Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 30-06-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 30 juni 2011

Klik hier om naar de geluidsopname van deze vergadering te gaan.

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2011-063)

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

4 Vaststellen verslagen (2011-064)

Notulen besluitvormende raadsvergaderingen:

a. Besluitenlijst Extra besluitvormende raadsvergadering 16 juni 2011

 

5 Ingekomen stukken (2011-065)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

 

Bijgevoegde documenten

6 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2011-066)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie conceptraadsbesluit).

 

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport: "Subsidies onder de loep" (2011-067)

De Rekenkamer stelt de raad onder andere voor bij het vaststellen van kadernotities voor subsidieverlening doelstellingen nog concreter te formuleren. Het college te verzoeken de instellingen meer te betrekken bij het opstellen van kadernotities en zoveel mogelijk de model-Algemene Subsidie Verordening van de VNG over te nemen.

 

8 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport: "Beheerplannen in uitvoering" (2011-068)

De Rekenkamer stelt de raad voor intensief betrokken te blijven bij het opstellen en actualiseren van de gemeentelijke beheerplannen. Het college te verzoeken inwoners te laten participeren en naast de financiële verantwoording ook te rapporteren wat wel en niet in dat jaar is uitgevoerd en wat dit betekent voor het beheerplan.

 

9 Raadsvoorstel Beslissing op bezwaar geweigerd projectbesluit "hooibergschuur" Hogedijk 3 te Zevenhoven (2011-069)

B&W stelt de raad voor het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en ongegrond te verklaren.

 

Discussiestukken

10 Raadsvoorstel Vrijstellingsprocedure en voorbereidingsbesluit 20 woningen, Noordenseweg nabij 21 in Nieuwkoop (2010-070)

B&W stelt de raad voor de vrijstellingsprocedure (artikel 19, lid 1 WRO) op te starten voor de bouw van 20 woningen en een voorbereidingsbesluit (artikel 21 WRO) te nemen.

 

11 Raadsvoorstel Startnotitie (Meerjaren-) Handhavingsbeleidsplan 2011-2014 (2011-071)

B&W stelt de raad voor deze startnotitie vast te stellen. De startnotitie dient als vertrekpunt voor het proces om voor de volgende 4 jaar te komen tot een modern (Meerjaren-)Handhavingsbeleidsplan.

 

12 Raadsvoorstel Tussenrapportage Regionale Raadswerkgroep Re-integratie (2011-072)

De ISDR-commissie stelt de raad voor kennis te nemen van de tussenrapportage, in te stemmen met de voorlopige conclusies, bevindingen en gevraagde acties. De raadswerkgroep laten voortbestaan tot voltooiing van de opdracht; naar verwachting eind 2011.

 

13 Raadsvoorstel Verantwoording fractievergoeding 2010 (2011-073)

De commissie fractievergoeding 2010 stelt de raad voor om de verantwoording over 2010 conform de geldende verordening af te handelen en deze verantwoording met ingang van 2011 af te schaffen.

 

Overige agendapunten

14 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

15 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

16 Sluiting

Top