Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 15-09-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 15 september 2011

Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 1 september. Voor de agenda, achterliggende stukken en geluidsopnamen van die vergaderingen klik hier voor de MR I en hier voor de MR II. Klik hier om naar de geluidsopname te gaan van deze besluitvormende vergadering.

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2011-074)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2011-075)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen:

a. Notulen besluitvormende raadsvergadering 23 juni 2011

b. Notulen besluitvormende raadsvergadering 30 juni 2011

 

5 Ingekomen stukken (2011-076)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

 

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2011-077)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

 

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Ontwerp Eerste partiële herziening OV-visie Holland Rijnland, schakels in het ZuidvleugelNet (2011-078)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze herziene OV-visie. Deze visie is de basis voor de concessie-eisen en –wensen van de provincie Zuid-Holland die concessiehouder is voor het openbaar vervoer in Holland Rijnland. Daarnaast staat in de visie welke verbeteringen in het regionaal openbaar vervoer nodig en gewenst zijn.

 

8 Raadsvoorstel Definitief vaststellen gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies (2011-079)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze regeling. Via deze gemeenschappelijke regeling werken gemeenten in Zuid-Holland Noord samen aan het realiseren van (preventieve) voorzieningen op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

 

Discussiestukken

9 Raadsvoorstel Vrijstellingsprocedure en voorbereidingsbesluit 20 woningen, Noordenseweg nabij 21 in Nieuwkoop; De Zevensprong (2011-070)

B&W stelt de raad voor de vrijstellingsprocedure (artikel 19, lid 1 WRO) op te starten voor de bouw van 20 woningen en een voorbereidingsbesluit (artikel 21 WRO) te nemen.  

10 Raadsvoorstel Ontwerp partiële herziening Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland (2011-080)

B&W stelt de raad voor in te stemmen en toevoegingen op de Regionale Structuurvisie door middel van een zienswijze in te dienen bij Holland Rijnland.

11 Raadsvoorstel Partiële herziening bestemmingsplan Noorden en Woerdense Verlaat, Vlietpark (2011-081)

B&W stelt de raad voor de nota van zienswijzen en de partiële herziening van het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Een besluit te nemen over de financiering van de kosten voor de gemeente voor de herinrichting van het parkeerterrein schuin tegenover het Vlietpark en het verplaatsen van de fietsbrug.

 

12 Raadsvoorstel Verordening Woonfonds Nieuwkoop 2011 en de Structuurvisie deel 2 (2011-082)

B&W stelt de raad voor de verordening en de structuurvisie vast te stellen. Het beoogd effect is het scheppen van een wettelijke grondslag om ontwikkelingsbijdrage en verevening mogelijk te maken bij projecten die afdragen ten behoeve van de herontwikkeling Noordse buurt en woningbouwprojecten die niet voldoen aan het gewenste aandeel sociale woningbouw.

Het voorstel is aangepast naar aanleiding van de meningsvormende raad van 1 september.

13 Raadsvoorstel 1e Wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (2011-083)

De raad wordt voorgesteld deze wijziging vast te stellen en bij de uitbetaling van de vergoeding 2012 de verrekening plaats te laten vinden zoals vastgesteld in het raadsbesluit van 30 juni 2011.

 

14 Zienswijzen diverse ISDR-stukken (onder voorbehoud)

Het Algemeen Bestuur van de ISDR (Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek) komt 20 september 2011 bijeen en beslist dan over de 1e en 2e Berap, de Programmabegroting 2012 en het Implementatieplan. Het college van B&W heeft geen raadsbesluit met zienswijzen voorbereid (zie bijgevoegde brief). De ISDR-commissie bespreekt, ter voorbereiding op de AB-vergadering, op 13 september deze stukken. Het “voorbehoud” is afhankelijk van de bevindingen in de ISDR-commissie.

Bijgevoegde documenten

15 Raadsvoorstel Diverse benoemingen in raadscommissies (2011-084)

De raad wordt voorgesteld de diverse benoemingen te bekrachtigen.

16 Raadsvoorstel Vergaderplanning gemeenteraad 2012 (2011-085)

De agendacommissie stelt de raad voor dit vergaderschema vast te stellen.

Overige agendapunten

17 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

18 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

19 Sluiting

Om 23.25 uur
Top