingswijzigingen 1 tot en met 7 vast te stellen om zo de activiteiten 2012 zoals weergegeven in de betreffende raadsbesluiten uit te voeren. Dit voorstel betreft een financieel technische handeling.

 

10 Raadsvoorstel Rioolaansluitverordening (2011-114)

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen. In deze verordening wordt de verhouding tussen de burger en de gemeente geregeld betreffende de aansluiting op het openbare riool.

 

11 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Sport en recreatiezone Langeraar (2011-115)

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan, inclusief ambtshalve wijzigingen, en de reactie op de zienswijze van het Hoogheemraadschap vast te stellen, geen exploitatieplan vast te stellen en geen aanvullend onderzoek (m.e.r. beoordeling) te doen.

 

12 Raadsvoorstel Hondenbeleid (2011-116)

B&W stelt de raad voor deze notitie vast te stellen. Hoofdlijn van het nieuwe hondenbeleid is een opruimplicht binnen de bebouwde kom. Hondenbezitters moeten bij het uitlaten van de hond opruimmiddelen bij zich hebben.

 

Discussiestukken

13 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent SGP-CU (2011-126)

De fractie van SGP-CU draagt Herbert den Hertog voor om door de raad als fractieassistent benoemd te worden. 


14 Raadsvoorstel Herbenoeming directeur Rekenkamer Nieuwkoop (2011-127)

De Klankbordgroep Rekenkamer stelt de raad voor om de huidige Rekenkamerdirecteur per 1 januari 2012 voor een periode van nog eens twee jaar te benoemen als directeur van de Rekenkamer Nieuwkoop.

 

15 Raadsvoorstel Vaststelling arbeidsvoorwaardenregeling griffie (2011-117)

De werkgeverscommissie stelt de raad voor de arbeidsvoorwaarden-regeling van de gemeente Nieuwkoop over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie, met uitzondering van artikel 19 (registratieapparatuur) van de Algemene werktijden regeling gemeente Nieuwkoop 2011.

 

16 Raadsvoorstel Vaststellen gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en waardebepaling (SVHW) (2011-119)

B&W stelt de raad voor om de gemeenschappelijke regeling formeel vast te stellen. Op 13 oktober 2011 heeft de raad al besloten toe te treden tot deze gemeenschappelijke regeling.

 

17 Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2012 (2011-121)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de verordeningen: onroerende zaakbelasting, belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten, rioolheffing, afvalstoffenheffing, precariobelasting, forensenbelasting, hondenbelasting, leges, marktgelden, parkeerbelasting, begraafplaatsrechten, kwijtschelding en heffing standplaatsen.

 

18 Raadsvoorstel Continuering Wmo-beleid na 2011 (2011-118)

B&W stelt de raad voor het huidige Wmo-beleid te continueren totdat het nieuwe Wmo-beleid is geformuleerd.

 

19 Raadsvoorstel Notitie burgerparticipatie Nieuwkoop (2011-120)

B&W stelt de raad voor om deze notitie vast te stellen. De doelstelling van deze notitie is het realiseren van een “handvat” hoe participatie vorm te geven. De notitie was als losse bijlage bijgevoegd bij de stukken van MR 29 september 2011 maar is toen niet besproken.

 

20 Benoeming en beëdiging raadslid CDA ter vervanging van Jan van den Bos (2011-122)

a. Controle geloofsbrieven Nicolette Oosterhof-Heemskerk

b. Beëdiging als raadslid Nicolette Oosterhof-Heemskerk


21 Initiatief raadsvoorstel Inrichtingsvisie Nieuw Amstel Oost (2011-124)

De fracties van MPN, Progressief Nieuwkoop en D66 stellen voor om Nieuw Amstel Oost niet grootschalig te ontwikkelen in de hoop en verwachting dat het vol komt, maar eerst te analyseren en inventariseren in hoeverre dat nuttig en noodzakelijk is in het belang van zowel de sector, van het Groene Hart, van de gemeente en van haar inwoners. Ook op langere termijn.

 

22 Raadsvoorstel Inrichtingsvisie Nieuw Amstel Oost (2011-125)

B&W stelt de raad voor de inrichtingsvisie, zoals dat door het Ondernemerscollectief is opgesteld, uitgangspunt te laten zijn voor het vervolgtraject (o.a. bestemmingsplan en milieu effect rapportage). Hierbij een ontwikkeling aan te houden in vier fasen: I, II, II en IV (van noord-oost naar zuid-oost); waarbij fase III en IV indien gewenst in ieder geval niet voor 2020 plaatsvinden.Vast te houden aan eerdere besluiten met de volgende procedure: een inschrijving te houden voor lokale tuinders en na een periode van zes maanden de inschrijving open te stellen voor regionale tuinders en tuinders van buiten de regio.

 

23 Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten Noorden, Woerdense Verlaat & Vrouwenakker (2011-123)

B&W stelt de raad voor deze nota voor de actualisering van het bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat & Vrouwenakker vast te stellen.

 

Overige agendapunten

24 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

25 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

26 Sluiting

Top